НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Поверителност и лични данни

Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”, наричано по-долу само „НЛРС – СЛРБ“, е въвело мерки за създаване на гаранции за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от НЛРС – СЛРБ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

1.Данни за администратора и за контакт с него

НЛРС-СЛРБ е юридическо лице, което се състои от всички вписани в регистрите й ловни, ловно-риболовни и риболовни сдружения в страната и членуващите в тях ловци и риболовци.

НЛРС-СЛРБ е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на НЛРС-СЛРБ са: гр. София, бул. “Витоша”, № 31-33. На този адрес може да изпращате по пощата искания до НЛРС – СЛРБ като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на НЛРС – СЛРБ, на 5-ти етаж на Представителната сграда на НЛРС – СЛРБ, находяща се на бул. „Витоша“ № 31-33.

Исканията си може да отправяте до НЛРС – СЛРБ и на електронен адрес: office@slrb.org 

2.Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

С Длъжностното лице за защита на данните на НЛРС – СЛРБ може да се свържете на електронен адрес: office@slrb.org, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3.Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни от НЛРС – СЛРБ

Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” осъществява правомощията, предвидени в Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Дейности, свързани с Управителния съвет, Контролния съвет, Щатния състав на НЛРС – СЛРБ;
 • Дейности, свързани с членовете на сдруженията към НЛРС – СЛРБ;
 • Дейности, свързани с провеждането на състезания, конкурси и спортно – състезателни дейности;
 • Дейности, свързани с изготвянето на проекти и програми за развитие, включващи разселване на дивеч и зарибяване;
 • Дейности по лова и риболова в Република България;

В тези случаи, НЛРС – СЛРБ обработва лични данни на кандидатите за членове към Сдружението, на кандидатите за провеждането на състезанията,б лицата, осъществяващи дейностите по изготвянето на проекти, програми, лов, риболов и пр., основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи, обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (Обща администрация) и финансово-счетоводната отчетност, НЛРС – СЛРБ обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато НЛРС – СЛРБ обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни от НЛРС – СЛРБ се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4.Категории получатели на данни извън НЛРС – СЛРБ

НЛРС – СЛРБ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Министерства и пр.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;

4.1 Предоставяне на лични данни на трети страни за изпълнение на поръчки от онлайн магазин "Дивото"

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица (администратори на лични данни) само и единствено за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, като основният ни приоритет е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Няма да предоставим Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.
НЛРС-СЛРБ гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели, извън изрично упоменатите по-горе случаи и предвидените в закона такива.

 

5.Срок за съхранение на данните

Като администратор на данни НЛРС – СЛРБ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

НЛРС-СЛРБ съхранява документите, свързани с личните данни в срок до 10 години, считано от момента на приключване на дейността, за която са били предоставяни.

6.Права на физическите лица-субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни от НЛРС – СЛРБ в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Горните права може да упражните чрез отправено искане до НЛРС – СЛРБ (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на НЛРС – СЛРБ.

7.Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София град.

8.Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

НЛРС – СЛРБ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

9.Въведени от НЛРС – СЛРБ мерки за защита на личните данни

НЛРС-СЛРБ събира и защитава личните данни, съгласно Регламент 2016/679 и Закон за защита на личните данни. Публкуването на дадени лични данни става след детайлно изследване на всеки отделен казус, заради когото предстои публикуването данни или част от тях.

ЛОГО - СЛРБ