140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Тутракан – Ловният туризъм се развива успешно

На общо събрание УС на ЛРС-Тутракан отчете добра дейност през изминалата година. В доклада си председа­телят д-р Димитър Стефанов, кмет на крайдунавския град и член на УС на НЛРС-СЛРБ, посочи, че добре се изпъл­нява организационната, ловностопанската, охранителна­та и киноложката дейност. Много добри са взаимоотно­шенията с местните власти – Областната администрация в Силистра, РУП в Тутракан, Граничната полиция, общи­ните Тутракан и Главиница. Особено добре се работи по изпълнение на задачите в ловностопанската дейност, дружинките поддържат на нужното ниво хранилките в ловищата си, което гарантира задържането на дивеча в района.

През изминалата година организираният ловен тури­зъм се е провел основно на едър дивеч на трофейни и селекционни животни, а на дребен дивеч се е провел на прелетен и водоплаващ, който само преминава през те­риторията на сдружението. Резултатите от приходите са добри. Това от своя страна спомага дружинките да разпо­лагат с повече средства и по този начин да си позволяват по-доброто стопанисване на дивеча, а от там и по-голямо ползване. Реализирани са 34 786 лв., от които в дружин­ките в с. Старо село са постъпили 10 700 лв., в с. Пожаре­во 2100 лв., в Тутракан 1 – 1484 лв., в Тутракан 2 – 1412 лв. За 11 години сдружението в Тутракан е получило 184 600 лв. от организиран ловен туризъм.

В доклада на д-р Димитър Стефанов, който е и ветери­нарен специалист, беше застъпена зоопрофилактиката. Особено голяма е тревогата с настъпването на африкан­ската чума по свинете, тъй като тутраканските ловища са най-близките до Румъния, където вече са регистрирани огнища. Затова трябва ловците да са внимателни и при забелязване на умрели или с отклонения от нормалното поведение и признаци, нетипични за дивите свине, трябва да се сигнализира с цел предотвратяване разпростране­нието на болестта. През изминалия сезон имаше случаи на остреляни диви прасета в две ловни дружинки – в с. Шуменци и Старо село, заразени с трихинелоза. Те бяха своевременно уведомени и месото беше иззето, така не се допусна зарязаването на ловци. Вземането на проби от отстреляните диви свине за трихинелоза и неконсуми­рането на месото до излизането на отрицателни резулта­ти от подадените проби е морално задължение на всеки ловец. „От отговорното ни отношение при проверката за­виси запазването живота и здравето на нашите близки, колеги и техните семейства“, изтъкна докладчикът.

Той посочи и това, че трябва да се обърне внимание и на факта, че голяма част от отстреляните чакали, ли­сици и язовци са с наличие на трихинелоза. „Убивайки такива хищници и оставяйки ги по терена, позволяваме болестта да се разпространява и опасността от нея да нараства. Затова предпазната мярка е убитите хищници да се загробват или предават на екарисажа. Трябва да се отбележи регистрираният случай на заболяване по зай­ците с цистицеркоза. През 2012 г. научни работници от Националната станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча към ИАГ посетиха няколко ловни дру­жинки по време на групов лов на див заек с цел вземане на проби. След изследването се установи, че между 25-30 на сто от отстреляните зайци на територията на сдру­жението са инвазирани с паразити от цистицеркоза. Това е една от причините заекът да намалее през годините“- подчерта д-р Стефанов.

Приет беше бюджетът и планът за работа на УС и на КС за настоящата година. Избрани бяха и делегати за общото събрание на НЛРС-СЛРБ.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ