Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Пазарджик – Много работа означава положителни резултати

Спас СПАСОВ

Миналия петък в Дома на армията ЛРС-Пазар­джик проведе своето отчетно общо събрание. На него присъстваха 32-ма делегати от всички­те 67, поради което то започна един час по-късно от обявеното време, т.е. както изисква закона. Дневният ред на форума включваше: отчет за дейността на УС, отчет на КС, приемане план за ловностопанската дейност, приемане бюджета на сдружението за 2018 г., разглеждане въпроса за размера на даренията от гости на лов в лов­но-рибарските дружини, избор на делегати на ОС на НЛРС-СЛРБ, вземане решение за лишаване от право на лов на провинили се ловци и разни.

В отчетния доклад на председателя на УС Евгени Абаджиев се каза, че сдру­жението към настоящия мо­мент наброява 1298 ловци, обединени в 26 дружини, и 380 риболовци. В организа­цията е извършена голяма по обем работа, като в отчет­ния документ бе разгледана дейността на всички секции към УС и сред отличниците са отново секцията по ри­барство, по кинология, за борба с хищниците, за кул­турно-масовите прояви и др. Докладчикът специално бла­годари и на председателя на ЛРД „Тополница“ Пламен Георгиев, който за 2-3 годи­ни не само успя да обедини ловците, но и да създаде из­ключителни условия за уве­личаването популацията на дивеча в своя район. Пред­седателят на сдружението спомена и за разселената риба във водоемите край селата Звъничево и Динката, като през 2017 г. Звъничево се зариби с 800 кг шаран и каракуда. За сравнение през 2012 г. се зариби с 300 кг ша­ран и 200 кг каракуда, а през предходната година с 750 кг.

В следващия отчетен до­кумент, представен от спе­циалиста по лова в сдруже­нието Костадин Бързаков, се споменава, че бяха засети 130 дка дивечови ниви. През 2017 г. са изградени 35 хра­нилки за сърни, 46 хранилки за диви свине, 415 хранилки за зайци, 504 хранилки за яребици. Изразходени са за подхранване на дивеча и за зареждане на хранил­ки общо 16220 кг царевица, 7565 кг пшеница, 5620 кг комбиниран фураж, 1150 кг оризова арпа, 300 кг слън­чоглед и 986 кг сол. В СЛРД „Сокол 1893“ са разселени 3200 колхидски фазани, 600 яребици,195 патици, 18 диви свине и 75 тракийски кеклика в землището на ЛРД-Огня­ ново, с което те продължа­ват усилено и упорито да развъждат този вид пернати като местен дивеч, за което наистина заслужават благо­дарности.

Що се отнася до отстрела през периода 2017 г. са ре­ализирани 189 диви свине, 3172 пъдпъдъци, 993 гур­гулици, 998 гривяци, 28 бе­ каси, 3288 яребици и 1056 патици. Впечатление прави и фактът, че са отстреляни 104 чакала, 81 лисици, 50 свраки и 8 скитащи кучета. Искам да обърна и голямо внимание на бележките за хищници. Взимат се бележки безразборно и не се отчитат от повечето ловци никакви хищници и за това се реши ловец, които вземе два по­редни месеца бележка за хищник и не отчете съответ­но никакъв отстрел, да не му се дава повече разреши­телно. Трайно се увеличава отстрелът на яребица, което е благодарение на грижите, които се полагат постоянно за увеличението на запасите й. През 2018 г. са планирани за разселване: колхидски фазан – 3200 яребици, като 517 бяха пуснати още през март т. г., див заек – 34 бр., и полудива патица – 255 бр.

Председател на КС Стои­мен Спасов прочете и докла­да на контролния орган. Фо­румът наказа с лишаване от право на лов за 2 години ло­веца Тодор Гюров за отстрел на гонче по време на излет. В следващата точка бла­годарение на члена на УС Андон Андонов най-после в организацията бе поставен таван на взиманите дарения за гости в дружините.

Най-интересните дебати обаче се получиха в точка „Разни“, където делегатите взеха решение първо да не участват в Националната програма за обогатяване на дивечовите запаси, ако тя не работи в интерес на ловци­те и сдруженията и евенту­ално да закупуват дивеч за разселване от другаде, ако цените и бонусите по тях не бъдат предоставяни спрямо техните виждания и дивият заек не бъде включен в нея. Второто решение бе блоки­ране на магистрала „Тракия“ в знак на предупредителен протест срещу евентуалната забрана на изконния за тях лов на гургулица.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ