Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Официална позиция на ръководството на НЛРС-СЛРБ от 13.07. относно промени в ЗЛОД

До

Г-н Румен Радев

Президент на Република България

 

До

Г-н Бойкo Борисов

Министър-председател на Република България

                                                                                П О З И Ц И Я

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча гласуван на първо и второ четене в пленарна зала на 11.07.2018 г.

          Уважаеми г-н Президент,

          Уважаеми г-н Министър-председател,

На 11.07.2018 г. беше гласуван и приет на първо и на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, с който се регламентира откриването на сезона за групов лов на дива свиня през 2018 година да бъде още от месец юли, като за ловни дни са определени сряда, събота и неделя и дните обявени за официални празници.

От години групов лов на дива свиня в България се провежда от 1 октомври до втората неделя на месец януари, като ловни дни са събота, неделя и дните обявени за официални празници.

Мотивът на народните представители внесли този законопроект е нуждата от своевременно редуциране на популацията на дивата свиня на територията на цялата страната, с цел превенция на проникването и разпространението на Африканската чума по свинете. Според тях чрез драстичното увеличение на ловните излети с над 100 000 ще се достигне желаното редуциране на популацията на вида по възможно най-бързия начин.

 

Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България представлява над 117 хил. ловци обединени в 139 ловни сдружения. Именно ловците играят ключова роля при превенция и опазването на здравето на дивите животни обект на лов, като оказват съдействие на отговорните институции в тази насока. В тази връзка изразявам пред Вас позицията на УС на НЛРС-СЛРБ относно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазването на дивеча:

  1. Считаме, че е изключително належащо предприемането  на мерки за редуциране на популацията на дива свиня, с оглед на близостта на заболяването до границите на нашата държава.  Смятаме обаче, че текстовете, които бяха приети са недостатъчно добре прецизирани и създават реални предпоставки за влошаване качеството на популациите на другите видове дивеч обитаващи ловностопанските райони и крият реален риск за живота и здравето, не само на ловците участващи в ловните излети, но също така и на всички хора, които по една или друга причина са в ловностопанските райони. Липсата на обществено обсъждане и изслушване мнението на специалистите е основната причина за това.
  2. Предложената промяна не позволява диференциран подход към отделните ловностопански райони на база плътността на дивата свиня в тях. В различните ловностопански райони у нас, плътността на дивата свиня е различна, като варира в много широки граници. По начина, по който беше въведена промяната се дава възможност да се ловува групово от месец юли и в ловностопанските райони, в които не е необходимо редуциране на запасите.
  3. Групово ловуване с кучета гончета през летните и есенните месеци в горския фонд би се отразило пагубно върху прираста на другите видове едър дивеч. През летните месеци неукрепналите приплоди (родени през май и юни) на тези видове са изключително уязвими и неминуемо ще станат жертва на ловните кучета.  От друга страна безпокойството на сърната и благородния елен по време на брачния период (за сърната юли-август, за благородния елен – септември) ще доведе до компрометиране на тяхното успешно размножаване в много ловностопански райони на страната.
  4. Провеждането на групов лов на дива свиня през летните и есенните месеци крие голям риск за живота и здравето, както на участниците в ловните излети така и на други лица пребиваващи по една или друга причина в горския фонд – горски работници, туристи, гъбари, билкари и др. Съчетанието на засилено човешко присъствие в гората със силно ограничената видимост в тази част на годината създава сериозни предпоставки за възникване на инциденти по време на лов. Статистиката показва, че по-голямата част от злополуките по време на ловуване се случват от началото на октомври до средата на ноември, когато шумата все още не е опадала до край от дървесно-храстовата растителност и видимостта и чуваемостта в гората са затруднени.
  5. Все още няма решение на проблема касаещ свободното пасищно отглеждане на източно-балканска полудива свиня в Източна България, което на практика обезсмисля усилията за намаляване на популацията на дивата свиня в тези райони.

Смятаме, че така приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазването на дивеча е недостатъчно обоснован, без да бъдат добре претеглени ползите и вредите, които биха последвали от неговото прилагане. Считаме че е необходимо да бъде предприет диференциран подход за намаляване на популацията на дива свиня там където е необходимо, чрез методи недопускащи влошаване състоянието на популациите на останалите видове дивеч.

Отново декларираме нашата обществена ангажираност за справяне с проблема, но очакваме подкрепа и съдействие от отговорните държавни институции и не приемаме опити за прехвърляне на цялата отговорност за превенцията и овладяването на последствията от навлизане на Африканската чума по свинете в България на неправителствени организации, каквито са ловните сдружения.

          В тази връзка предлагаме преразглеждане на вече приетите текстове и прецизиране на мерките по региони на базата на изготвен анализ за състоянието на популацията на дива свиня от Изпълнителна агенция по горите, който да бъде публично оповестен.

          Апелираме за промяна в чл. 85а, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чрез която да отпадне изискването за присъствието на длъжностно лице от Държавното горско или ловно стопанство, с което ще бъдат създадени необходимите предпоставки за извеждане на интензивен отстрел на дива свиня чрез  индивидуално ловуване.

          Необходимо е близко сътрудничество на Министерство на земеделието, храните и горите със Съюзът на ловците и риболовците в България с цел набелязване на конкретните мерки и синхронизиране на действията по превенция на заболяването, защото на този етап такова липсва.

         

Инж. Васил Василев

Председател на УС на НЛРС – СЛРБ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ