Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Свиленград – Борбата с хищниците трябва да стане по-резултатна

Златка МИХАЙЛОВА

786 души членуват в ЛРС-Свиленград, 458 са ловци, 221 ловци и риболовци, 107 са риболовците. Всички са обединени в 17 ловно-ри­барски дружини и една ри­барска. Това отчете общото събрание на свиленградско­то сдружение, състояло се на 11 май.

Ловностопанската дейност и през изминалата година се извършваше основно за обогатяване и поддържане на хранително-защитната база в ловностопанските райони и увеличаване на дивечовите популации чрез разселване на фермено произведен дивеч, подчерта в доклада председателят на сдружението Петър Ванге­лов. Постигнати са добри резултати в сеитбата на ди­вечови ниви, подхранването на едрия и дребния дивеч, направата и поддържането на хранилки, солища и ка­лища. Във всички дружини са изпълнени почти всички мероприятия по новия ловоустройствен проект. За тези дейности са изразходвани над 48 хил. лв.

В доклада бяха посочени и най-изявените ловци на хищници: Георги Конопов, отстрелял 26 чакала, Иван Петров /с. Студена/ – 16 ча­кала и 1 лисица, Илия Илиев /с. Пъстрогор/ – 14 чакала и 3 лисици. Борбата с хищни­ците обаче трябва да стане по-резултатна, защото регу­лирането на броя им е едно от основните мероприятия, което трябва да се изпълня­ва от всеки. За това ще спо­могне и създаденият фонд от 5000 лв., от който се из­плащат по 15 лв. за отстре­лян чакал и 100 лв. за вълк.

Сдружението стопанисва три общински язовира, на които се извършва любител­ски риболов. През измина­лата година, поради липса на зарибителен материал, не е извършено зарибяване. През тази година са плани­рани 500 лв., с които ще се закупи зарибителен матери­ал. Допълнителни средства се очакват от отчисленията от риболовния стикер.

През тази година пред­стои отбелязването на две важни годишнини – 120 годи­ни от създаването на Нацио­налната ловна организация и 105 години от създаването на свиленградското сдру­жение. УС ще набележи мероприятия, с които тези празници да бъдат достойно чествани.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ