140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Правим мониторинг на гургулицата и пъдпъдъка в България

мониторинг гургулицата

Млади ловци от сдружения­та в състава на Националния ловно-рибарски съюз „Съюз на ловците и риболовците в Бъл­гария” с интерес към лова на гургулица и пъдпъдък ще бъ­дат ангажирани да извършват на терен мониторинг на двата вида птици.

Това обяви на по­следното заседание на УС на Националната организация председателят инж. Васил Ва­силев. Той уведоми членовете на УС, че на работни групи от началото на годината експерт­ният екип на Съюза е успял да затвърди отвоювани позиции по отношение на гургулицата и за тази година към настоящ­ия момент няма идикации, че може да има допъл­нителни ограничения в лова на гургулица.

Определиха мястото и деня за Национален ловен събор догодина

Ловните екс­перти са се обединили около становището, че за да спрат притесненията относно бъде­щи ограничения и забрани в лова на гургулицата, трябва да се извърши мониторинг.

Министерството на земедели­ето е осигурило необходимото финансиране чрез 6-те дър­жавни горски предприятия. От страна на Изпълнителната агенция по горите са водени разговори с Лесотехническия университет и Института по биоразнообразие и екосистем­ни изследвания при БАН за разработването на методика за мониторинг.

„От нас се изисква да опре­делим и посочим по няколко човека в различни точки на България. Тези хора трябва да са запалени по този лов и да извършат мониторинга на терен. Те трябва да обхож­дат определените райони, да наблюдават гнездата на пти­ците – с колко малки излизат, с колко се връщат. Тези дан­ни трябва да се подават към научните работници, които да дадат необходимото за­ключение”, обясни в детайли теренната работа на ловците председателят инж. Василев.

Той апелира за експедитив­ност, защото размножителни­ят период на птиците е в ход и в близките 2 седмици на­блюденията на терен трябва да бъдат извършени.

Целта е да отговорим на изискванията и занапред да няма забрани за лов на гулгулица. Предвижда се мониторинг да бъда направен и за пъдпъдъка, за да не се до­пускат забрани в бъдеще и за този вид.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ