140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Обявиха река Лом за защитена зона

река лом

„Река Лом“ е най-новата защитена местност, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов преди дни. От Министерство на околна­та среда и водите обясниха, че решението е взето с цел опазване на реката и приле­жащите й площи, подобрява­не на хидроморфологичното й състояние, възстановяване на екологичната речна екоси­стема и поддържане на место­обитанията на видове с висо­ка консервационна значимост.

Става дума за основно няколко вида риби, сред които: голям щипок (Cobitis elongata), балкански щипок (Sabanejewia balcanica), гу­леш (Barbatula barbatula), малка кротушка (Romanogobio uranocopus), балканска кро­тушка (Romanogobio kesslerii), горчивка (Rodeus amarus), черна мряна (Gobio cf. obtusirostris). Поставянето на територията под защита ще спомогне и за опазването на овалната речна мида (Unio crassus) и речния рак (Astacus astacus). Новата защитена местност се характеризира и със забележителни ланд­шафти, включително постиг­нати в резултат на хармонич­но съжителство на човека и природата.

река лом

Местността се намира в землищата на селата Трайко­во и Сталийска махала (в об­щина Лом), Василовци, Дон­дуково, Крива бара, Княжева махала и Дъбова махала (об­щина Брусарци), Аспарухово (община Медковец), Динково, Тополовец, Дреновец, Бело поле, Дражинци, Плешивец и Ружинци (община Ружинци), както и в землището на Яньо­вец (община Димово). Обща­та площ на защитената мест­ност е близо 3753 декара.

В съответствие със Закона за защитените територии, в границите на ЗМ „Река Лом“ се забранява изграждане­то на съоръжения, които ще препятстват миграцията на рибите и другите водни ор­ганизми.

Забранено е също строителството на ВЕЦ и дей­ности, които водят до залпо­во изпускане на води и рязка промяна на температурата на водата. Влизат в сила и оби­чайните забрани за търсене и добив на подземни богатства и инертни материали, движе­ние на МПС, миене на сел­скостопанска техника във во­дните течения и замърсяване с отпадъци.

Недопустимо е провеждане на сечи, увреж­дането на естествената речна растителност и унищожава­нето на хидроморфологични елементи като меандри, ос­трови, ръкави, пясъчни и ча­кълести коси, речни брегове.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ