Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Общото събрание на НЛРС-СЛРБ премина в конструктивен дух

На 14.06.2018 г. в софийския парк-хотел „Москва“ се проведе Общото събрание на НЛРС-СЛРБ. Началото бе дадено с тържествено внасяне на знамето на Нацио­налната организация от знаменосеца Сти­лиян Герасков, главен експерт в направ­ление „Лов“. Сред най-важните акценти бе оценката на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разсел­ване“. В изявлението си председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев отбеляза, че огнище на африканска чума по свине­ те е регистрирано близо до страната и се налага да се предприемат всички необхо­дими превантивни мерки за предотвратя­ване навлизането на заразата.

За председател на събранието бе избран Крум Марков от ЛРС-Асеновград. Заседание­то бе открито с изявление на зам.-министъ­ра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев. Той акцентира върху добрата работа на НЛРС-СЛРБ, проведената през април в Правец конференция на тема „Въздействие­то на европейското земеделие върху лова и опазването на дивата природа“, африканска­та чума по свинете. След направеното встъпително слово дума­та взе председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Ва­сил Василев. Сред основните акценти в докла­да му бе оценката на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“. С гласуване Общото събрание прие отчета за извършената дейност единодушно.

Ето част от словото на Атанас Добрев: „Радвам се да ви приветствам на вашето Общо събрание в годината, в която честваме 120-ата годишнина на най-голямата и най- представителна ловна организация в Бълга­рия и една от най-старите ловни организации в Европа – достоен юбилей, който посрещате достойно и с чест. Успехите и устояваните традиции в ловното и риболовното движение дават на всеки от членовете заслужено чув­ство на гордост и оптимизъм не само тук. Тези успехи са признати не само в България, но и извън пределите на държавата. Това се дъл­жи както на престижа на страната ни като лов­на дестинация, така и заради дългогодишната славна традиция на организацията.“

Представяме ви част от доклада на инж. Васил Василев: „През отчетния период в 22 сдружения бяха избрани нови предсе­датели. Подобни избори за председатели на управи­телни съвети имаше в общо 70 от 139 сдружения в сис­темата на НЛРС-СЛРБ. В 48 сдружения председателите бяха преизбрани. Основна тема в общите събрания бяха готвените промени в ЗЛОД. Остава сериозен проблемът с инцидентите с ловно оръжие. През 2017 г. бяха констатирани общо 8 наранявания, но за съжале­ние има 4 инцидента с фа­тален край. За сравнение през 2016 г. имаше само един подобен инцидент. По отношение на дивечовите запаси при всички видове едър дивеч се забелязва трайна тенденция към уве­личение както по отноше­ние на запасите, така и по отношение на ползването. При дребния дивеч неща­та не стоят по този начин. С изключение на фазана числеността на останалите видове местен дребен ди­веч бележи спад – и заека, и яребицата, и тракийския и планинския кеклик. Разби­ра се, за прираста на фаза­на заслугата е основно на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в систе­мата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“. По отношение на всички видо­ве хищници, обитаващи на­шата страна, се забелязва увеличаване на численост­та. Това отново поставя на дневен ред въпроса как този проблем да бъде решен. При мигриращия и водопла­ващ дивеч през последните години се запазва тенденци­ята за все по-слаб отстрел на пъдпъдък, при гривяка и гургулицата има сравнител­но постоянно ползване през последните 10 години. По отношение на африканската чума по свинете разгова­рях със зам.-министър До­брев, който ме информира за регистрирано огнище на заболяването на 160 км от границата с Румъния. Именно затова трябва да се вземат всички преван­тивни мерки, защото съ­гласно изработената про­грама при констатиране на първото огнище груповото ловуване на дива свиня ще бъде забранено на терито­рията на България. Затова е необходимо да се съз­дадат предпоставки за за­силване на индивидуалния отстрел.“

Отчетът за дейността на фирма „Сокол- БЛРС“ бе представен от нейния управител инж. Борислав Бечев. Сред основните амби­ции на фирмата са да се оптимизира макси­мално дейността на двете малки стопанства за производство на дивеч в Луковит и Враца.

Ето част от изказването на инж. Бо­рислав Бечев: „Фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД е уникална, вече навършва 30 години. В нея има от всичко по малко – и обществен характер на дейност­та, и бизнес начинание, развъжда се дивеч, издават се съюзните издания сп. „Лов и риболов“, в. „Наслука“. За отчетния период фирмата е на печал­ба. Като неин управител от 13 години правя всичко възможно да задоволя желанията на всички вас, тъй като вие сте нашите реални инвеститори. При разработването на стопанството във Враца се опитваме да компенсираме отдалечеността на обекта от редица сдружения в системата на НЛРС- СЛРБ с предоставяне на безплатен транспорт и коректност и акуратност при доставките.“

Дейността на КС бе представена с доклад на Стойчо Гергьовски: „Сдру­жението приключва финан­совата 2017 г. с печалба. Националната организация е финансово стабилна, как­то и фирма „Сокол-БЛРС“. Докладът бе приет и гласу­ван единодушно.

След отчетите делегатите се изказа­ха. Председателят на ЛРС-Пазарджик Ев­гени Абаджиев предупреди, че по негови данни африканската чума по свинете вече е достигнала северната ни граница. Той повдигна въпроса за включване на сивия заек в „Националната програма за обога­тяване на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ чрез разселване на дивеч“. Предложението му бе прието и от 2019 г. видът ще бъде в Националната програ­ма. Евгени Абаджиев отново акцентира и върху удължаването на срока на ловните сезони за дива свиня и водоплаващи.

Председателят на ЛРС- София-юг Алеко Динев настоя за решаване на про­блема с намаляването на дребния дивеч в страната чрез по-мащабно разселва­не и опазване на районите от хищници.

Председателят на ЛРС-Благоевград Иван Василев подкрепи предложението на Васил Дончев за стандартизирани лаборатории и също настоя за включ­ване на дивия заек в „Националната програма за устойчиво развитие на ди­вечовите запаси в системата на НЛРС- СЛРБ, чрез разселване“.

Владимир Цветков, представител на ЛРС-Мон­тана, направи предложение за по-активна дейност на Националната организация в направление „Риболов“. Той даде пример как в рамки­те на около година чистите риболовци в сдружението са станали 450, а преди това е нямало нито един.

Председателят на ЛРС-Благоевград Иван Василев подкрепи предложението на Васил Дончев за стандартизирани лаборатории и също настоя за включ­ване на дивия заек в „Националната програма за устойчиво развитие на ди­вечовите запаси в системата на НЛРС- СЛРБ, чрез разселване“.

Председателят на ЛРС-Кърджали Васил Дончев се изказа във връзка с намалелия брой стандартизирани ла­боратории за изследване за трихинело­за. В момента в страната те са само 6. Той настоя за акредитиране на всички лаборатории на БАБХ.

В края на Общото събрание главният се­кретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков напра­ви обзор на подготов­ката за честванията на 120-годишнината на Националното лов­но-рибарско сдруже­ние. Той подчерта изрич­но, че няма да бъде до­пусната употребата на газови бутилки съ­гласно изискванията на ГД Пожарна безо­пасност и защита на населението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ