140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Повече водолюбиви птици предпочитат „Йовковци” през зимата

За разлика от миналата го­дина традиционно преброя­ване на водолюбивите птици на територията на Велико­търновска област през яну­ари показа, че те са повече от миналогодишните. Както обясняват специалистите, миналата зима беше по-то­пла и по тази причина перна­тите останаха на север. Сега обаче повече от тях потърси­ха у нас подходящи места, където да презимуват. Въ­преки това не всички ловци, които си падат по птичия лов, са доволни от отминалия ло­вен сезон. Те се оплакват, че водолюбивите птици, обект на лов, не са били толкова, че да задоволят ловните им страсти.

Както обикновено, наблю­денията на тези пернати беше извършено на големите яз. „Александър Стамболий­ски” и „Йовковци” по поре­чията на р. Росица и Янтра, на рибарниците край свищов­ското село Хаджидимитрово. Установено беше наличието на 19 вида водолюбиви птици за разлика от миналата зима, когато те бяха 17. Повече са и бройките – почти 2 хил. срещу малко над 1100 по време на миналогодишното преброя­ване. Повече са малкият гму­рец, големият гмурец, бялата чапла, сивата чапла, немият лебед, зеленоглавата патица, зимното бърне, големият кор­моран, големият горски во­добегач, голямата белочела гъска, световно застрашената червеногуша гъска. Това не е изненада за еколозите, защо­то всички те обикновено през зимата са у нас.

Заключението на наблю­даващите е, че през послед­ните десетина години все повече от зимуващите у нас водолюбиви птици насочват вниманието си към яз. „Йов­ковци”. Там се забелязват много от редките и застра­шените видове, отколкото в района на другия голям водо­ем в областта – „Александър Стамболийски“. Тази зима в „Йовковци“ са преброени 16 екземпляра бял ангъч или килифар, 10 сиви патици, по 1 белоока и сива потапница. Еколозите съобщават, че за първи път в яз. „Александър Стамболийски“ по време на тазгодишното преброяване на водоплаващите птици са видели шилоопашата патица и воден кос, а в рибарниците край с. Хаджидимитрово има­ло голямо ято от 150 големи белочели гъски.

Участниците в преброя­ването са доволни, че не са открити мъртви или болни птици. Няма сигнали за прем­ръзнали и бедстващи водоп­лаващи. Не са установени и нарушения на Закона за био­логичното разнообразие и на Закона за лова и опазване на дивеча

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ