Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Вълчи дол

Георги НИКОВ

Отчетното събрание на ЛРС-Вълчи дол премина на добро ниво. Докладът, из­несен от председателя Ни­колай Христов, съдържаше постигнатото в дейността и проблемите, които имат. От 40 делегати, представители на дружинките, присъстваха 36, голяма част от които из­казаха мненията си за още по-добри резултати в сто­панисването на ловищата и увеличаване на попула­цията на дивеча. „Нашето сдружение стопанисва 52 550 ха ловна площ, която е разпределена на 18 ловни дружинки в 2 ДГС-Суворово и Провадия. Те изпълня­ват поставените им задачи, като таксацията, подхран­ването, направата на хра­нилки и солища. На общите събрания на дружинките имаше немалко въпроси от ловците, като най-много се коментираше намаляването на дивеча и увеличаване­то на хищниците. Хубавото е това, че ловни дружинки възстановяват традициите на дедите за съвместни тър­жества, като се организират ловни вечеринки в селата Есеница, Доброплодно, Ми­халич, Брестак и др., където се провежда и ловна томбо­ла.“

Отчетено беше, че фи­нансовото състояние на вълчидолското сдружение е добре, а през миналата година са постъпили и 7890 лв. като дарения, с които се подпомага дейността. Много хубава е инициативата, коя­то се зароди през миналата година, а това е помощта, която идва от общинските ръководства на Вълчи дол и Ветрино – първото преве­де 1500 лв., а второто – 1000 лв. Те ще се използват за стимулиране на ловците в борбата с хищниците, тъй като лисиците навлязоха в изоставените къщи по села­та и унищожават домашните животни, много са и чакали­те, които нападат стадата в района. Проблемите идват и от многото стада, премина­ващи през ловищата, които изяждат фуражите, поставе­ни в хранилките от ловците. Години наред има проблеми и с фирмите, които секат дървесина и при извозване­то й товарните автомобили оставят в горите големи коловози, а те затрудняват дружинките, които стигат до хранилките с колите си, за да зареждат фуражите. Немалко са грижите със зе­меделските производители, които третират посевите си със забранени препарати, а те се оказват фатални за за­ека. Много тревога породи и фактът, че има ловци, които не участват в организацион­ната дейност на дружинките, дори колегите са ги забра­вили, тъй като не идват и на лов при тях, не се включват в подхранването, а само си заверяват документите като организирани ловци. Зато­ва беше предложено при заверката на билета да се вземат и отделни суми, кои­то после да се предоставят на дружинките в помощ на подхранването.

Приет беше планът за дейността през настоящата година и бюджетът, който ще се изпълнява. За деле­гати на общото събрание на Националната организация бяха избрани председателят Николай Христов и ловният специалист на сдружението Иван Николов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ