140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Патици за разселване от стопанството в Луковит

Ива Тодорова

В три последователни дни – 13, 14 и 15 юни 2016 г., от патичарското стопанство в гр. Луковит към ловностопан­ските райони на сдруженията във Велико Търново, Габро­во, Пловдив и Разград ще бъдат транспортирани 1974 бр. 45-дневни патици. Най- много – 1050 патици, са за ЛРС-Пловдив, следвани от ЛРС-Велико Търново – 630 бр., ЛРС- Разград – 110 бр., и ЛРС-Габрово – 84 бр.

ЛРС-Пловдив е заплатило със собствени средства 500 бр. патици, а по Национал­ната програма за разселва­не ще получи допълнително още 550 бр.

ЛРС-Велико Търново е заплатило 300 бр. патици, а допълнителното количество, финасирано със средства по чл.65а, ал.4 от ППЗЛОД, кое­то ще получи, е 330 бр.

ЛРС-Разград заплаща със собствени средства 100 бр. патици на 45- дневна възраст, а останалите 110 бр. получа­ва по линия на Националната програма за разселване.

ЛРС-Габрово получава общо 84 бр., от които със средства на сдружението са заплатени 40 бр.

Съгласно условията на сключения договор за въз­лагане на производство между НЛРС-СЛРБ и „СО­КОЛ-БЛРС“ ЕООД, в чиято структура е производствено­то стопанство в гр. Луковит, четирите сдружения ще по­лучат уведомителни писма за получаване на патиците, в които е отбелязана конкрет­ната датата за получаване броя птици, които сдруже­нието закупува със собствени средства, и броя птици, които получава допълнително по линия на Националната про­грама.

Уведомителните писма се изпращат от „Сокол-БЛРС“ ЕООД 10 дни преди конкрет­ната дата, като това дава възможност на сдруженията да се подготвят за получава­нето на птиците – да осигурят специализиран амбалаж и транспорт, да предоставят информация за транспортно­то средство на управителя на стопанството и да доплатят птиците, които закупуват със собствени средства.

Информацията за транс­портното средство е необ­ходима за изваждане на ветеринаромедицинското свидетелство, което заедно с фактурата за заплатените патици и приемо-предава­телния протокол са задъл­жителни документи, които съпровождат птиците при транспортиране.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ