Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ РЕШИХА – НЯМА ДА ИМА ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ – ВСИЧКИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Васил Василев

На 30 януари в хотел „Аугуста“ в Хисаря ръко­водството на УС на Нацио­налното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловци­те и риболовците в Бълга­рия“ организира традицион­ната годишна среща на членовете на УС на НЛРС- СЛРБ с председателите на УС на сдруженията от страната.

Основните дебати бяха свързани с ситуацията около липсата на съдебна регистрация на новото ръ­ководство на НЛРС-СЛРБ. След множество бурни из­казвания се оформиха две възможности. Първата е ръководството на На­ционалната организация да продължи работата си до произнасяне на съда по жалбата на стрелкови клуб „Плиска“, която възпрепят­ства регистрацията, и втората – за свикване на извънредно изборно общо събрание. Аргументите на защитаващите решението за нови избори бяха продъл­жителния период, които ще мине до произнасянето на съда по висящото дело, и необходимостта да се стегнат редиците преди честването на 120-годиш­нината на НЛРС-СЛРБ. Възраженията срещу ново изборно общо събрание подчертаваха невъзмож­ността да се свика такова без оставка на сегашното ръководство и опасността от ново обжалване след из­борите.

На гласуване бе подло­жено предложение до УС на НЛРС-СЛРБ за свикване на избори. То бе категорично отхвърлено и така ще се чака съдебно решение, кога­то и да излезе то.

На срещата бяха обсъде­ни промени в ЗЮЛНЦ, влез­ли в сила от 01.01.2018 г., както и промени в начина на събиране и обработване на лични данни в сила от 25.05.2018 г.

Васил Василев, председател на УС на НЛРС-СЛРБ:

Васил Василев

„Единствените мотиви в моите действия след избора ми за председател са били да се запазят доброто име и ав­торитетът на НЛРС-СЛРБ. Но срещнах яростната съпротива на редица сдру­жения и техните председатели, които са дългогодишни деятели на ловното движение. Не разбирам с какво съм про­вокирал тази съпротива. Не зная с какво съм допринесъл, за да се създаде тази ситуация.

Може би не съм аз в основата на про­блема. Аз съм дошъл тук, за да работя за организацията, защото имам жела­ние да допринеса за нейното развитие.

Пред нас като организация стоят из­ключително важни въпроси и един от тях е с какво лице ще излезем пред об­ществеността в навечерието на наша­та 120-годишнина. Това ли е моментът да влезем отново в предизборни емоции или трябва да подкрепим нашата орга­низация, за да може тя да отбележи до­стойно годишнината си?

Иван Петков, бивш председател на НЛРС-СЛРБ:

Иван Петков

„От 30 години работя в организация­та, но такова чудо не е било. Направи­хме си го сами. За това основна вина носят кандидатите за председател, които проведоха най-манипулативната кампания досега. Намесиха държавата и политическите партии, което аз никога не съм допускал.

Най-доброто решение е да се изчака произнасянето на съда по заведеното дело. Но това няма да стане, преди да са изминали 2-3 години. Организацията на изборите беше на изключително ниво, аз от 30 години не съм виждал по-добре проведено общо събрание. Затова смя­там, че съдът ще се произнесе в полза на сегашното ръководство.

Факт е, че към момента в правния мир съществувам аз. Отказвам да подпиша генерално пълномощно на новия предсе­дател. Ще продължа да подписвам доку­менти при определени условия, които ще предложа на новия управителен съвет. Нямам намерение да спра да сътруднича, за да принудя ръководството да свика нови избори.“

Валентин Георгиев, председател на ЛРС-Плевен:

„Още нашите деди са казали, че съединението прави си­лата. Ако продължаваме по начина, както досега, тази ор­ганизация, която е на 120 години, ще започне да се разпада. Трябва да мислим не само за миналото и настоящето, но и за бъдещето. Какво ще оставим на нашите деца и внуци?

Трябва да покажем на цялата държава, че ние сме едно, да заровим секирите и да се разберем като хора.“

Младен Чакъров, председател на ЛРС-Ястреб:

„Това не е първият опорочен избор на ръководство, но такова нещо не съм виждал. Не ме интересува кой ще бъде председател, но искам Национална организация за­щитаваща интересите на ловците.“

Георги Тошев, председател на ЛРС-София-изток:

„Никога не съм казвал, че ще съдя Националната орга­низация до дупка, никога не съм бил срещу единството на Националната организация. Аз изгубих изборите ка­тастрофално, но не бяха спазени техните правила, по нечестно събрание не е организирано. Бях заплашван да оттегля жалбата, както и да ми се плати за това. Един­ствената цена, на която клуб „Плиска“ може да оттегли жалбата, е честност, почтеност и законност.“

Евгени Абаджиев, председател на ЛРС-Пазарджик:

„Наслушах се на приказки за единство, единството на ор­ганизацията е в нейното многообразие. То е необходимо, за да защитава Националната организация правата и интере­сите на българските ловци, а не конюнктурните изисква­ния на ръководството.

Щом съдът отказва регистрацията на новото ръковод­ство, единственият изход от тази ситуация са предсроч­ни избори. Изборите водят до пречистване и единение на организациите.“

Веселин Симеонов, председател на ЛРС-София-север:

„Аз бях един от кандидатите за председател на НЛРС- СЛРБ, за което искрено съжалявам. Като военен аз съм чо­век на достойнството, реда и дисциплината, но кампания­та по изборите мога да нарека скапана.

Въртим се в омагьосан кръг, затова подкрепям предложе­нието за свикване на ново изборно общо събрание и всички да протегнем ръка на новоизбрания председател. Аз няма да се кандидатирам отново.“

Иван Василев, председател на ЛРС-Благоевград:

„Предлагам да се свика ново изборно общо събрание от 1/3 от членовете на НЛРС-СЛРБ, както е по устав. И това да стане до края на април. Апелирам за повече разум.“

Георги Сгънатов, председател на ЛРС-Нова Загора:

„Да се обсъжда свикване на изборно общо събрание, означава да признаем, че предишните избори не са леги­тимни, а жалбата е основателна. Някой може ли да дока­же, че няма интерес у някои от присъстващите днес тук да обжалват отново решенията на събранието следва­щия път? Не трябва да си признаваме, че проведеното общо събрание е нелегитимно, защото така ще влезем пак в нова въртележка на съдебни дела.

Каква ни е гаранцията, че следващите избори няма пак да бъдат обжалвани? Жалбата и съдебното дело са само форма, за да се разцепи и да се спре дейността на НЛРС-СЛРБ. Нищо друго не прозира зад тази жалба.“

Минко Акимов, председател на ЛРС-Троян:

„Сигурен съм, че след провеждане на ново изборно събра­ние, резултатът отново ще бъде обжалван. Така може да минат десет години. Моят апел е да изчакаме решението на съда и да преодолеем тази криза.“

Георги Сгънатов, председател на ЛРС-Нова Загора:

„Да се обсъжда свикване на изборно общо събрание, означава да признаем, че предишните избори не са леги­тимни, а жалбата е основателна. Някой може ли да дока­же, че няма интерес у някои от присъстващите днес тук да обжалват отново решенията на събранието следва­щия път? Не трябва да си признаваме, че проведеното общо събрание е нелегитимно, защото така ще влезем пак в нова въртележка на съдебни дела.

Каква ни е гаранцията, че следващите избори няма пак да бъдат обжалвани? Жалбата и съдебното дело са само форма, за да се разцепи и да се спре дейността на НЛРС-СЛРБ. Нищо друго не прозира зад тази жалба.“

Минко Акимов, председател на ЛРС-Троян:

„Сигурен съм, че след провеждане на ново изборно събра­ние, резултатът отново ще бъде обжалван. Така може да минат десет години. Моят апел е да изчакаме решението на съда и да преодолеем тази криза.“

Васил Паница, председател на ЛРС-Пловдив:

„Моят апел е да направим ново изборно общо събрание по няколко причини. Първата е, че това ще е най-голямата сила на сегашния председател – това е мощ, да имаш силите да пре­дизвикаш нови избори. Втората причина е, че няма да стоим в разкрачено положение няколко години. Третата е, че няма да се срамуваме пред организации, с които трябва да контактува­ме. И накрая – ще си направим нормален УС, а не като Центра­лен комитет от 33 членове, който не може да функционира.“

Стефан Димитров, председател на ЛРС-Стара Загора:

„Много ми се иска да стане ясно, ако има ново изборно съ­брание и изберем ново ръководство, какво ще стане след излизане решението на съда, което евентуално постановя­ва, че сегашното ръководство е легитимно. Тогава какво ще правим? Това е важен казус и трябва да се изясни, преди да предлагаме нови избори.“

Димитър Йорданов, председател на ЛРС-Велико Тръново:

„В предишни години на тези председателски срещи обсъждахме други проблеми и хора, сега за съжаление об­съждаме себе си. Аз смятам, че трябва да проведем ново изборно общо събрание. И не защото съм съгласен с жал­бата, а защото до произнасянето на съда ще мине много време. Или ще има нови избори, или се блокира дейността на НЛРС-СЛРБ. Познавам тези хора от клуб „Плиска“ и съм сигурен, че няма да си оттеглят жалбата. И не можем да им отречем правото на това.“

Григор Григоров, председател на ЛРС-Мездра:

„Като председател на ЛРС-Мездра на нашето годишно общо събрание аз ще предложа в дневния ред да има точ­ка за внасяне на искане за организиране на национално изборно общо събрание. И това трябва да направят и другите сдружения, за да се съберат 1/3 от необходими­те гласове.“

Георги Хаджиламбрев, председател на ЛРС-Асеновград:

„Поради несъвършенство в закона има възможност да се подава жалба за избор на ръководни органи в неправител­ствените организации, независимо дали са основателни, или не. Изправени сме пред един изключително труден избор. Аз се противопоставям на организирането на ново общо събрание. Защото така ще легитимираме една пороч­на практика – да се блокира дейността на Националната организация чрез обжалвания на изборите. Трябва да изча­каме решението на съда.“

Николай Гунчев, председател на Правна комисия към УС:

„При свикване на ново изборно събрание, то ще бъде извън­редно и не може да прекъсне мандата на настоящия предсе­дател. Истински избор може да се направи само при оставка на сегашния председател. Ако се прaвят избори без такава оставка и се избере друго ръководство, някой ден съдът ще се произнесе по висящото сега дело и ако възстанови правата на сегашния председател, ще се окажем в още по-сложна си­туация. Да не забравяме, че и никой не може да гарантира, че новият избор няма да бъде обжалван отново.“

Здравко Иванов, председател на ЛРС-Девин:

„Аз не смятам, че трябва да имаме лоби в държавните институции, за да се защитават интересите и правата на ловците. Нашето лоби са хилядната ни членска маса.“

Димитър Генов, председател на ЛРС-Бяла Слатина:

„Като член на изборната комисия към последното общо събрание съм сигурен, че изборите бяха коректни.“

Виктор Вучков, председател на ЛРС-Перник:

„Тази зала не е за изтъкване и оплюване. Аз съм член на новия управителния съвет, но досега почти не сме работи­ли. При тази ситуация съм за ново изборно събрание. Не же­лая да съм член на УС, когото държат на каишка. Зад тази жалба прозират големи интереси, вероятно финансови.“

Христо Захариев, зам.-председател на Казанлък:

„Искам да попитам председателя дали ще си подаде остав­ката, за да може да се проведе ново изборно събрание“. (Предсе­дателят Васил Василев отговори, че няма да подава оставка.)

Сахак Сахакян, зам.-председател на ЛРС-Бургас:

„Не разбирам какви интереси стоят зад тази жалба. Не искам да има ново изборно общо събрание, тъй като смя­там, че всички делегати на предишното събрание свободно изявиха волята си при избора. Зная, че ще е тежко в след­ващите години, но няма нужда да изопачаваме нещата и да твърдим, че някой е гласувал не по съвестта си на послед­ните избори.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ