НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие

Оперативна програма "Околна среда"

Програма: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Приоритетна ос: „Натура 2000 и биоразнообразие“

Наименование на процедура: „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“

Код на процедура: BG16M1OP002-3.016

Име на проекта: Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие
на вида.

Договор N: BG16M1OP002-3.016-0001- C01

Бенефициент: Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“

Цел на проектното предложение:
Основна цел:
Подобряване на природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius
monachus), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за
действие за вида, в определени защитени зони за опазване на дивите птици
(целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.

Конкретни цели:
Реализиране на конкретни поддържащи, възобновителни и други
природозащитни дейности, както и ограничаване на действието на фактори с
потенциално негативно въздействие върху вида с цел:
1.В краткосрочен план да се гарантира опазването на черните лешояди, които
се срещат в България и се възстанови гнездещата популация на вида в
страната;
2.В дългосрочен план да се стабилизира и увеличи числеността на вида в
България, като се възстановят заеманите от него в по-ранни периоди места, и
да се постигне устойчиво съжителство на вида с човека.

Дейности:
Дейност 1: Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на
лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в
целевите райони;
Дейност 2: Осигуряване естествена хранителна база на лешоядите в
целевите райони, чрез увеличаване на плътността на популациите на копитни
видове дивеч в целевите райони;
Дейност 3: Изолиране на опасни електропреносни стълбове и
електропроводи в целевите райони;
Дейност 4: Подобряване на условията за гнездене в целевите райони, чрез
поставяне на изкуствени гнезда;
Дейност 5: Организация и управление на проекта. Изпълнение на мерки за
информация и комуникация на проекта;
Дейност 6: Спомагателни дейности – подготовка на проектното
предложение.

Описание:
Черният лешояд е включен като защитен в Закона за биологичното
разнообразие и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици.
Намаляването на хранителната база на лешоядите е основен лимитиращ
фактор и наличието на достъпна и безопасна храна за птиците в ключовите им
местообитания е определена като главна цел и е най-важната природозащитна
мярка – критична за възстановяването на популацията на вида. В дейност по
проекта ще бъдат изградени 7 нови площадки за подхранване. Това ще
премахне основен лимитиращ фактор и ще осигури безопасна храна за вида в
целевите райони. В Плана за действие ниските дивечови запаси са определени
като заплаха и лимитиращ фактор за популациите на вида. В дейност от
проекта ще бъдат изградени 4 биотехнически съоръжения за отглеждане и
разселване на елени лопатари в близост до местата за подхранване и
пребиваване на птиците. Това ще осигури естествена хранителна база на
лешоядите в целевите райони.
Важен негативно въздействащ фактор върху популацията на лешоядите са
токовите удари вследствие кацане на стълбове или сблъсък с електропроводи.
В дейност от проекта ще бъдат изолирани до 235 най-опасни стълба в
целевите райони. Ще бъдат подобрени условията за гнездене на птици от
вида, чрез поставянето на до 17 изкуствени гнезда в целевите райони.
Предвидени са дейности за управление на проекта, информация и комуникация и спомагателни дейности. НЛРС-СЛРБ е най-голямата
неправителствена организация у нас със 120 сдружения в цялата страна.
Дейностите ще се извършат от ловните сдружения по места, които след това
ще осигурят устойчивост на резултатите на проекта.

Географски обхват: Проекта се осъществява в девет Защитени зони:
BG0002002 „Западен Балкан“, BG0002044 „Камчийска планина“, BG0002038
„Провадийско-Роякско плато“, BG0002063 „Западни-Родопи“, BG0002126
„Пирин буфер“, BG0002013 „Студен кладенец“, BG0002071 „Мост Арда“,
BG0002053„Врачански Балкан“ и BG0002058 „Сините камъни – Гребенец“

Обща стойност на проекта: 2 042 658,69 лв. от които:
1 736 259,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие
306 398,80 лв. национално съфинасиране от държавния бюджет на
Република България.

Период за изпълнение: 27.02.2020 г. – 27.08.2023 г.

Продължителност: 42 месеца

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга;

“НЛРС – СЛРБ” отново обявява публична покана за избор на изпълнител/ли за провеждане на предварителни проучвания по проект„Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида” ;

НЛРС – СЛРБ обявява публична покана № И- ППВФ – 42/10.07.2020 г. за избор на изпълнител.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Scroll to Top