Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Брезово – Безопасността отново е на дневен ред

От проведеното общо събрание на ЛРС „Средногорец“-Брезово стана ясно, че през 2017 г. сдружението е провело 3 заседания на УС и едно отчетно събрание. Основните въпроси, които са били разгледани, са без­опасността по време на лов, финансовото състояние на сдружението, развъдната дейност, подхранването на дивеча, дивечовите ниви. Проведен е бил курс за под­готовка на млади ловци на 100 кандидати. На изпит са се явили 98, от тях 14 не са се справили успешно. Тази година също ще се проведе курс за подготовка на млади ловци, в който ще вземат участие 150 човека. Члено­вете на сдружението в края на 2017 г. са били 1136.

Имало е редица случаи на нараняване и причиняване на смърт с ловно оръжие. Причините са самоволно на­пускане на поста, неспазване на правилата за боравене с ловно оръжие и стрелба по неясно видима цел, неиз­ползването на светлоотрази­телни елементи в облеклото. Затова ръководството призо­ва за спазване на абсолютно всички изисквания за безо­пасност при всеки излет.

От изнесените данни ста­на ясно, че дивечовите за­паси в ловните полета на сдружението са относително постоянни, фазановата попу­лация се увеличава и това е благодарение на пролетното разселване и фазаните, ос­танали след ловните излети, при дивата свиня се наблю­дава стабилизиране на попу­лацията, затова и планът за ползване е същият като от предишния ловен сезон но отстрела е по голям. Пора­ди опасност от навлизане на африканска чума по свинете на територията на страната, през ловен сезон 2018/2019 г. планът за ползване е уве­личен на 199 бр. диви свине.

Сред другите важни при­оритети на ЛРС „Средного­рец“ – Брезово е и опазване­то на дивеча от бракониерски прояви. Затова ще бъдат по­ложени усилия за завишава­не на самоконтрола по време на лов.

Ловните заслони и ловните хижи се стопанисват добре и се ползват по предназна­чение за ловностопански мероприятия и съхраняване на фураж, откриване и закри­ване на ловен сезон, сбирки след лов, с изключение на дружина Борец, където е била закупена земя, която и досега не се използва по предназначение.

Между община Раковски и сдружението е сключен договор за 10 години за без­възмездно ползване на два терена в землището на дру­жина Чалъкови и дружина Белозем за ловностопански мероприятия.

         

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ