140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване

ОП "Околна среда"

НЛРС – СЛРБ обяви процедура с предмет: “Доставка на специализирано оборудване за нуждите на проекта”по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида” за избор на изпълнител с публична покана, съгласно ПМС № 160 / 01.07.2016 г.

Приложение 1 – техническа спецификация

Приложение 2 – образец на оферта

Приложение 3 – оферти изисквания

Приложение 4 – проект на договор

Приложение 5 – образец на декларация по ЗТРРЮЛНЦ

Приложение 6 – образец на декларация по чл.12 ал.1 т.1 пмс.160

Приложение 7 – образец на декларация за участиен на подизпълнителикана

Приложение 8 – образец на декларация за съгласие за участие на подизпълнители

Приложение 9 – образец на декларация сходни доставки

Публична покана

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ FACEBOOK !

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ