НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“

ОП "Околна среда"

НЛРС-СЛРБ открива процедура за избор с публична покана с предмет:  „Провеждане на проучвания за оценка на състоянието на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“, в България в рамките на гнездовото разпространение на вида на площ от 1 209 100 ха., съгласно последното докладване на България по чл.12 на Директивата за местообитания за периода 2013-2018 г. На териториите на 26 Защитени зони по Директивата за птиците в които видът е предмет на опазване, както и площите извън тези зони, които попадат в гнездовото разпространение на вида“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“ ИСУН № BG16M1OP002-3.020-0006, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Публична покана пдпк-и-4-от 26.11

Приложение 1 – техническо-задание 26.11

Приложение-2-образец-на-оферта-26.11

Приложение 3 – изискване-към- офертите-26.11.

Приложение-4-проект-на-договор-26.11

Приложение-5-образец-на-декларация-по-зтррюлнц-или-зрб-26.11

Приложение-6-образец-на-декларация-по-чл.12-ал.1-т.1-пмс-160-26.11

Приложение-7-образец-на-декларация-за-участие-на-подизпълнители-26.11

Приложение-8-образец-на-декларация-разположение-експерт-26.11

Приложение-9-образец-на-декларация-сходни-услуги-26.11

Приложение-10-образец-на-декларация-разполагаемост-с-експерти-26.11

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

ОПОС

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици (площадки за подхранване и изкуствени гнезда) и елени лопатари (съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”

Реклама

ЛОГО - СЛРБ