140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Преизбраха председателя д-р Пламен Върбанов за пети мандат в ЛРС-Ловеч

ловеч пламен върбанов

Председателят на ЛРС-Ло­веч д-р Пламен Върбанов бе преизбран начело на друже­ството за пети пореден ман­дат. Да е начело на организа­цията в следващите четири години доверие му гласуваха единодушно абсолютно всички делегати на отчетно-изборно­то събрание.

Беше избран и 11-членен управителен съвет, в който освен д-р Върбанов влизат още Георги Георгиев, Нено Папазов, д-р Никола Еков, Искрен Йотов, арх. Милко Митков, Николай Николов, д-р Данчо Пенчев, Иван Иванов, Павел Бумов и инж. Дико Йор­данов, като последните двама са новите членове на ръковод­ния орган.

Общото събрание избра и състава на контролния съвет: Радослав Рачев (пред­седател), Мирена Вълчева и Петко Петков.

За пореден път доверието да е знаменосец на ловешкото сдружение бе гла­сувано на Даниел Кандев.

ловеч пламен върбанов

Делегатите на отчетно-из­борното събрание на ЛРС-Ло­веч поздрави председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев, който бе сред гостите на форума. Той припомни, че ловешкото сдружение е едно от трите най-големи по площ дружества в България и едно от много големите по членска маса. По думите му, огромна част от ловните дружини са фокусирали своите грижи по стопанисването на дивеча предимно върху дивата сви­ня, особено преди появата на АЧС.

„Дейностите по стопа­нисване на дивеча трябва да бъдат разнообразявани”, посъ­ветва инж. Василев.

Във връзка със 140-годиш­нината от създаването на пър­вото ловно дружество в Бълга­рия, случило се на 14 май 1884 г. във Велико Търново, той от­прави покана ловешките ловци да се включат в шествието със знамената на ловните дружини по улиците на старата столица с поднасяне на венци на ня­колко паметника, което ще се проведе на 15 юни, ден след общото събрание на НЛРС- СЛРБ. Тържествен молебен за здраве ще отслужи Великотър­новският митрополит Григорий.

„Надявам се да видя много от вас на шествието и да покажем чисто символно на българско­то общество, че нас ни има, че ние обичаме майка България и че ние най-много се грижим за нашето национално природно богатство, част от което е и дивечът”, призова председа­телят.

ЛРС-Ловеч стопанисва 50 ловностопански района с обща площ от близо 153 хил. ха. Тази година предстои сключва­нето на нов договор с държав­ните горски стопанства в Ловеч и Лесидрен, като процедурата по отдаването на ловносто­панските райони е стартирана, информира председателят д-р Пламен Върбанов. През мина­лата година в сдружението са членували 1702 ловци и рибо­ловци, а досега членството си са заверили 1716.

За провеждане на ловните излети през 2023 г. са изда­дени 2371 разрешителни, от които за групов лов 1530, а за индивидуален – 841, съобщи председателят. В групов лов на дива свиня са участвали 11 124 ловци. Видът е разпрос­транен повсеместно в района на ЛРС-Ловеч. Ползването на дивата свиня през минала­та година е едва 30 на сто от пролетния запас, посочи д-р Върбанов. Отстреляни са 186 животни, или 43% от плана. С най-висок отстрел са дружини­те Угърчин-3 – 36 бр., Радюве­не – 20 бр., Малиново-Дъбрава – 14 бр., и Къкрина – 13 бр.

В равнинните райони на сдружението преобладава за­екът. В десет от дружините за­пасите му са близки до допус­тимите. В останалите дружини броят му е малък. Във връзка с подпомагане на популацията са разселени в ловностопан­ските райони на Умаревци, Слатина, Пресяка и Славщица 25 заека. Няма ползване при този вид през 2023 г.

Яребицата обитава почти всички райони на сдружението, но запасите й са около 40% от допустимите. С цел запазване на вида не е извършван отстрел, а за да се подпомогне увеличаването на популацията от яребица са разселени 245 бр. в четири ловностопански района – Летница-2, Горско Сливово, Чавдарци и Владиня.

Предпочитана птица, обект на лов, е фазанът. Затова през 2023 г. са разселени 2445 фазана, получени през юни и август. През тази година са за­явени за разселване 1100 бр.  по договор с фазаново стопанство на „Сокол-БЛРС“ ЕООД в Русе.

Светломира АНАСТАСОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ