140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Първите диви зайци разселиха в Петричко

Димитър Китанов

Сдружението на ловците и риболовците в гр. Петрич за първи път след демократичните промени в България възобнови разселването на див заек. Четиринайсет броя бяха пуснати в ловностопанските райони на Кулата, Петрич-изток и Петрич-запад.

Зайците са произведени в но­воизградената ферма на фирма „Сокол-БЛРС“, която набира скорост при производството на полудива патица и див заек.

През последните години запасите на дивия заек чувствително нама­ляха, като съществена причина се посочват влошените местообитания в общината. Тъй като този вид дивеч е основен обект за ловуване в райо­на, намаляването му се оформи като проблем. За разрешаването му ло­вците избраха разселването като вариант за увеличаване на запасите на заека.

За извършеното ловностопанско мероприятие, колко ще помогне то за увеличението на прираста и дали ще се опазят разселените зайци от хищници и бракониери, разговаряме с Петър Руйков, председател на сдружението, Георги Кльонтов, специалист по ловно стопанство, и Спас Кятипов – разселване организатор по охраната:

Г-н Руйков, кое налага разселването на див заек в сдружението?

– Дивият заек е основен дивеч, предмет на лов при нас, затова се чака с не­търпение от ловците. За съжаление през последни­те години запасите на този вид дивеч чувствително на­маляха и това се посреща с голямо безпокойство. На събранията на дружините и общото събрание на сдру­жението се проведоха раз­горещени разговори за ре­шаването на този проблем и един от предложените пътища бе за разселване на див заек.

Изпълнихме едно от постъпилите пред­ложения от събранията на дружините, разселихме че­тиринайсет броя диви зайци в ловностопанските райони на Кулата, Петрич-изток и Петрич-запад. Не можахме да изпълним всички жела­ния поради ограничените възможности на производ­ствената база в гр. Враца.

Искам чрез страниците на вестника да изкажа благо­дарност на специалистите от НЛРС, фирма „Сокол- БЛРС” и сдружението, които организираха доставянето и разселването на заека.

Г-н Кльонтов, считате ли, че разселването ще помогне за нормализира­не на запасите?

– Противоречиви са мне­нията и съвсем основател­но. Съществуват съмнения, че няма да можем да опа­зим разселения дивеч от хищници, скитащи кучета и бракониери. Другото съмне­ние е, че отгледаните зайци са със занижени дивечови инстинкти и много трудно биха оцелели в природа­та.

Според мен основната причина за намаляване на запаса са влошените мес­тообитания. На територията на общината имаше много трайни насаждения от прас­кови, лозя, череши и други плодни дървета и зеленчу­ци, полупланинските райони се сееха с тютюн, ръж, ца­ревица. Всичко това се сви трайно намаление на запа­са на заек.

Г-н Кятипов, независимо от всичко изброено реши­хте и извършихте разсел­ване, какво следва?

– Трябва да продължат грижите по оцеляване на разселения дивеч. Знаем, че това разселване няма да реши проблема. Надя­ваме се, чрез разселените зайци да се помогне за оп­ресняване на кръвта от там и създаването на поколение по-устойчиво на заболява­не.

Призовавам ловците да помагат за оцеляването на разселения див заек.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ