Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Предизвикателства пред Фонда за глобално биоразнообразие

фонда

По време на 15-ата Конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, проведена през 2022 г., бе установена нова глобална рамка за биоразнообразието за периода до 2030 г.

Тогава бе решено да се създаде Фонда за финансиране на глобалната рамка за биоразнообразието, чрез който да се финансира изпълнението на новото споразумение.

Успехът на новия фонд ще се измерва на база влиянието, което оказва върху опазването на биоразнообразието, което придава все по-голямо значение на постигането на резултати, които могат да бъдат реално отчетени.

През последните десетилетия ескалиращите заплахи за глобалното биоразнообразие доведоха до спешни призиви за международна намеса. Един въпрос обаче постоянно предизвикваше разгорещени обсъждания и дебати: Кой ще подкрепи финансово амбициозните цели, залегнали в основата на глобалната рамка за биоразнообразието.

В отговор бе създаден и Фондът за финансиране на глобалната рамка за биоразнообразието, който Канада и Великобритания приеха да подкрепят финансово съответно с 200 млн. канадски долара и 10 млн. британски лири.

Този инструмент е предназначен да финансира дейностите по изпълнение на целите, заложени в глобалната рамка за биоразнообразието. Неговият успех ще зависи от степента, до която фондът ще съумее да функционира ефективно и целесъобразно, както и дали ще успее да елиминира редица грешни подходи, прилагани досега при финансирането на глобални проекти, свързани с околната среда.

ФИНАНСОВАТА ДУПКА, СЪВРАЗАНА С БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Глобалната рамка за биоразнообразието има за цел да привлече вниманието на световната общественост върху изключително важната тема за загубата на биоразнообразието и включва 4 дългосрочни цели до 2050 г. и 23 цели, които следва да бъдат постигнати до 2030 г. Тя представлява крайъгълен камък в глобалните усилия за предотвратяване на загубата на биоразнообразие и за опазване на екосистемите.

Глобалната рамка за биоразнообразието е разработена чрез серия от преговори и консултации с участието на правителствени делегации, организации за опазване на околната среда, представители на местните общности от редица региони по света, както и широк спектър от заинтересовани страни.

Въпреки очевидния успех със създаването на фонда, секретариатът на Конвенцията за биоразнообразие предупреди, че настоящата нужда от финансиране в областта на биоразнообразието е около 700 млрд. долара годишно. Именно затова се налага драстично увеличаване на финансирането, за да може да бъде приложена глобалната рамка. Една от основните точки, залегнали в плана, предвижда акумулиране на поне 200 млрд. долара годишно до 2030 г. Това предполага:

-Увеличаване на средствата, предоставяни за биоразнообразие, от развитите към развиващите се страни до поне 20 млрд. долара годишно до 2025 г. и минимум 30 млрд. долара годишно до 2030 г.;

-Подобряване на способностите за акумулиране на средства във всяка държава, като се намали делът на частното финансиране и се възприемат иновативни методи за набиране на средства;

-Изграждане на партньорства с различни групи, заинтересовани от опазването на биоразнообразието – гражданското общество, автохтонното население и местните общности;

-Поставяне на преден план на ефективността и прозрачността на харченето на финансов ресурс.

НАРАСТВАЩИ ОЧАКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

Очакванията, насочени към Фонда за финансиране на глобалната рамка за биоразнообразието, се увеличават. Оценка на неговата дейност е насрочена за 17-ата Конференция на страните по Конвенцията на ООН, която ще се проведе през 2026 г.

Фондът се предполага да наложи култура на иновации и взаимно сътрудничество с цел прилагане на най-добрите възможни практики. По този начин се очаква той да подобрява постоянно своята ефективност. Това може да включва използването на иновативни финансови механизми и употреба на различни нови технологии за подобряване на неговата дейност.

По материали от чуждестранни източници: Димитър Константинов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ