140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната

Лешоядни птици

На 04.05.2022 г. в землището на с. Гургулица, на територията на Защитена зона (33) по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици: BG0002013 „Студен кладенец“ бе направена „първа копка“ за изграждане на площадка за подхранване на лешоядни птици. Съоръжението е насочено към изпълнение на дейност 1: “Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в целевите райони” по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Бенефициент на проекта е Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие

Проектът е насочен към подобряване природо-защитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за действие на вида, в определени защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.

Лешоядни птици

          На събитието присъстваха представители от бенефициента, представители  на фирмата, която ще изгражда съоръжението, представители от сдружение „Ловно – рибарско дружество – гр. Кърджали, Дивечовъден участък „Студен кладенец“,  Районна дирекция по горите – гр. Кърджали, Държавно горско стопанство – гр. Момчилград, СНЦ „Зелени Балкани“.

Последвайте ни във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

ОПОС

НЛРС – СЛРБ обявява нова процедура за избор на изпълнител с предмет “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици (площадки за подхранване и изкуствени гнезда) и елени лопатари (съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект “Подобряване природозащитното състояние на черниялешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие на вида”

ОП "Околна среда"

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ