Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Първомай – Десетки хранилки подготвиха дружините

Теодора КИРЯКОВА

С решение на УС на ЛРС- Марица до откриването на сезона за лов на местен дребен и едър дивеч ло­вците от 24-те дружинки трябваше да подготвят хра­нилките за зимния период. С това решение на терито­рията на община Първомай и Садово до 1 октомври трябваше да са изграде­ни 523 хранилки, които са за дребен дивеч и 46 – за едър и още толкова ясли за едър дивеч. Освен това са подготвени 165 солища за дребен и 46 солища за едър дивеч. Контролните органи са проверили и ус­тановили, че поставените задачи са изпълнени и в ловните полета на ЛРС-Ма­рица подготовката за зим­ния период е осъществена.

Освен това има закупени и складирани 10 т цареви­ца, която при прогноза за лошо време и очакван сне­говалеж ще бъде разнесена от дружинките по хранилки­те.

Наред с ползването на дивеча в определени грани­ци по план, спуснат от дър­жавните горски стопанства и ИАГ, ловците от сдруже­нието изпълниха и съответ­ните си задължения.

Така веригата: произвеж­даме, грижим се, разселва­ме, отглеждаме и разумно ползваме, вече е попълнена.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ