140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Асеновград – Пример за финансова стабилност и добро стопанисване

Костадин БУЮКЛИЕВ

На 28 април ЛРС-Асенов­град проведе в тържествена обстановка и приповдигнато настроение общото си съ­брание, на което бе чества­на и неговата 125-годишни­на. На форума присъства и председателят на НЛРС- СЛРБ инж. Васил Василев.

Пред 76 делегати предсе­дателят д-р Георги Хаджи­ламбрев направи задълбо­чен отчет на дейността на сдружението и УС за 2017 г. Тридесетте дружини стопа­нисват 63 727 ха в полски, смесени и планински терени. Ловците са 1443, а рибари­те – 800. Д-р Хаджиламбрев просОтчетно събрание на ЛРС-Асеновград – Председателят д-р Хаджиламбрев чете отчетния доклад.pngледи историята на лов­ното движение и присъстви­ето в него на асеновградско­то дружество, основано през 1893 г. с 60 ловци. В края на 1893 г. в страната ни има 13 ловни дружества и едно от тях е асеновградското. На първия ловен конгрес през август 1898 г. присъстват и асеновградски делегати, които са сред учредителите и съоснователите на Бъл­гарския ловен съюз. Първият председател на дружеството е Атанас Сочев – инициати­вен и уважаван човек, борещ се срещу ловокрадството. Сдружението построява първата си ловна хижа през 1923 г., а през 1933 се сдо­бива с ловен парк, който за­лесява години наред, а през 1934 г. в парка се изгражда величествен ловен дом и стрелбище. 1937 г. в с. Чер­вен е създадена фазанари­ята „Св. Марина”. По това време съществуват 3 раз­въдника, както и още 3 вре­менни ловни такива. Гордост е придобиването през 80-те години на миналия век на ловно-стрелковия комплекс „40 извора”. Там по време на световното ловно „ЕКСПО” 81 се проведе състезание по ловна стрелба. На този ловен комплекс израснаха много състезатели, които го­дини наред бяха национални и балкански първенци, а змс Иван Гюлев е носител на по­вече от 30 златни медала и бе четвърти в света.

„Ние се гордеем с богатата ни история и нашите предци” – изтъкна с уважение предсе­дателят д-р Хаджиламбрев. Той се спря и на укрепената финансова дисциплина, тър­сенето и намирането на фи­нансова стабилност, доброто вече стопанисване на мате­риалната база. Вече работи и гатер за обучение на ловни кучета, ползвани от ловци на други сдружения. Увеличени са и възможностите за доот­глеждане на дивеч и изкуст­веното му разселване. При­мер за това са фазанариите в селата Болярци, Козаново, Избегли, Златовръх и Патри­арх Евтимово. Започната е активна работа за проекти­ране и изграждане на ново стрелбище за нарезно късо и дългоцевно оръжие на ЛСК „40 извора”, за което е полу­чена подкрепа от общинския съвет, а и от ръководството на Националната организа­ция в лицето на председате­ля на УС инж. Василев.

Докладчикът отчете и по­добрената база и ловносто­панските съоръжения на дружините, както и стопанис­ването на трите дружестве­ни водоема и борбата с ри­боловните бракониери.

Сдружението стои вече стабилно сред останали­те организации в СЛРБ и е едно от уважаваните. Д-р Хаджиламбрев беше оценен и избран за член на УС на НЛРС-СЛРБ. Докладчикът изрази и мнението на члено­вете на сдружението, че се подкрепя легитимно избра­ното ръководство на Нацио­налната ни организация и лично на председателя инж. Васил Василев. Подкрепя се политиката на Национална­та организация в лова и ри­болова и природозащитната дейност. „Заедно се борим за укрепване единството на ловното и риболовното движение”– каза д-р Хаджи­ламбрев. Той се спря и на ловностопанската дейност. Дружините много по-актив­но работят за увеличаване на запасите от яребица, включително и чрез изкуст­вено разселване. Затова се отбелязва тенденция за стабилизиране на запасите. Похвалени бяха дружинките в селата: Болярци, Конуш, Избегли, Тополово, Кочево, Патриарх Евтимово, Зла­товръх и Козаново. През изминалия сезон са отстре­ляни 1365 бр. Наличието на фазани се дължи предимно на изкуствено разселване. Закупени са 2750 фазана и доотгледани са 790 фазана. В Козаново и Болярци са до­отгледани 525 малки патета. Отстреляни са 9106 пъдпъ­дъка, 382 гургуглици, 755 гълъба и 270 диви патици. При заека се очертава тен­денция на запазване запа­сите му. Отстреляни са 173 бр. Не е малък проблемът с хищниците. Най-много хищ­ници са унищожили ловците: Иван Стефанов от Болярци, Георги Димитров от Конуш, Борислав Пилев от Избегли, Иван Тодоров от Тополово, Симо Стоянов от кв. Долни Воден на Асеновград. От­стреляни са 2 вълка, 207 ли­сици, 109 чакала, 42 белки, 91 скитащи кучета, 2 язовци, 51 свраки.

Основен вид дивеч за лов в планинските ридове Чер­натица и Преспанския дял на Родопите е дивата свиня. 17 дружини са отстреляли 252 бр. при планувани 224. Най-добри в този отстрел са дружините в Тополово – 36 бр., Новаково – 35, Узуново – 25, Три могили – 21, Мосто­во – 32, Добростан – 25, Чер­вен – 20 бр. Благодарение на целогодишното подхранване и опазване на дивечовите ниви, солищата и калища­та емоциите са били много повече от тези в предишни години.

Председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Василев Василев започна своето изказване с поздрав към делегатите на събранието и похвала към УС на сдру­жението за извършената работа през отчетния пери­од. „Асеновград е пример за сдружение с много раз­нообразна дейност. Вярвам, че още по-добре ще работи УС и ще е пример, който да следват сдруженията в ця­лата страна.“ Инж. Василев не отмина и предлагането на драстично увеличение на цените за лов на едър дивеч – за някои е седемкратно уве­личението му. Говори и за ловния туризъм и как е въз­можно да се спре разпрос­транението на африканската чума, за необходимостта да бъдат увеличени грижите за дивата свиня. Лично той е против избиването на даден процент, за да не се раз­пространява този вирус. Той се спря и на факта, че много арендатори пръскат с отрови земеделските си култури, от които измират масово птици и зайци. Има снимка на от­ровена яребица, до която е мъртъв и сокол, хранил се от нея. Трябва час по-скоро да се спре това отравяне, допълни той. Инж. Василев сподели и за станалото на конференцията на европей­ската ловна организация, чийто домакин бе България. Предложи, ако се открие от­ровен дивеч, веднага да се направят и снимки с уточне­но местоположение. Пред­седателят на Националната организация говори за Пър­вия национален събор през 1921 г. и призова ловците за масово участие в Тринайс­етия национален събор на 30 юни в Карлово.

Събранието прие отчета на КС за 2017 г. и бюджета за 2018 г. В състава на УС бяха приети нови 3-ма ло­вци. Уставът на сдружението остана без промяна. Бяха из­брани и 6-ма представители в ОС на НЛРС-СЛРБ, водени от д-р Хаджиламбрев.

След събранието делега­тите бяха поканени на тър­жествен обяд, по време на който всеки един от тях полу­чи лично връчени от предсе­дателя на ЛРС-Асеновград д-р Хаджиламбрев луксозни ловджийски ножове с кожена кания и връзка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград
Пощ. код: 4230
Телефон: 6-74-50
Мобилен: 0879 530 080, 0879 530 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ