Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Предложение на ЕК за управление на вълците

ек вълците

Съгласно настоящата прав­на рамка вълците са под стро­га защита в Приложение II на Бернската конвенция и При­ложение IV на Директивата за местообитанията на ЕС. Този статут значително ограничава гъвкавостта на държавите- членки да адаптират своите практики за управление на вида към нарастващите по­пулации на вълците, което доведе до административни и правни предизвикателства. Тези ограничения не само за­трудниха държавите-членки, но се отразиха и на самите местни популации от вълци, често в тяхна вреда.

Ключови моменти от пред­ложението:

• Солидарност и избор: Дър­жавите-членки не са задълже­ни да променят статута на за­крила на вълците. Но в стани с благоприятен природозащитен статус на вида, се предлага по-голяма гъвкавост – създаване на възможност за промяна на защитения статус евентуално в бъдеще.

• Закон за балансиране: Той има за цел да балансира опазването с нуждите на прак­тическото управление, улес­нявайки разрешаването на конфликти в селските райони, без да компрометира целите за опазване на вида.

Ловът има над 70% подкрепа от обществото в Австрия

• Съображения за природо­защитен статус: Въпреки про­дължаващото нарастване на популацията, в предложение­то се отбелязва, че това не оз­начава автоматично благопри­ятен природозащитен статус, трябва също така да се вземат предвид местообитанието и заплахите на вида. Накратко, тъй като популацията на въл­ците в Европа се разширява, това води до повече оценки за неблагоприятен природозащи­тен статус на европейско ниво.

Инициативата на Европей­ската комисия се стреми да модернизира управлението на вълците в цяла Европа, като предлага балансиран подход, който зачита съществуващите цели за опазване, като съще­временно се справя с практи­ческите предизвикателства, свързани със съвместното съществуване на вълците и хората.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ