Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Проектът „Живот за сокола” бе представен пред ловците и риболовците в Бургас

бургас живот за сокола

На 17 май Сдружение на ловците и риболовците „Ле­бед” – гр. Бургас бе домакин на семинар за представяне на проект „Живот за сокола“ (Life forFalcons LIFE20 NAT/ BG/001162). Над 60 ловци се включиха в срещата и имаха възможност да споделят свое­то мнение по въпроси, свър­зани с опазването на дивеча и защитените видове птици и техните местообитания.

В първата част на семинара експертът от БДЗП Димитър Градинаров представи дей­ностите по проект „Живот за сокола“, част от които са насо­чени към постигане на увели­чаване на числеността на една от най-редките птици у нас. За целта в проекта са заложени комплекс от мерки, насочени към минимизиране на заплахи­те за вида.

Едни от основните заплахи за хищните птици са унищо­жаване на местообитанията, отравяне, бракониерство, ограбване на гнезда и други. Много от тях са свързани и с намаляването на дивеча и са необходими съвместни усилия между неправителствените организации, ловците и дър­жавните институции за реша­ване на проблемите.

БДЗП представи пред учас­тниците и протокол за дейст­вие при намиране на отровени животни или отровни примам­ки, тъй като именно ловците са тези, които най-често първи установяват подобни инциден­ти в природата.

бургас живот за сокола

Любомир Стефанов – екс­перт от НЛРС-СЛРБ, пред­стави джобното издание на „Помагало за ловеца“ и всички присъстващи получиха от него. Това помагало има за цел да помогне на ловците в разпоз­наването на ловните обекти и сходните с тях защитени видо­ве птици. Представени бяха и основните аспекти на доброто сътрудничество между ловна­та общност и представители на „зелените организации“.

бургас живот за сокола

Специален гост на събити­ето бе 28-дневен млад пред­ставител на застрашения вид. В състоялата се дискусия бяха обсъдени и въпроси с предста­вители на местната соколар­ска общност като размножава­не на вида в изкуствена среда и методи за неговата реинтродукция в природата.

Изказваме благодарности на сдружението на ловците и ри­боловците ЛРС “Лебед” – Бур­гас за оказаното съдействие.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ