Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Търговище – Положителен отминал сезон, нови задачи за предстоящия

Георги НИКОВ

В отчетните доклади на УС и на Контролния съвет на общото събрание на ЛРС-Търговище бяха посочени резултатите през изминалия период. Организационната дейност през отчетната го­дина се е издигнала на по- високо ниво. Сдружението няма наболели и нерешени проблеми, а за разглеждани­те въпроси и взетите реше­ния от УС председателите на дружинките информираха членовете си своевременно. В голяма част от низовите организации събранията са преминали при активно участие на членовете по въ­просите, касаещи стопанис­ването на дивеча в предос­тавените им ловностопански райони. С особена загриже­ност са били изказванията за влошените условия в место­обитанията на едрия дивеч.

Финансовото състояние на сдружението е стабил­но – разполага се със спес­тени парични средства. В сдружението членуват 755 ловци, а по нормативите, определени от ЗЛОД, има право на 960 ловци, затова постоянно се организират курсове за кандидат-ловци. През отчетния период не са констатирани нарушения по време на ловните излети, както и нараняване с ловно оръжие. Има, разбира се, случаи, когато ръководители на лова са подходили към задълженията си формално, без да изискват от участни­ците в излетите стриктно да спазват всички правила и норми на ловната етика и дисциплината.

В резултат на добрите грижи за ловните райони ловците от търговищкото сдружение за първи път от десетина години имат тол­кова голяма слука при от­стрела на дивите свине – 106 бр., като планът е изпълнен на 120 на сто. Това доказва, че е била използвана много добре хранителната база, а съвсем отскоро са закупени и монтирани на най-подхо­дящите места електронни хранилки, което осигурява привличането на дивите жи­вотни и тяхното задържане. Работи се и за създаване на дивечови ниви, които се засяват главно с царевица, но и с други земеделски кул­тури.

След докладите бе гла­сувано избирането на Ста­нислав Папазов за председател на сдружението, тъй като на миналогодишното общо събрание е допусна­то да се гласува явно, което съдът не е приел, трябвало е изборът да е таен. Така след една година работа Папазов вече ще е легитимен председател на организацията, тъй като единодушно всички делегати дадоха своя поло­жителен глас.

Присъстващите изказаха свои мнения, които се от­насят до подобряване на по-нататъшната дейност. Стана дума за съвременно­то земеделие, което е в ущ­ърб на ловното стопанство. Така например местните пъдпъдъци се виждат преди жътвата, а след нея вече ги няма. Измират и някои видо­ве поради използването на нерегламентирани торове и препарати, а се знае, че ди­вият заек отдавна го няма. Един от въпросите, който вече за кой ли път се поста­вя, е удължаването на срока за ловуване на водоплаващ дивеч с един месец, защото реално зимата се изтегля назад.

Делагати от с. Кралево повдигнаха въпроса, че дру­жинката им е от 32-ма чле­нове, а близо две трети от тях не участват в организа­ционната дейност, не идват на събранията, нито на лов­ни излети. „Просто се водят само на списъци и не можем да ги открием, не сме ги виж­дали повече от пет години“, казаха те. По този начин не може да ги накажат от дру­жинката.

„Много други въпроси бяха засегнати на общото събра­ние в Търговище, които ще се вземат предвид, за да се подобри работата“, заяви в изказването си председа­телят Станислав Папазов. Той и ловният специалист на сдружението Стойне Стой­нев бяха избрани за делегати на Общото събрание на На­ционалната ловно-рибарска организация, а за резерва бе посочен дългогодишният председател на Контролния съвет Петко Петков.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ