140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

От в. “Наслука”: Ловната етика е на първо място

Радомир, Юри Точев

Преди няколко месеца в ЛРД „Върба“ към ЛРС-Ра­домир се извърши смяна на председателя. Съвсем съвестно Чавдар Кирилов се оттегли от поста на последното общо събрание на дружината, тъй като е международен шофьор и постоянните му работни ангажименти не му позволяваха да изпъл­нява задълженията си. Успоредно с него оставка подаде и секретарят Георги Йорданов.

Уважавайки мотивите на двамата, събранието прие остав­ките и за председател бе избран старият и опи­тен ловец Христо Крумов, а за секретар синът му Христо Симеонов.

Христо Крумов е роден на 29.10.1952 г. в Радомир. Завършва техникум по електротехника в родния си град и след това записва курс за ловец, който издържа успешно и ловува от 1979 г.

С новия председател разговаряме непосредстве­но след откриването на ловния сезон на 13 август.

Най-напред честита нова длъжност!

-Най-сърдечно ти благода­ря! Доста станаха поздрав­ленията, та затова и много черпя, да сме живи и здрави!

Какво очакваш от новия ловен сезон?

-Трудно ми е да говоря, но запасите от дивеч драстич­но намаляха. Пъдпъдъкът и гургулицата, които преди години в района бяха без­чет, сега почти ги няма. За заек да не говорим, много рядко ще го срещнеш. Но все пак радостта от това, че сме сред природата, е мно­го голяма и въпреки всички несгоди, както виждаш, все отстрелваме по нещо.

Какви задачи си постави като председател?

-Твърдо най-напред въз­становяване на ловната хижа, която беше в окаяно състояние! Не казвам, че сега сме започнали, колеги­те с общ труд възстановиха много неща и вече мога да кажа, че сме на финалната права! Искаме самото мяс­то да добие нов облик, да привлича както ловци, така и хората от района, да въз­върнем старата хубост на хижата. А иначе основният приоритет отново ще бъде борбата срещу бракониер­ството и постоянно зареж­дане на хранилките за яре­бички, тъй като имаме добър запас от този дивеч.

Синът ти също е ловец, разкажи нещо за него.

-Синът ми се казва Христо Симеонов и е моята най- голяма гордост! Трябва да кажа, че той завърши с от­личие Лесотехническия уни­верситет и освен че е ловец, вече е и секретар в дружи­ната.

Сподели нещо за исто­рията на дружината.

-Когато станах ловец, дру­жината ни се ръководеше от Валентин Миланов, лека му пръст. Той беше много акти­вен деец, по негово време се построи ловната хижа, направихме и мост, за да се отива по-лесно към нея. Но най-голямата му заслуга бе, че направи документален филм за нашата дружина, в който всички бяхме учас­тници, изявихме се като ак­тьори. Филмът се казваше „Ловен етюд”.

Какво искаш да пожела­еш на колегите от страна­та?

-Ще бъда кратък: най-на­пред колегиалност, приятел­ство и истинска ловна етика! Лично аз винаги се водя от девиза „Заедно можем да постигнем много”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ