ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Поверителност и лични данни

Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”, наричано по-долу само „НЛРС – СЛРБ“, е въвело мерки за създаване на гаранции за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от НЛРС – СЛРБ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

1.Данни за администратора и за контакт с него

НЛРС-СЛРБ е юридическо лице, което се състои от всички вписани в регистрите й ловни, ловно-риболовни и риболовни сдружения в страната и членуващите в тях ловци и риболовци.

НЛРС-СЛРБ е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на НЛРС-СЛРБ са: гр. София, бул. “Витоша”, № 31-33. На този адрес може да изпращате по пощата искания до НЛРС – СЛРБ като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на НЛРС – СЛРБ, на 5-ти етаж на Представителната сграда на НЛРС – СЛРБ, находяща се на бул. „Витоша“ № 31-33.

Исканията си може да отправяте до НЛРС – СЛРБ и на електронен адрес: office@slrb.org 

2.Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

С Длъжностното лице за защита на данните на НЛРС – СЛРБ може да се свържете на електронен адрес: office@slrb.org, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3.Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни от НЛРС – СЛРБ

Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” осъществява правомощията, предвидени в Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Дейности, свързани с Управителния съвет, Контролния съвет, Щатния състав на НЛРС – СЛРБ;
 • Дейности, свързани с членовете на сдруженията към НЛРС – СЛРБ;
 • Дейности, свързани с провеждането на състезания, конкурси и спортно – състезателни дейности;
 • Дейности, свързани с изготвянето на проекти и програми за развитие, включващи разселване на дивеч и зарибяване;
 • Дейности по лова и риболова в Република България;

В тези случаи, НЛРС – СЛРБ обработва лични данни на кандидатите за членове към Сдружението, на кандидатите за провеждането на състезанията,б лицата, осъществяващи дейностите по изготвянето на проекти, програми, лов, риболов и пр., основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи, обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (Обща администрация) и финансово-счетоводната отчетност, НЛРС – СЛРБ обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато НЛРС – СЛРБ обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни от НЛРС – СЛРБ се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4.Категории получатели на данни извън НЛРС – СЛРБ

НЛРС – СЛРБ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Министерства и пр.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;

4.1 Предоставяне на лични данни на трети страни за изпълнение на поръчки от онлайн магазин "Дивото"

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица (администратори на лични данни) само и единствено за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, като основният ни приоритет е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Няма да предоставим Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.
НЛРС-СЛРБ гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели, извън изрично упоменатите по-горе случаи и предвидените в закона такива.

 

5.Срок за съхранение на данните

Като администратор на данни НЛРС – СЛРБ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

НЛРС-СЛРБ съхранява документите, свързани с личните данни в срок до 10 години, считано от момента на приключване на дейността, за която са били предоставяни.

6.Права на физическите лица-субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни от НЛРС – СЛРБ в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Горните права може да упражните чрез отправено искане до НЛРС – СЛРБ (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на НЛРС – СЛРБ.

7.Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София град.

8.Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

НЛРС – СЛРБ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

9.Въведени от НЛРС – СЛРБ мерки за защита на личните данни

НЛРС-СЛРБ събира и защитава личните данни, съгласно Регламент 2016/679 и Закон за защита на личните данни. Публкуването на дадени лични данни става след детайлно изследване на всеки отделен казус, заради когото предстои публикуването данни или част от тях.

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ