Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Севлиево – Има перспективи за ловен туризъм

Мариана МАНДИЧЕВА

32 са вече ловните дру­жинки към севлиевското СЛРД „Сокол”, след като ЛРД-Бяла ряка с предсе­дател Иван Иванов от пав­ликенското сдружение се прехвърли в севлиевското. Това реши общото събрание на 11 май 2018 г. на ловците от Севлиево, които приеха новия член с непълни 100% от гласувалите делегати. Още в началото на отчетния доклад д-р Иван Иванов, председател на ЛРС-Севли­ево започна с оценка за из­миналия ловен сезон: „Най- напред искам да кажа, че това беше хубава и успешна година за нас. Бяха отстре­ляни най-много диви свине от създаването на друже­ството досега – 1109 бр.“ Д-р Иванов наблегна на възмож­ностите за организиран ло­вен туризъм в сдружението. „Основна и най-важна дей­ност за допълнително фи­нансиране на сдружението е ОЛТ. Тази дейност трябва да се извършва с помощта на дружинките. Те да следят за движението на дивеча, къде се намира и има ли до­бри трофеи. Засега не сре­щаме очакваното разбиране и пълна подкрепа от тях и не успяваме да развием тази дейност, независимо че на свое заседание УС е решил 60% от приходите да оста­нат в дружинките. Предпос­тавка за развиване на ОЛТ имаме. Наличните запаси от дивеч са едни от най-до­брите в страната. В плана за отстрел през 2017 г. имахме заложени 26 бр. благороден елен и 162 бр. сърни. За съ­жаление отстреляни са само 2 сърни. Имаме добри и раз­нообразни трофеи и трябва да работим, за да намерим платежоспособни клиенти и заедно – ръководството на сдружението и дружинките, да извършим един успешен ловен туризъм.”

Д-р Иванов подчерта зна­чимостта на миналата 2017 г., когато ЛРС-Севлиево на­върши 120 години от своето създаване. Годишнината беше чествана с ретроспек­тивна фотоизложба, чиито фотоси бяха подредени във фоайето на общината и раз­казваха за миналите дела на местните ловци, а на 29 юли 2017 г. тържеството на годишнината достигна своя връх с мащабния празник на поляната край яз. „Мала­уча“ до севлиевското село Сенник. Тук по традиция, от­както летният празник беше възстановен преди близо 10 години, членовете на сдру­жението правят неповторим по своята атмосфера, богат на инициативи, игри и награ­ди, празник, който споделят с много приятели и колеги от цялата страна, в т.ч. в него участват съпругите и децата на ловците.

„Тази година ни предстои да честваме 120 г. от съз­даването на НЛРС-СЛРБ. Събитието ще се състои на 30 юни в гр. Карлово. Пред­видени са автобуси за орга­низирано колективно посе­щение” – каза д-р Иванов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ