140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Оспорват рестрикциите в улова на атлантическа скумрия

Редица риболовни органи­зации от европейските стра­ни с излаз към Атлантическия океан изразиха разочарова­ние от прекратеното серти­фициране на улова на атлан­тическа скумрия от страна на Морския съвет по управление на рибните ресурси.

Научната оценка на запа­сите от тази популярна за промишления отрасъл риба през 2018 година разкри не­гативна тенденция на спад в общата биомаса. На база­та на това бе препоръчано да се прекрати риболова за тази година. В същото време Международният съвет за из­следване на морето (ICES) – научен орган, който оценява състоянието на запаса и дава съвети за улова – не е сигу­рен дали направената оценка отразява реалното състоя­ние на скумрията. Изказват се съмнения по отношение методиката на изследване. Има и забележки към някои слабости в извършените про­учвания през предходните две години, което също е в състояние да промени обща­та картина.

В резултат на това ICES спешно стартира проект, кой­то да събере научната общ­ност заедно, за да извърши ново безпристрастно изслед­ване и да се даде окончател­но мнение. Проучването е в ход и трябва да приключи през март. Ако има основание за това, експертите са готови да преразгледат препоръките за налагане на рестрикции по отношение запасите от скум­рия.

Браншовите организации на рибарите се надяват, че ще им отпуснат кранчето, което са затегнали непра­вомерно. Те са убедени, че положението със скумрията в Североизточния Атлантик не е чак толкова зле, колко­то го изкарват. Сезонът на този риболов трае от март до септември и всички очакват положително решение на ка­зуса.

Впрочем, това не е първи случай на различия в оценки­те за състоянието на рибната популация при различните институции, ангажирани с това. Понякога рестрикциите действително се оказват пре­силени, от което във всички случаи ощетени се оказват рибарите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ