Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Варна – Микроклиматът в дружините е на ниво

Георги НИКОВ

При голяма активност пре­мина общото събрание на ЛРС-Варна. Гости на форума бяха зам.-директорът на РУГ Димитър Тодоров и зам.-ди­ректорът на ДГС-Суворово Златко Димов. В доклада, из­несен от председателя на УС Колю Панайотов, се посочва, че успешно се осъществява провеждането на балансира­на ловна политика в система­та на сдружението, която се базира на специфичните осо­бености и задачи на дружин­ките, произтичащи от ловното и риболовното законодател­ство. Важен приоритет в дей­ността бе съхраняването на природните местообитания и увеличаване популацията на дивите животни. Инвестира­ни са значителни средства в стопанисването и опазването на дивеча. Приоритет на УС са добрите взаимоотношения с държавните органи и инсти­туции, неправителствените организации, имащи отно­шения към лова и риболова, осигурени са добри контакти с общините и ДГС в района.

„Основното направление през изминалия период е направената самооценка от­носно заздравяване микро­климата във всяка дружинка, което е от важно значение да не се допускат нарушения. Много пъти сме говорили и писали за морала и етиката на ловеца по някакъв повод добър или лош. И ако в до­брия се възхвалява, дава пример и възпитава подра­стващите, то лошото се за­клеймява с презумпцията, че няма да има последствия и рецидивни действия. Чес­то чуваме от старите ловци, че техните дядовци и бащи спазвали моралния кодекс на ловците, които били наследи­ли от предците си. Затова от­стрелвали определена брой­ка и без някой да им нарежда са прекратявали лова, за да има животни и за догодина, пък и за поколенията да оста­не видът. Изводът е: ловното възпитание е основно за това хоби“, изтъкна Колю Панайо­тов.

Той убедено сподели, че един от изпитите за канди­дат-ловците би трябвало да е ловната етика, морал и култура, а не 2-3 въпроса, посо­чени в конспекта и зададени между другото.

Благодарение на добрата дейност варненското сдруже­ние е финансово стабилно, отчитат се добри икономи­чески резултати, няма никак­ви задължения към банки и кредитори. Ежегодно се по­добрява материалната база, досега са изградени ловни домове и хижи на 26 дружин­ки, предстои да бъдат създа­дени и нови. Подобрения ще има и на стрелбищния ком­плекс, който е на „Звездица“. Ще се изгради стрелбище за нарезно дълго и късо оръ­жие. Специално внимание в отчета заема направлението „Култура и духовност“. В него се изтъква дейността през изминалата година – ловният събор в комплекса „Звездица“ на Варненското езеро с учас­тието на над 400 ловци, ня­колкото състезания по стрел­ба, кинология и по риболов. Отчете се и отразяването на проявите във в. „Наслука“, сп. „Лов и риболов“, както и в Ра­дио Варна и радио „Фокус“, в телевизионните предавания. Усилена е подготовката за големия юбилей догодина, когато се навършват 130 го­дини от създаването на ЛРС-Варна. В момента се събират материали за издаване на ловен алманах за история­та и съвремието на ловното движение.

Делегати на общото събра­ние направиха свои изказва­ния, дадоха ценни препоръки за бъдещата дейност, гла­сувана беше програмата за настоящата година, както и бюджетът на организацията. ­

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ