140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проекти с европейско финансиране

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на елени лопатари
Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната
НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици (площадки за подхранване и изкуствени гнезда) и елени лопатари (съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”
НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “Експертна помощ и мониторинг”
НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване
НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“
ОПОС

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици (площадки за подхранване и изкуствени гнезда) и елени лопатари (съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”

Приложение 1_Техническа спецификация Приложение 2 – Образец на оферта Приложение 3 – Оферти-изисквания Приложение 4 – Проект на договор_СМР Приложение 5 – Образец на Декларация

Oперативна програма "Околна среда"

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “Експертна помощ и мониторинг”

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “Експертна помощ и мониторинг” по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване

ОП "Околна среда"

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване

НЛРС – СЛРБ обяви процедура с предмет: “Доставка на специализирано оборудване за нуждите на проекта”, по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на

ОП "Околна среда"

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“

НЛРС-СЛРБ открива процедура за избор с публична покана с предмет:  „Провеждане на проучвания за оценка на състоянието на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca

слрб

НЛРС-СЛРБ отново обявява публична покана за избор на изпълнител/ли за провеждане на предварителни проучвания по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга  „Провеждане на предварителни проучвания – ОП1 избор на места за изграждане на площадки

ЛОГО - СЛРБ