Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Професията „рибар“ губи авторитет в Европа

професията рибар

В миналото риболовът е бил престижна и доходна професия, в която не е било трудно да се реализират и млади хора. В днешни дни картината е различна. Голе­мите европейски риболовни компании все по-трудно нае­мат на работа младежи. Ри­барската професия губи ав­торитета си, а ангажираните в нея застаряват.

Анна Карлсън, социален и икономически експерт в Ор­ганизацията на обединените нации по прехрана и земеде­лие (FAO), коментира тенден­цията така: „От най-новите данни знаем, че през 2020 г. само 10% от рибарите в Ев­ропа са били под 25-годиш­на възраст. Това е сериозен спад от 17% в сравнение с 2018 г. Ситуацията действи­телно е притеснителна…“

„Твърде малко млади хора идват в нашето риболовно учи­лище. Застаряващата работна сила поставя големи предизви­кателства пред устойчивостта в бранша и може също така да доведе до намалени икономи­чески и социални ползи“, до­бавя Есбен Свердруп-Йенсен, президент на Европейската асоциация на производителите на риба.

професия рибар

Около 190 хиляди души в цяла Европа са били заети в сектора на рибарството и аквакултурите през 2018 г, И в числеността на хората в рибарския бранш има спад за отчетните две години. Това не е толкова притеснително, понеже с въвеждане на все по-съвременни технологии в риболова се намалява и нуж­дата от обслужващ персонал.

Но професията е трудна, това е безспорно. С ранно ставане сутрин, с нощен труд при всякакви атмосферни ус­ловия и през всички сезони, с големи физически усилия. Често се налага обработва­нето на рибата да се прави още на борда на кораба. Не е като да работиш на компютъ­ра в офис, каквито са предпо­читанията на повечето млади хора.

Как да се върне авторитета на професията рибар? Най- вече с адекватно заплащане, съобразено с вложения труд. Но с оглед на намаляващите рибни ресурси и налаганите рестрикции в улова това няма да е лесно решение. Освен да се разчита на субсидии от отговорните институции.

Ивайло ДИМИТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ