Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Полски Тръмбеш – Предстои сериозна работа за увеличаване на популациите

Милка ДЕНЕВА

Задълбочен анализ на свършеното през 2017 г. и изминалия ловен сезон на­правиха представителите на 16 ловно-рибарски дружини от сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол” в Полски Тръмбеш. Гост на тяхното го­дишно отчетно събрание беше инж. Васил Василев, предсе­дател на УС на НЛРС-СЛРБ.

„Въпреки трудностите и препятствията можем катего­рично да направим извода, че сдружение „Ловно рибарско дружество „Сокол” вече 98 години запазва своята органи­зационна и финансова стабил­ност,” каза в отчета на Управи­телния съвет председателят Александър Коев.

Резултатите от изминалата 2017 г. са задоволителни, тя може да се нарече успешна и това е предпоставка за добро бъдещо развитие на полско­тръмбешката ловна организа­ция. Ловците и риболовците, които членуват в нея – повече от 500 души, правят всичко възможно, за да стопанисват и управляват добре предоста­вените им от държавата лов­ностопански райони и дивечов ресурс. Състоянието на диве­човите запаси е сравнително добро, но все пак трябва да продължи работата за увели­чаването на популацията на местния едър и дребен дивеч. Но има още какво да се желае за отстрела.

Пролетната таксация показ­ва, че местният дребен и едър дивеч продължава да се уве­личава. Притеснително обаче е устойчивото присъствие на хищниците в ловните полета на дружините. Независимо от задоволителния им отстрел техният брой не намалява. За­това трябва по-упорита и по­стоянна борба както групово, така и индивидуално.

В доклада беше отчетено, че финансовите средства на ловно-рибарските дружини се използват законно и целе­съобразно, не са допуснати нарушения. Председателите на дружини държат на дисци­плината, защото е известно, че без нея няма слука и безо­пасни излети с много положи­телни емоции.

И през идния сезон ловците от сдружението ще излизат на лов главно за дива свиня и пернат дивеч. Остава си и много важната задача за ре­гулиране числеността на хищ­ниците. Остава и обединява­щото задължение ловците да бъдат верни на идеалите на първостроителите на ловно­то движение в България и да останат отговорни към българ­ската природа.

Инж. Васил Василев поздра­ви представителите на ловни­те полскотръмбешки дружини и им пожела бъдещи успехи. Ловците използваха неговото присъствие на събранието, за да поставят въпроса за увеличаване срока за ловува­не на водоплаващ дивеч, за което се настоява от години. Инж. Василев отговори, че европейските изисквания не позволяват това да стане. Ако се удължи този срок без съгла­суване с ЕС, ще има сериозни санкции.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ