Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отчетно събрание на ЛРС-Велико Търново – Още една успешна година

Милка ДЕНЕВА

Спокойно, без сериозно про­тивопостяване премина общо­то събрание на ЛРС-Велико Търново, на което беше отче­тена дейността през миналата година. След гласуването на дневния ден, отдаването на по­чит към починалите през мина­лата година 8 ловци и внасяне­то на знамето на сдружението неговият председател Дими­тър Йорданов прочете подроб­ния отчетен доклад на УС. От него стана ясно, че отминалият ловен сезон е бил успешен, без груби нарушения, без санк­ции, без проблеми между ло­вци или ловни дружини. Но има членове на сдружението, които от години не са участвали в за­дължителните ловностопански мероприятия – таксация, подхранване, бригади, в отчетни­те събрания на дружините си. Един факт – в миналогодишно­то преброяване на дивите жи­вотни са се включили едва 62 % от ловците.

Добре е, че продължава да се увеличава популацията на дивеча, не само на дивата свиня, но и на благородния елен, дивия заек, яребицата. Това е благодарение на гри­жите, които дружините полагат за дивите животни в своите ловни полета. Тревожно е не­попълването на бележките за лов, което е много важно, за да има точна информация за отстрела. Голямо внимание на събранието беше обърна­то на хищници, които влияят върху популацията на дивеча. Мнението на ръководството на сдружението е, че бележките за лов не се попълват корект­но и това влияе на отчетност­та. Проблем е и активността на ловците, които са определени за отстрел на хищници.

В отчетния доклад беше отбелязано добрата спорт­на дейност – традиционния дружествен турнир по ловна стрелба, успехите на нацио­налния състезател в дисци­плината „Скийт” мс Пламен Филев, на младите риболовци, регистрацията в землището на с. Дичин на полигон за кучета, работещи на стойка. Ръковод­ството може да се похвали с увеличаването на собстве­ността на сдружението. ЛРС вече е собственик на хижа „Мрамора” в землището на с. Самоводене, която има скла­дова база, барбекю, малък ри­барник, място за отглеждане ни диви животни, където ще започне развъждането на диви зайци.

Гласувано беше членски­ят внос за 2019 г. да остане същият – за ловците 10 % от минималната работна запла­та. Една от задачите през тази година е да се увеличат при­ходите, като ще се разчита не само на наема от отдадените помещения, но и на повече пари от организирания ловен туризъм, предимно в „Бутора”.

В крайна сметка всички се обединиха около оценката, че сдружението се развива добре, придобива нова собственост, която ще остане за поколени­ята. Така бъдещите ловци ще могат по-спокойно да се радват на дивеча и на своите ловни успехи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ