НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проекти с европейско финансиране

НЛРС – СЛРБ обявява публична покана № И- ППВФ – 42/10.07.2020 г. за избор на изпълнител
НЛРС-СЛРБ отново обявява публична покана за избор на изпълнител/ли за провеждане на предварителни проучвания по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”
Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие
Оперативна програма "Околна среда"

Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие

Програма: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Приоритетна ос: „Натура 2000 и биоразнообразие“ Наименование на процедура: „Мерки за подобряване на

Scroll to Top