Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ОГРАЖДЕНЦИ ЗАСЯХА ДИВЕЧОВИ НИВИ

Димитър КИТАНОВ

Тревожно е намалява­нето на дребния дивеч в Огражден. Присъствах при посева на две дивечови ниви, където се разгорещя спор за причините за нама­ляването на дивеча. Спом­ням си времето, когато за­пасът на балканския кеклик бе много добър. Нормално бе при всеки излет да вди­гнеш по няколко ята, яре­бицата също се срещаше дори и в по-високите час­ти на планината. Чакахме с нетърпение графика за ловни излети на заек.

Почувствах, че участниците в засяването на дивечовите ниви, пред­назначени за подпомагане оцеляването на дивеча, извършват мероприятието, съзнавайки, че това е твър­де малко и няма да спомог­не за нормализиране на запаса.

Ветеранът Асен Николов сподели с болка: „На 70 години съм, не помня през моя живот Огражден да е бил толкова обезлюден и почти всички ниви да пус­теят. Няма млади хора, не се сеят ниви със селско­стопански култури, които са основна предпоставка за развитие на дребния ­ дивеч. Засели сме на раз­лични места над 30 диве­чови ниви, ще подпомогнат дивеча, но това е крайно недостатъчно. Дивечовите ниви трудно се опазват от селскостопански животни. Стадата се водят от пас­тири, които в много случаи умишлено унищожават по­сева.”

Посяхме на две лови­ща 6 дка дивечови ниви, а след това заваля дъжд. По­чувствах удовлетворение от свършеното с надежда­та, че дори и с малко, сме помогнали за оцеляването на дивеча през зимния пе­риод.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ