Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие

Оперативна програма "Околна среда"

Програма: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Приоритетна ос: „Натура 2000 и биоразнообразие“

Наименование на процедура: „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“

Код на процедура: BG16M1OP002-3.016

Име на проекта: Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие
на вида.

Договор N: BG16M1OP002-3.016-0001- C01

Бенефициент: Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“

Цел на проектното предложение:
Основна цел:
Подобряване на природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius
monachus), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за
действие за вида, в определени защитени зони за опазване на дивите птици
(целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.

Конкретни цели:
Реализиране на конкретни поддържащи, възобновителни и други
природозащитни дейности, както и ограничаване на действието на фактори с
потенциално негативно въздействие върху вида с цел:
1.В краткосрочен план да се гарантира опазването на черните лешояди, които
се срещат в България и се възстанови гнездещата популация на вида в
страната;
2.В дългосрочен план да се стабилизира и увеличи числеността на вида в
България, като се възстановят заеманите от него в по-ранни периоди места, и
да се постигне устойчиво съжителство на вида с човека.

Дейности:
Дейност 1: Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на
лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в
целевите райони;
Дейност 2: Осигуряване естествена хранителна база на лешоядите в
целевите райони, чрез увеличаване на плътността на популациите на копитни
видове дивеч в целевите райони;
Дейност 3: Изолиране на опасни електропреносни стълбове и
електропроводи в целевите райони;
Дейност 4: Подобряване на условията за гнездене в целевите райони, чрез
поставяне на изкуствени гнезда;
Дейност 5: Организация и управление на проекта. Изпълнение на мерки за
информация и комуникация на проекта;
Дейност 6: Спомагателни дейности – подготовка на проектното
предложение.

Описание:
Черният лешояд е включен като защитен в Закона за биологичното
разнообразие и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици.
Намаляването на хранителната база на лешоядите е основен лимитиращ
фактор и наличието на достъпна и безопасна храна за птиците в ключовите им
местообитания е определена като главна цел и е най-важната природозащитна
мярка – критична за възстановяването на популацията на вида. В дейност по
проекта ще бъдат изградени 7 нови площадки за подхранване. Това ще
премахне основен лимитиращ фактор и ще осигури безопасна храна за вида в
целевите райони. В Плана за действие ниските дивечови запаси са определени
като заплаха и лимитиращ фактор за популациите на вида. В дейност от
проекта ще бъдат изградени 4 биотехнически съоръжения за отглеждане и
разселване на елени лопатари в близост до местата за подхранване и
пребиваване на птиците. Това ще осигури естествена хранителна база на
лешоядите в целевите райони.
Важен негативно въздействащ фактор върху популацията на лешоядите са
токовите удари вследствие кацане на стълбове или сблъсък с електропроводи.
В дейност от проекта ще бъдат изолирани до 235 най-опасни стълба в
целевите райони. Ще бъдат подобрени условията за гнездене на птици от
вида, чрез поставянето на до 17 изкуствени гнезда в целевите райони.
Предвидени са дейности за управление на проекта, информация и комуникация и спомагателни дейности. НЛРС-СЛРБ е най-голямата
неправителствена организация у нас със 120 сдружения в цялата страна.
Дейностите ще се извършат от ловните сдружения по места, които след това
ще осигурят устойчивост на резултатите на проекта.

Географски обхват: Проекта се осъществява в девет Защитени зони:
BG0002002 „Западен Балкан“, BG0002044 „Камчийска планина“, BG0002038
„Провадийско-Роякско плато“, BG0002063 „Западни-Родопи“, BG0002126
„Пирин буфер“, BG0002013 „Студен кладенец“, BG0002071 „Мост Арда“,
BG0002053„Врачански Балкан“ и BG0002058 „Сините камъни – Гребенец“

Обща стойност на проекта: 2 042 658,69 лв. от които:
1 736 259,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие
306 398,80 лв. национално съфинасиране от държавния бюджет на
Република България.

Период за изпълнение: 27.02.2020 г. – 27.08.2023 г.

Продължителност: 42 месеца

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга;

“НЛРС – СЛРБ” отново обявява публична покана за избор на изпълнител/ли за провеждане на предварителни проучвания по проект„Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида” ;

НЛРС – СЛРБ обявява публична покана № И- ППВФ – 42/10.07.2020 г. за избор на изпълнител.

НЛРС-СЛРБ започна изпълнението на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 –2020 г.“

Напредък по проекта за черния лешояд

Представиха резултати от научно изследване за автохтонността на елена лопатар

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет “Експертна помощ и мониторинг”

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “Експертна помощ и мониторинг”

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет : „Грижи за лешоядни птици, елени лопатари и инфраструктура (площадки и съоръжения за доотглеждане и разселване)“

Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици (площадки за подхранване и изкуствени гнезда) и елени лопатари (съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици (площадки за подхранване и изкуствени гнезда) и елени лопатари (съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на елени лопатари

Изгражда се съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари в ПП „Врачанки Балкан”

Изградени са седем площадки за подхранване на черния лешояд

В ЗЗ „Мост Арда“ вече има съоръжение за елени лопатари

В ЗЗ „Западни Родопи“ функционира площадка за подхранване на лешояди

НЛРС-СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на фуражи за подхранване на елени

Покана за финална пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд ( Aegypius monachus ) , чрез изпълнение на мерки от Плана за действие на вида“ –  BG16M1OP002-3-016-0001

На финална пресконференция представиха изпълнението на проект за подобряване природозащитното състояние на черния лешояд

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

ОПОС

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици (площадки за подхранване и изкуствени гнезда) и елени лопатари (съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”

ОП "Околна среда"

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“

Реклама

ЛОГО - СЛРБ