Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Хасково – Води се ефективна борба с хищниците

Златка МИХАЙЛОВА

Над 83 хил. лв. са израз­ходвани за ловностопански мероприятия през 2017 г., близо 32 хил. от които за подхранване на дивеча през зимния период. Това отчете на състоялото се общо съ­брание председателят на УС на ЛРС-Хасково Желязко Жи­ваков, което обединява 1626 души в общините Хасково, Минерални бани и Стамбо­лово.

Организацията закупи и разсели в природата 650 фазана, 580 яребици, 175 кеклика, 300 полудиви па­тици, 40 диви зайци, което в сравнение с предишни годи­ни представлява сериозна бройка. Благодарение на инициативата на сдружение­то се наблюдава тенденция на устойчиво стабилизиране на количествата дивеч. Това бе потвърдено и по време на таксацията, проведена с активното участие на близо 70 процента от ловците. По- голямата част от дружинките изградиха чакала и комбини­рани хранилки в своите ра­йони.

Обект на най-масов лов в региона е дивата свиня, при която обаче се забелязва леко намаление. Стабил­ност в популацията има в районите на Александрово, Сърница, Минерални бани, Караманци, Силен, Пчелари и Родопи, където ловците не стрелят по водещите стадата майки. Ежегодно увеличение има при сърната. Над допус­тимия запас са заекът и яре­бицата. Полагат се усилия да се опазват елените лопатари край селата Пчелари и Си­лен, за да населят в по-голя­ма степен тези места.

Ловните дружинки изпъл­няват и основното си задъл­жение да регулират числе­ността на хищниците, които са една от основните причи­ни за бавното увеличаване на запасите от едър и местен дребен дивеч. През сезона 2017-2018 г. дружинките са излизали 246 пъти на групов лов за хищници на територия­та на сдружението. Сравни­телно ниската резултатност при отстрела на хищници се дължи и до известна степен на някои слабости в норма­тивната уредба, бе посочено на форума. Затова трябва да се търсят възможности за допълнително стимулиране със собствени средства. Тези проблеми са дискутирани и на запасите от едър и местен дребен дивеч. През сезона 2017-2018 г. дружинките са излизали 246 пъти на групов лов за хищници на територия­та на сдружението. Сравни­телно ниската резултатност при отстрела на хищници се дължи и до известна степен на някои слабости в норма­тивната уредба, бе посочено на форума. Затова трябва да се търсят възможности за допълнително стимулиране със собствени средства. Тези проблеми са дискутирани и на отчетните събрания на дружинките.

Борбата с бракониерството да стане още по-ефикасна като част от мерките за опаз­ване и обогатяване на диве­човите и рибните ресурси, реши още събранието.

Посочено бе и успешното участие в киноложки изложби у нас на Ангел Пенев от Кри­во поле, Петко Караиванов от Жълти бряг, Иван Гинев от Николово, които допринасят за развитие и популяризира­не на кинологията.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ