140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Патици и зайци населяват шарановото стопанство в Лукoвит

Бившето шараново сто­панство в Луковит, което е в състава на „Сокол-БЛРС“ ЕООД, от 2016 г. развива нова дейност – производ­ство на полудиви патици и див заек за разселване.

Екипът на фирма „Сокол- БЛРС“ ЕООД, ръководен от управителя Борислав Бечев, под зоркия ветери­нарен контрол на д-р Румен Каров и денонощните грижи на Стефан Стоянов, Цецко Александров и Георги Геор­гиев – птицевъди в стопан­ството в Луковит, през 2016 г. ще произведе над 10 000 полудиви патици и има амбициозната цел да съз­даде 50 двойки зайци.

В момента в стопанството има 25 двойки сиви зайци и 7 малки зайчета, които през 2016 г. ще останат в стопан­ството, за да се увеличат двойките производители, а от следващата година про­изведените зайци ще бъдат предлагани на ловно-ри­барските сдружения за раз­селване в природата.

След като сдруженията от Велико Търново, До­лна Митрополия, Ловеч, Разград, Троян и Сливен получиха своите патета, в стопанството останаха птиците, които ще бъдат доотгледани до 90 дни, ко­гато ще бъдат предадени на сдруженията от Кюстендил и Първомай, като ще останат над 3000 па­тета, които се предлагат на всички сдружения, имащи желание да ги закупят за разселване. ­

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ