140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Промените в Закона за лова и опазване на дивеча

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Д О К Л А Д

Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 653-07-14 / 24.03.2016 г.,  изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС, въз основа на приетите на първо гласуване на 17 март  2016 г.:

 Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от Петър Христов Петров и група народни представители на 23 януари 2015 г.;

–  Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-89,  внесен от Вили Младенов Лилков  и група народни представители на 13 май 2015 г. и

–  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 602-01-1, внесен от Министерския съвет  на 7 януари 2016 г.

Проект!

Второ гласуване

 

З А К О Н

за изменение и допълнение

на Закона за лова и опазване на дивеча

 (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.)

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Създава се нов § 1:

„§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

Създават се нови ал. 1 и 2:

„(1) Министерският съвет приема Стратегия за развитие на ловното стопанство в Република България по предложение на министъра на земеделието и храните.

(2) В Стратегията за развитие на ловното стопанство в Република България се определят целите и приоритетите на държавната политика в областта на организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча.”

2. Досегашните ал. 1 и 2 стават ал. 3 и 4.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията предлага да се създаде нов § 1:

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 1 и 2:

„(1) Министерският съвет определя държавната политика в областта на ловното стопанство в Република България.

(2) Министерският съвет приема Стратегия за развитие на ловното стопанство в Република България по предложение на министъра на земеделието и храните, с която се определят целите и приоритетите в областта на организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и се изменя така:

„(3)  Държавната политика по ал. 1, включително контролът по стопанисване на дивеча, се провежда от министъра на земеделието и храните, подпомаган от Изпълнителна агенция по горите.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думата „осъществяване“ се заменя с „провеждане“.

§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 3 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

Параграф 1 – отпада.

Комисията не подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

Параграф 1 – отпада.

         Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

§ 2. В чл. 7 се създават ал. 8-10:

„(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите изготвя предложенията по ал. 6 и 7 въз основа на мотивирано писмено искане от:

1. ловния съвет – за промяна на границите на ловностопанските райони, стопанисвани от държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча, както и в случаите, когато се променят границите им с ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилага описание на границите и площите на новите ловностопански райони, изготвено от лице, регистрирано да изработва планове за ловностопански дейности;

2. съвета по лова към  регионалната дирекция по горите – за промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилагат:

а) протокол с нотариална заверка на подписите от общото събрание на ловната дружина, съдържащ решение за изменение на границите на района, взето с обикновено мнозинство от членовете на дружината; в случай на промяна на границите на два или повече съседни ловностопански района, протоколи се представят и от съответните дружини;

б) становище на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30, в чийто състав е ловната дружина; в случай на промяна на границите на два съседни ловностопански района, предоставени за стопанисване и ползване на дивеча на различни сдружения, становища се представят и от двете сдружения;

в) описание на границите и площите на новообразуващите се ловностопански райони, изготвени от лице, регистрирано да изработва планове за ловностопански дейности.

(9) В случаите на промяна на границите на ловностопанските райони по чл. 7, ал. 7, сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство спрямо новите граници.

(10) Заповедите по ал. 6 и 7 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

 

Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова  и гр. н. п.:

В § 2 относно чл. 7 ал. 10 се изменя така:

„(10) Заповедите на министъра на земеделието и храните по ал. 6 и 7 са индивидуални административни актове и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

         Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:

         § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

         1. В ал. 7 думата „между“ се заменя с „на“, а думите „правят от“ се заменят с „утвърждават със заповед на“.

         2. Създават се ал. 8, 9 и 10:

         „(8) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите изготвя предложенията по ал. 6 и 7 въз основа на мотивирано писмено искане от:

         1. ловния съвет – за промяна на границите на ловностопанските райони на държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча и за промяна на  границите им с ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилага описание на границите и площите на новите ловностопански райони, изготвено от лице, регистрирано за дейността изработване на ловностопански план;

          2. съответния съвет по лова към  регионална дирекция по горите – за промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилагат:

а) протокол, с нотариална заверка на подписите, от общото събрание на ловната дружина, съдържащ решение за изменение на границите на ловностопанския район, взето с мнозинство повече от половината от членовете на дружината; при промяна на границите на два или повече съседни ловностопански района, протоколи се представят и от съответните дружини;

б) становище на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30, в чийто състав е ловната дружина; при промяна на границите на два съседни ловностопански района, предоставени за стопанисване и ползване на дивеча на различни сдружения, становища се представят от всяко едно от сдруженията;

в) описание на границите и площите на новите ловностопански райони, изготвено от лице, регистрирано за дейността изработване на ловностопански план.

(9) При промяна на границите на ловностопанските райони по ал. 7, сключените договори за стопанисване и ползване на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство спрямо новите граници.

(10) Заповедите на министъра на земеделието и храните по ал. 6 и 7 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

 

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „с площ по-голяма от 100 хектара” се заличават.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Заявлението по ал. 5 съдържа:

1. мотиви за изграждане на базата;

2. капацитет и тип на оградата;

3. координатен регистър на границата на оградата;

4. нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота – в случаите, когато имотът не е държавна собственост;

5. становище от държавното горско стопанство/ държавното ловно стопанство, че оградената площ е предвидена в действащия ловноустройствен план.”

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „с площ по-голяма от 100 хектара” се заличават.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Заявлението по ал. 5 съдържа:

1. мотиви за изграждане на базата;

2. капацитет и тип на оградата;

3. координатен регистър на границата на оградата;

4. нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, когато имотът не е държавна собственост;

5. становище от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство, че оградената площ е предвидена в ловностопанския план.”

 

§ 4. В чл. 9, ал. 19, т. 3 след думата „държавата” се добавя „и общината”.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Параграф 4 се изменя така:

„§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 19, т. 3 след думата „държавата” се добавя „и общината”.

2. В ал. 36 думите „ноември на текущата година” се заменят с „март”, а след думата „дейност“ се добавя „за предходната година”.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 19, т. 3 след думата „държавата” се добавя „и общината”.

2. В ал. 36, изречение първо думите „ноември на текущата година” се заменят с „март”, а в изречениe второ накрая се добавя „за предходната година”.

 

§ 5. Член 9д се изменя така:

„Чл. 9д. (1) Държавното ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9 се използва и за държавни представителни нужди и осъществява дейностите по организация на официални мероприятия на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, както и за научноизследователски и учебни дейности в областта на ловното стопанство.

(2) За държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” не се провежда конкурс по чл. 9, ал. 12.”

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 5 относно чл. 9д:

1. В ал. 1 след думите „Воден-Ири Хисар” се добавя „и ДЛС Искър“.

2. В ал. 2 след думите „Воден-Ири Хисар” се добавя „и ДЛС Искър“.

Предложението е оттеглено.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

В § 5 съдържанието на чл. 9д се изменя така:

„Чл. 9д. (1) Държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар“ и „Искър“ съгласно Приложение № 2 се използват и за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите по организация на официални мероприятия на Президента на Република България, на Председателя на Народното събрание и на министър-председателя, както и за научноизследователски и учебни дейности в областта на ловното стопанство.

(2) Ловните държавни стопанства по ал. 1 не могат да сключват договори за съвместно извършване на дейност по чл. 9, ал. 12.“

Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2 и не го подкрепя по ал. 1.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:

§ 6. Член 9д се изменя така:

         „(1) Държавното ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9 се използва и за държавни представителни нужди и осъществява дейностите по организация на официални мероприятия на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, както и за научноизследователски и учебни дейности в областта на ловното стопанство.

(2) Член 9, ал. 12 не се прилага за държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар”.

 

 

Комисията предлага да се създаде нов § 7:

§ 7. В чл. 11 думите „научна и образователна дейност“ се заменят с „научноизследователска и учебна дейност“.

 

 

§ 6. В чл. 16, ал. 1 думите „т. 2-7” се заличават.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 8.

 

§ 7. В чл. 22 ал. 9 се изменя така:

„(9) Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов, могат да се явяват на поправителен изпит през септември. Лицата, които не са издържали поправителния изпит, могат да се явят на изпит след преминаване на нов курс за подготовка.”

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В чл. 22, ал. 2 думата „изискуема“ се заменя с „препоръчителна“.

Комисията не подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:

В § 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Уводното изречение се изменя така: „В чл. 22 се правят следните изменения:“.

2. Създава се т. 1:      

„1. В ал. 2 думите „изискуема норма за ловна площ от 70 хектара“ се заменят с „определени в правилника за прилагане на закона норми за ловна площ“.“

3. Досегашният текст на § 7, при съответната редакционна промяна в началото му, става т. 2.

Предложението е оттеглено.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9:

§ 9. В чл. 22, ал. 9 се създава ново изречение първо: „Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов, може да се явяват на поправителен изпит през същата година.“, а изречение първо става изречение второ и в него думите „изпита за придобиване право на лов” се заменят с „поправителния изпит“.

 

Предложение на н. п. Румен Йончев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

В чл. 23, ал. 3 се създава ново изречение трето: „Ловният билет е валиден до 31 януари на годината, следваща годината на издаване или заверка.“, а изречение трето става изречение четвърто.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията предлага да се създаде нов § 10:

§ 10. В чл. 23, ал. 3 се създава ново изречение трето: „Ловният билет е валиден до 31 януари на годината, следваща годината на неговото издаване, съответно на заверката му.“, а изречение трето става изречение четвърто.

 

§ 8. В чл. 23а, ал. 1, т. 2 думите „две години, смятано от датата на изключването” се заменят с „наказанието”.

 

Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на    чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

§ 11. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 изречение второ се заличава.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Лице, което е изключено от ловно сдружение въз основа на влязло в сила наказателно постановление, с което е лишено от право на ловуване, може да бъде прието за член в същото или в друго ловно сдружение след изтичането на срока на наказанието.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 11:

§ 11. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 изречение второ се заличава.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Лице, което е изключено от ловно сдружение въз основа на влязло в сила наказателно постановление, с което е лишено от право на ловуване, може да бъде прието за член в същото или в друго ловно сдружение след изтичането на срока на наказанието.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

 

§ 9. В чл. 30 ал. 7 се изменя така:

„(7) Председателят на ловното сдружение възлага на член на сдружението, притежаващ необходимата квалификация, дейността по организация на ловностопанската дейност. Когато сдружението не разполага с член със съответната квалификация, председателят сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство.“

 

Предложение на н. п. Вили Лилков и н. п. Петър Славов:

В § 9 се създава нов параграф със следния текст:

„В чл. 30 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини на територията на съседни ловностопански райони с общи граници, учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.“

Комисията подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 9 след думите „изменя така“ се добавя   „(1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини на територията на съседни ловностопански райони с общи граници, учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.“

Комисията подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

В § 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Уводното изречение се изменя така: „В чл. 30 се правят следните изменения:“.

2. Създава се т. 1:

„1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Ловни дружини от съседни ловностопански райони с общи граници учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводството, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.“

3. Досегашният текст на § 9, при съответната редакционна промяна в началото му, става т. 2.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова  и гр. н. п.:

Параграф 9 относно чл. 30  се изменя така:

„§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения:

1.     Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини на територията на съседни ловностопански райони с общи граници, учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.“

2.     Алинея 7 се изменя така:

„(7)  Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор  със специалист по ловно стопанство с продължителност на работния ден не по-малко от четири часа. Функциите и задълженията на специалиста по ловно стопанство се определят с Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.“

Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

 

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага        следната редакция на § 9, който става § 12:

§ 12. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини на територията на съседни ловностопански райони с общи граници, учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.“

 

§ 10. В чл. 36а, ал. 1, т. 3 съюзът „или” се заменя с „и”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става      § 13.

 

Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

Създават се нови § 14 и 15:

§ 14. В чл. 34 се създава ал. 3:

„(3) Договорите за стопанисване и ползване на дивеча, сключени с ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, не се смятат за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

§ 15. В чл. 36л се създава ал. 7:

„(7) Договорът по ал. 1 не се смята за правно основание съгласно  чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

Комисията подкрепя предложението.

 

Комисията предлага да се създадат нови § 14 и 15:

§ 14. В чл. 34 се създава ал. 3:

„(3) Договорите за стопанисване и ползване на дивеча, сключени с ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, не се смятат за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

§ 15. В чл. 36л се създава ал. 7:

„(7) Договорът по ал. 1 не се смята за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

 

 

Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова  и гр. н. п.:

Създава се § 10а:

„§ 10а. В  чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:

1.     Създава се нова ал. 3:

„(3) Събраните средства от годишната вноска за стопанисване постъпват в отделна разплащателна сметка към ловното сдружение по чл. 30 и се разходват за осъществяване на дейностите по чл. 37, ал. 1.“

2.     Досегашната ал. 3 става ал. 4.“

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

Създава се нов § 11:

„§ 11. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:

1.     Създава се нова ал. 3:

„(3) Събраните средства от годишната вноска за стопанисване постъпват в отделна разплащателна сметка към ловното сдружение по чл. 30 и се разходват за осъществяване на дейностите по чл. 37, ал. 1.“

2.     Сегашната ал. 3 става ал. 4.“

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията предлага да се създаде нов § 16:

§ 16. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Средствата от годишната вноска за стопанисване постъпват в отделна разплащателна сметка към ловното сдружение по чл. 30 и се разходват за осъществяване на дейностите по чл. 37, ал. 1 и чл. 67,     ал. 1.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „събиране и“ се добавя „начина на“.

 

§ 11. В чл. 39  ал. 2 се изменя така:

„(2) Предоставянето на площи за специализирана фуражна база се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.”

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

Параграф 11 – отпада.

Предложението е оттеглено.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 11 след думата „извършва“ се добавя „безвъзмездно“.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова  и гр. н. п.:

В § 11 относно чл. 39, ал. 2 след думите „се извършва“ се добавя „безвъзмездно“.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

В § 11, в чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думата „база“ се добавя „до размера на препоръчителните площи, определени с правилника за прилагането на закона“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Договорите за безвъзмездно предоставяне на земеделски и горски територии – държавна собственост, не се смятат за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17:

§ 17. В чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думата „база“ се добавя „до размера на препоръчителните площи, определени с правилника за прилагането на закона“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Договорите за безвъзмездно предоставяне на земеделски и горски територии – държавна собственост, не се смятат за правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“

 

§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”, а след думата „райони“ се добавя „може“.

          2. Създава се ал. 3:

         „(3) Забелязаните в ловностопанските райони кучета и котки, които видимо притежават белези на избягали или изгубени домашни любимци като нашийник, маркировка или елементи на социализация в поведението, не се унищожават, а за тях се уведомяват съответните общински служби за контрол на популацията на домашни любимци.“

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

Параграф 12 – отпада.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

Параграф 12 – отпада.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 18:

          § 18. В чл. 40, ал. 2 думата „скитащи” се заменя с „безпризорните“.

 

§ 13. В чл. 43, ал. 3 се създават т. 3 и 4:

„3. лък;

4. пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула.”

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 13, в чл. 43,  ал. 3 се създава т. 5:

„5. обучени грабливи птици“.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

В § 13, в чл. 43,  ал. 3 се създава т. 5:

„5. обучени грабливи птици, които не са хибридни кръстоски“.

Комисията подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

В чл. 43, ал. 3, т. 2 думата „метално“ се заличава.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 19:

§ 19. В чл. 43, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „метално“ се заличава.

2. Създават се т. 3, 4 и 5:

„3. лък;

4. пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула;

5. обучени грабливи птици, които не са хибридни кръстоски.“

§ 14. В чл. 44, ал. 2 след думите „дива свиня” се добавя „и сърна”.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

Параграф 14 – отпада.

Комисията подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

Параграф 14 – отпада.

Комисията подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Параграф 14 се заличава.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.

 

§ 15. В чл. 48, ал. 1 след думите „горски стопанства” се добавя „както и ловуването с лък във всички ловностопански райони”.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

Параграф 15 се изменя така:

„§ 15. В чл. 48, ал. 1 след думите „горски стопанства” се добавя „както и ловуването с лък и обучени грабливи птици във всички ловностопански райони“.”

Комисията подкрепя предложението.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 20:

§ 20. В чл. 48, ал. 1 след думите „горски стопанства” се добавя „както и ловуването с лък и обучени грабливи птици, които не са хибридни кръстоски, във всички ловностопански райони“.

 

§ 16. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. Алинеи 6 и 7 се отменят.

2. Алинеи 10 и 11 се отменят.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 21:

§ 21. В чл. 54, ал. 6, 7, 10 и 11 се отменят.

 

§ 17. Създава се нов чл. 55:

„Чл. 55. (1) Забранява се ловуването в дните на:

1. избори за народни представители за Народно събрание;

2. избори за народни представители за Велико Народно събрание;

3. избори за президент и вицепрезидент на Република България;

4. избори за членове на Европейския парламент от Република България;

5. избори за общински съветници за съответния район;

6. избори за кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства за съответния район;

7. национални референдуми.

(2) Забранява се групово ловуване в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично.

(3) Забраните по ал. 1 и 2 не се прилагат при провеждане на организиран ловен туризъм.”

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

Параграф 17 – отпада.

Комисията не подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

В § 17, в ал. 2 на създавания нов чл. 55 след думата „ловуване“  се добавя „на дива свиня“.

Комисията подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

В § 17, в чл. 55, ал. 2, след думите „групово ловуване“ се добавя „на дива свиня“.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 22:

§ 22. Създава се нов чл. 55:

„Чл. 55. (1) Забранява се ловуването в дните на произвеждане на избори и референдуми. При произвеждане на частични и нови избори забраната за ловуване се прилага само за съответния изборен район. При произвеждане на местен референдум забраната за ловуване се прилага само за съответната община, район или кметство.

 (2) Забранява се групово ловуване на дива свиня в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при провеждане на организиран ловен туризъм.”

 

§ 18. В чл. 56 се правят следните изменения и  допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.

2. В ал. 4, изречение първо съюзът „или” се заменя със запетая, а след думата „куршум” се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.

3. В ал. 5:

а) в изречение второ цифрата „10” се заменя с „6”, а след думите „ловни кучета“ се поставя запетая и се добавя „включително кучета за откриване на ранен дивеч“;

б) създава се ново изречение трето: „При групово ловуване на сърна се забранява използването на ловни кучета.”;

в) досегашното изречение трето става изречение четвърто.

4. Създават се ал. 9 и 10:

„(9) При улов на дива свиня  се забранява използването на касетъчни и стационарни капани, които не са в оградени площи.

(10) Изключения от забраната по ал. 9 се допускат само за опресняване на кръвта на дивечовите популации и улавяне на дивеч за разселване след издаване на заповед от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Редът и условията за издаване на заповедта се определят с правилника за прилагането на закона.”

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

В § 18 се правят следните изменения:

1. Точка 3 – отпада.

2. Досегашната т. 4 става т. 3.

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 относно т. 3, ал. 5, букви „б“ и „в“ и не го подкрепя по ал. 5, буква „а“.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 18 се правят следните изменения и допълнения:

1.     В т. 1 след думите „24 джаула” се добавя „ или обучени грабливи птици“.

2.     В т. 3 букви „б“ и „в“ – отпадат.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

В § 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В  т. 3, буква „б“ и „в” се заличават.

2. Създава се нова т. 4:

„4. В ал. 7 след думите „опресняване на кръвта” се добавя „изследвания”, а накрая се добавя „както и отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества”.“

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 23:

§ 23. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „лък, пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула или обучени грабливи птици, които не са хибридни кръстоски”.

2. В ал. 4, изречение първо съюзът „или” се заменя със запетая, а след думата „куршум” се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.

3. В ал. 5, изречение второ числото „10” се заменя с „6”, а накрая се добавя „включително кучета за откриване на ранен дивеч“.

4. В ал. 7 след думата „кръвта” се добавя „извършване на изследвания ”, а накрая се добавя „както и упойващи вещества или стръв с такива вещества“.

5. Създават се ал. 9 и 10:

„(9) При улов на дива свиня се забранява използването на преносими и стационарни капани, които не са в оградени площи.

(10) Алинея 9 не се прилага при улов на дива свиня с цел опресняване на кръвта на дивечовите популации, извършване на изследвания или разселване на дивеча въз основа на заповед от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.  Условията и редът за издаване на заповедта се определят с правилника за прилагането на закона.”

 

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В чл. 65 т. 12 се изменя така:

„12. ловни хрътки;“

Комисията подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Създава се § 18а:

 „§ 18а. Чл. 65 се изменя така:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:

а)  в т. 3 накрая се добавя „с изключение на случаите при улавяне на жив дивеч за разселване или изследвания”;

б)  т. 15 се заличава.

2. Създава се ал. 2 :

„(2) Забранява се носенето и употребата на патрони, снарядени със съчми, по-големи от 6 мм в диаметър при провеждане на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие.”

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията предлага да се създаде нов § 24:

§ 24. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 3 думите „или упойващи“ се заличават;

б) създава се т. 3а:

„3а. упойващи вещества, както и стръв с такива вещества, освен при улавяне на жив дивеч за разселване или изследвания;“;

в) точка 12 се изменя така:

„12. ловни хрътки;“;

г) точка 15 се отменя.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Забранява се носенето и използването на патрони, снарядени със съчми с диаметър над 6 мм, при провеждане на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие.”

 

§ 19. В чл. 65а, ал. 1, т. 2 след думите „Изпълнителна агенция по горите” се поставя точка и текстът до края се заличава.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следнат редакция на § 19, който става § 25:

§ 25. В чл. 65а, ал. 1, т. 2 в началото се добавя „държавно предприятие“, а след думите „Изпълнителна агенция по горите” се поставя точка и текстът до края се заличава.

 

§ 20. В чл. 66, ал. 1 след думите „нейните структури” се добавя „държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става      § 26.

 

§ 21. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 12 думата „скитащите” се заменя с „безпризорните”.

2. Създават се ал. 5-11:

„(5) Лицата по ал. 2 при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта, издадена от съответната регионална дирекция по горите, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(6) Ловните сдружения по чл. 30, които имат договори за стопанисване и ползване на дивеча, сключват договори с най-малко двама ловни надзиратели.

(7) Ловните сдружения по чл. 30 представят копия от договорите с лицата по ал. 6 в съответното държавно горско стопанство или в държавно ловно стопанство, придружени със заверени копия на дипломите им.

(8) Ловните надзиратели по ал. 6 са лица с лесовъдско образование, които се назначават при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.

(9) За изпълнение на функциите по опазване и охрана на дивеча ловните сдружения по чл. 30 могат да сключват договори и с търговци, притежаващи лиценз по Закона за частната охранителна дейност.

(10) Търговците по ал. 9 трябва да имат сключени трудови договори с лица с лесовъдско образование, като минималният им брой е в съответствие с ал. 6. За сключените договори се уведомява писмено съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство и се представят копия от договора по ал. 9 и от договорите с ловните надзиратели, придружени със заверени копия на дипломите им.

(11) За сключения договор по ал. 9 се уведомява и съответната регионална дирекция по горите.”

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 21 т. 1 – отпада.

Предложението е оттеглено.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

В § 21 се правят следните изменения:

1. Точка 1 – отпада.

2. Точка 2 става съдържание на § 21, като уводното изречение се променя така: „В чл. 67 се създават ал. 5 – 12:” и в текста, след ал. 11 се добавя ал. 12:

„(12) Средствата за изпълнението на ал. 6 и 9 се осигуряват от държавния бюджет.”.

Предложението е оттеглено.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

В § 21 се правят следните изменения и допълнения:

1.     Точка 1 се изменя така:

„1. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) думите „охранителни участъци” се заменят с „ловностопански райони”;

б) в т. 12 думата „скитащите” се заменя с „безпризорните.”

2. В т. 2, в ал. 6 накрая се добавя: „на осемчасов работен ден“.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Предложение на н. п. Иван Станков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

В § 21 относно чл. 67 се създава ал. 12:

„(12) За наблюдение на дивеча и неговите местообитания може да се използват камери за видеонаблюдение при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.” 

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 27:

§ 27. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „охранителни участъци” се заменят с „ловностопански райони”;

б) в т. 9 думите „охранителни участъци” се заменят с „ловностопански райони“;

в) в т. 12 думата „скитащите” се заменя с „безпризорните”.

2. Създават се ал. 5-11:

„(5) Лицата по ал. 2 при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта, издадена от съответната регионална дирекция по горите, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(6) Ловните сдружения по чл. 30, които имат договори за стопанисване и ползване на дивеча, сключват трудов договор за опазване и охрана на дивеча с най-малко две лица с лесовъдско образование на пълен работен ден.

(7) Ловните сдружения по чл. 30 представят копия от договорите по ал. 6 в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, придружени със заверени копия на дипломите на лицата.

(8) Ловните сдружения по чл. 30 може да сключват договори за опазване и охрана на дивеча и с юридически лица, получили лиценз по Закона за частната охранителна дейност.

(9) Юридическите лица по ал. 8 трябва да имат сключени трудови договори с най-малко две лица с лесовъдско образование.

(10) Ловните сдружения по чл. 30 уведомяват писмено съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство за договорите по ал. 8,  като прилагат копия от договорите по ал. 9 и заверени копия на дипломите на лицата. За договорите по ал. 8 се уведомява писмено и съответната регионална дирекция по горите.

(11) За наблюдение на дивеча и неговите местообитания може да се използват камери за видеонаблюдение при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.” 

 

§ 22. В чл. 68, ал. 1, изречение първо цифрата „4” и запетаята пред нея се заличават.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 28:

§ 28. В чл. 68 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „т. 3, 4 и 5“ се заменят с „т. 3 и 5“, а думите „регистрирани по Закона за частна охранителна дейност“ се заменят с „получили лиценз по Закона за частната охранителна дейност“.

2. В ал. 2 думите „регистрирани по Закона за частна охранителна дейност“ се заменят с „получили лиценз по Закона за частната охранителна дейност“.

 

 

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

Създава се § 22а:

„§ 22а. В чл. 70 се създава ал. 8:

„(8) Забраняват се ползването и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти в ловностопанските райони по време на провеждане на групов лов.“

Комисията не подкрепя предложението.

 

§ 23. В чл. 76, ал. 2 след думата „продукти”  се добавя „както и за обслужващите го дейности”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става      § 29.

 

Комисията предлага да се създаде нов § 30:

§ 30. Наименованието на глава седма се изменя така: „Принудителни административни мерки и административно наказателни разпоредби“.

 

 

§ 24. В чл. 83г се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по
чл. 30, ал. 7 или по чл. 67, ал. 6 или 9, се спира ловуването със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на оправомощено от него длъжностно лице. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.”

2. Създава се ал. 4:

„(4) На търговец, притежаващ лиценз по Закона за частната охранителна дейност, който сключи договор за опазване на дивеча, без да е изпълнил разпоредбите на чл. 67, ал. 10, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 31:

§ 31. В чл. 83г се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „ал. 3 -5“.

2. Алинея 3 се изменя така:

 „(3) На лице, получило лиценз по Закона за частната охранителна дейност, което сключи договор за опазване и охрана на дивеча в нарушение на чл. 67, ал. 9, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”

 

Комисията предлага да се създаде нов § 32:

§ 32.  В чл. 83п се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашния текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„ (2) На лице, което наруши забраната по чл. 56, ал. 9, се налага глоба от 500 до 1000 лв., съответно имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.“

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Създават се § 24а, 24б и 24в, както следва:

„§ 24а. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1.     В ал. 2:

а) думите „Когато нарушението по ал. 1 е извършено” се заменят с „Който ловува”;

б)  думите „800 лв.“ се заменят с „400 лв.“.

2. Създават се ал. 5, 6 и 7:

„(5) Когато при извършване на нарушението по ал. 1 и 2 лицето е използвало моторно превозно средство, се наказва с глоба и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца.

(6) Препис от влязлото в сила наказателно постановление, с което е наложено наказанието „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ се изпраща на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес на лицето.

(7) Наказанието „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ тече от датата на отнемане на свидетелството за управление от органите на Министерството на вътрешните работи.”

§ 24б. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на чл. 85 става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато при извършване на нарушението по ал. 1 лицето е използвало моторно превозно средство, се наказва с глоба и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца.”

§ 24в. В чл. 86 се създават ал. 4, 5 и 6:

„(4) Когато при извършване на нарушението по ал. 1 и 2 лицето е използвало моторно превозно средство, се наказва с глоба и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца.

(5) Препис от влязлото в сила наказателно постановление, с което е наложено наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, се изпраща на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес на лицето.

(6) Наказанието „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ тече от датата на отнемане на свидетелството за управление от органите на Министерството на вътрешните работи.”

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 относно създаване на § 24а и не го подкрепя в останалата му част.

 

Предложение на н. п. Иван Станков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

Създават се нови § 33-36:

§ 33. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Когато нарушението по ал. 1 е извършено” се заменят с „Който ловува”.

2. Създава се ал. 5:

„(3) В случаите по ал. 1 и 2 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от една до три години.“

§ 34. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

1.     Досегашният текст става ал. 1.

2.     Създава се ал. 2:

(2) В случаите по ал. 1 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от една до три години.“

§ 35. В чл. 86 се създава ал. 4:

 „(4) В случаите по ал. 1 лицето се лишава и от право на ловуване за срок три години, а в случаите по ал. 2  се лишава и от право на ловуване за срок от три до 5 години.“

§ 36. В чл. 89 се създава ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 2 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от три до пет години.“

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията предлага да се създадат нови § 33-35 и § 36:

§ 33. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Когато нарушението по ал. 1 е извършено” се заменят с „Който ловува”, а думата „лицето“ се заличава.

2. Създава се ал. 5:

         „(5) В случаите по ал. 1 и 2 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от една до три години.“

§ 34. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

         (2) В случаите по ал. 1 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от една до три години.“

§ 35. В чл. 86 се създава ал. 4:

          „(4) В случаите по ал. 1 лицето се лишава и от право на ловуване за срок три години, а в случаите по ал. 2 се лишава и от право на ловуване за срок от три до 5 години.“

§ 36. В чл. 89 се създава ал. 3:

         „(3) В случаите по ал. 2 лицето се лишава и от право на ловуване за срок от три до 5 години.“

 

§ 25. В чл. 91а думите „овчарски и” се заличават.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става      § 37.

 

§ 26. В чл. 94 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лице, извършило нарушение по чл. 84, ал. 1 и 2 и чл. 85 се лишава и от право на ловуване за срок от три години, а в случаите по чл. 86, ал. 1 – лишаването от права е за срок до три години.“

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 38:

§ 38. Член 94 се отменя.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Създава се § 26а:

„§ 26а. В чл. 95 се създава ал. 4 :

„(4) Вещите, отнети в полза на държавата,  се продават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тези вещи не се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Закона за Националната агенция за приходите.”

Комисията подкрепя предложението.

 

Комисията предлага да се създаде § 39:

§ 39. В чл. 95 се създава ал. 4:

„(4) Вещите, отнети в полза на държавата, се продават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тези вещи не се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Закона за Националната агенция за приходите.”

 

§ 27. Създават се чл. 95б и 95в:

“Чл. 95б. (1) физическо лице, което наруши забраната по чл. 56, ал. 9, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 95в. За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 40:

§ 40. Създава се чл. 95б:

“Чл. 95б. На лице, което наруши разпоредба на закона, извън случаите по чл. 83а–95а, и на актовете по неговото прилагане, се налага глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”

 

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Създава се § 27а:

„§ 27a. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) При установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му могат да се използват технически средства или системи по смисъла на Закона за горите, заснемащи или записващи:

1.  деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;

2.  извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението.

(4) Изготвените по реда на ал. 1 снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.”

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията предлага да се създадат § 41 и 42:

§ 41.  В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) При установяване на нарушения на закона и актовете по неговото прилагане може да се използват технически средства или системи по смисъла на § 1, т. 56 от Закона за горите, които заснемат или записват:

 1.  деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;

 2. извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението.

 (4) Снимките, видеозаписите и разпечатките са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.”

2. Досегашната ал. 4 става нова ал. 5.”

 

§ 42. Създава се чл. 97:

„Чл. 97. (1) На ловно сдружение, което стопанисва и ползва дивеча в нарушение на чл. 30, ал. 7 или чл. 67,  ал. 6, 8 или 9, се спира ловуването за срок до отстраняване на нарушението.

 (2) Мярката по ал. 1 се прилага със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Заповедта по ал. 2 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.”

 

 

§ 28. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 20 след думата „висше“ се добавя „лесовъдско“, а думите 
„в Лесотехнически университет” се заличават.

2. Създават се т. 34-38:

„34. „Пастирски кучета” са  кучета, които придружават стадата от домашни животни или единични домашни животни извън населените места.

35. „Безпризорни кучета и котки” са кучета и котки, за които няма видими белези и знаци да са избягали или да са изгубени домашни любимци, като нашийник, видима маркировка и елементи на социализация в поведението.

36. „Научноизследователска дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана със създаване на нови научни знания и научни продукти в областта на ловното стопанство.

37. „Учебна дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана с обучение на студенти и специалисти в областта на ловното стопанство.

38. „Лък” е всеки лък със сила на опън над 60 либри (27,22 кг) и скорост на изстрел над 190 fps (57,92 м/с) по данни на производителя.”

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

В § 28, т. 2 отпада създаваната т. 35, т. 36 – 38 стават съответно т. 35 -37.

Комисията не подкрепя предложението.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 28, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „т. 34-38“ се заменят с „т. 34-40“.

2. Точка 35 се изменя така:

„35. „Скитащи кучета и котки” са кучета и котки, за които няма видими белези и знаци да са избягали или да са изгубени домашни любимци, като нашийник или видима маркировка.“

3. Създават се т. 39 и 40:

„39. „Обучена граблива птица“ е излюпена и отгледана птица в изкуствени условия, притежаваща документ за произход и носеща пръстен с означение за произход.

40. „Бракониерство“ е противоправно деяние, което се изразява в упражняване право на ловуване без надлежни легитимационни ловни документи, съответстващи на повелителните норми на закона или упражняване право на ловуване в забранено място, забранено време или със забранени средства.“

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и т. 3 относно създаването на т. 39 и не подкрепя предложението по т. 2 и т. 3 относно създаването на т. 40.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 43:

§ 43. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 20 след думата „висше“ се добавя „лесовъдско“, а думите 

„в Лесотехнически университет” се заличават.

         2. В т. 22 след думата „кръвта“ се добавя „изследвания“.

3. Създават се т. 34-39:

„34. „Пастирски кучета” са  кучета, които придружават стада или единични домашни животни извън населените места.

35. „Безпризорни кучета и котки” са кучета и котки, които нямат нашийник, видима маркировка, елементи на социализация в поведението и други видими белези или знаци да са избягали или  изгубени домашни любимци.

36. „Обучена граблива птица“ е излюпена и отгледана птица в изкуствени условия, притежаваща документ за произход и носеща пръстен с означение за произход.

37. „Научноизследователска дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана със създаване на нови научни знания и научни продукти в областта на ловното стопанство.

38. „Учебна дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана с обучение на студенти и специалисти в областта на ловното стопанство.

39. „Лък” е лък със сила на опън над 60 либри (27,22 кг) и скорост на изстрел над 190 fps (57,92 м/с) по данни на производителя.”

 

Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова  и гр. н. п.:

Създава се § 28а:

„§ 28а. В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5, раздел II „Птици“ се създават т. 13.1, 13.2 и т. 20.1:

„13.1. Посевна гъска(Anser fabalis L.)

13.2. Сива гъска( Anser anser L.)

20.1. Кафявоглава потапница(Aythya ferina L.)”.

Комисията не подкрепя предложението.

 

 

§ 29. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 2.1:

2.1.

Групов лов на сърна

            – от 1 октомври до

 

 

 31 октомври

        „

2. Точка 3.2 се изменя така:

3.2.

Групов лов на дива свиня

            – от 1 октомври до

 

  31 декември

       „

3. Tочка 3.3 се отменя.

4. В т. 22, колона три думите „втората неделя на февруари” се заменят с „последния ден на февруари”.

5. В т. 23, колона три думите „31 януари“ се заменят с „28 (29) февруари“.

6. В т. 24, колона три думите „31 януари“ се заменят с „28 (29) февруари“.

7. В т. 24. 1–24. 8, колона три думите „31 януари“ се заменят с „28 (29) февруари“.

 

Предложение на н. п. Светла Бъчварова  и гр. н. п.:

В § 29 се правят следните изменения:

1. Точка 1 – отпада.

2. Точка 2 става съдържание на § 29, като думите „31 декември“ се заменят с „8 януари“.

3. Точки 3-7 – отпадат.

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 3, а предложението по т. 2 е оттеглено.

 

Предложение на н. п. Стефан Кенов и гр. н. п.:

В § 29 се правят следните изменения и допълнения:

1.     Точка 1 – отпада.

2.     В т. 2 думите „от 1 октомври до 31 декември“ се заменят с „от 15 септември до 7 януари“.

3.     Създава се т. 3а:

„3а.  В т. 8.1 думите „групов лов на чакал извън горския фонд“ се заменят с „групов лов на вълк и чакал“.“

4.     Точка 5 се изменя така:

„5. Точка 23 се изменя така:

„23. Голяма белочела гъска – от 01 октомври до последния ден на февруари“.

5.     Създава се т. 5а:

„5а. Създават се т. 23.1 и 23.2:

„23.1. Посевна гъска – от 1 ноември до  последния ден на февруари;

23.2. Сива гъска – от 1 ноември до  последния ден на февруари.“.“

6. Създава се т. 8:

„8. Създава се т. 24.9:

„24.9. Кафявоглава потапница – от 1 октомври до  последния ден на февруари.“

7.     Създава се т. 9:

„9. В т. 25 думите „31 януари“ се заменят с „последния ден на февруари“.“

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 3 и не подкрепя предложението по т. 2, 4, 5 – 7.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

В § 29, с който се изменя и допълва приложение № 4 към чл. 54, ал. 1  се правят следните изменения:

1. Точка 1, с която се създава т. 2.1 се заличава.

2. Досегашната т. 2 от предложението става т. 1 и се изменя така:

3.2.

Групов лов на дива свиня

 – от 15 октомври до 7 януари

3. Досегашната т. 3 от предложението става т. 2.

4. Създава се нова т. 3:

15.

Язовец

 

 – от 1 септември до последния ден на февруари

5. Точка 4 се изменя така:

20.

Пъдпъдък и гургулица

 •  от 15 август до 30 ноември

21.

Гугутка

 •  – от 15 август до 31 декември

22.

Гривяк

 • – от 15 август до края на февруари

23.

Голяма белочела гъска

 • – от 1 ноември до втората неделя на февруари

24.

Диви патици – обект на лов

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.1

Полудива патица

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.2

Зеленоглава патица

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.3

Лятно бърне

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.4

Зимно бърне

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.5

Фиш

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.6

Лопатарка

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.7

Черна качулата потапница

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

24.8

Шилоопашата патица

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

25

Черна лиска

 • – от 1 октомври до втората неделя на февруари

26.

Горски бекас и обикновена бекасина

 • – от 1 октомври до последния ден на февруари

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1-4 и т. 5 относно измененията в т. 20, 21, 22 и 26 и не го подкрепя в останалата част.

 

Предложение на н. п. Вили Лилков:

В § 29 от проекта:

1.     Създава се нова т. 4:

„4. В т. 23, 24, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 26.6, 24.7, 24.8 и 25 в колона три думите „от 1 октомври до 31 януари“ се заменят с „от 1 октомври до 31 януари, а за територията на изток от международен път Е87, в частта му от гр. Шабла до ГКПП Дуранкулак в периода от 1 октомври до 31 декември“.

2.     Точки  4, 5, 6 и 7 – отпадат.

Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и т. 2 относно т. 4 и го подкрепя в останалата част.

 

Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова  и гр. н. п.:

В § 29 относно Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1, т. 23, 24 и 25 се изменят така:

23.

Голяма белочела
гъска

– от 1 октомври
до 28 февруари

23.1

Посевна гъска

– от 1 ноември
до 28 февруари

23.2

Сива Гъска

– от 1 ноември
до 28 февруари

24.

Диви патици – обект на лов

– от 1 октомври
до  28 февруари

24.1.

Полудива патица

– от 1 октомври
до 28 февруари

24.2.

Зеленоглава патица

– от 1 октомври
до  28 февруари

24.3.

Лятно бърне

– от 1 октомври
до  28 февруари

24.4.

Зимно бърне

– от 1 октомври
до 28 февруари

24.5.

Фиш

– от 1 октомври
до 28 февруари

24.6.

Лопатарка

– от 1 октомври
до  28 февруари

24.7.

Черна качулата потапница

– от 1 октомври
до  28 февруари

24.8.

Шилоопашата патица

– от 1 октомври
до 28 февруари

24.9.

Кафявоглава потапница

– от 1 октомври
до 28 февруари

25.

Черна лиска

– от 1 октомври
до 28 февруари

                                                                                                       „

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 44:

§ 44. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 3.2, в колона три думите „1 октомври до втората неделя на месец“ се заменят с „15 октомври до 7“ .   

2. Tочка 3.3 се отменя.

3. В т. 8.1, в колона две думите „чакал извън горския фонд“ се заменят с „хищници извън горски територии“.

4. В т. 15, в колона три думата „август“ се заменя със „септември“.    5. В т. 20 и 21, в колона три думите „втората събота на“ се заменят със „15“. 

6. В т. 22, колона три думите „втората неделя на февруари” се заменят с „последния ден на февруари”. 

7. В т. 26, колона три думите „втората събота на август“ се заменят със „1 октомври“.

 

         ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

 

Предложение на н. п. Вили Лилков и н. п. Петър Славов:

1.     Създава се нов § 30:

„§ 30. Ловните дружини, които изгубват или нямат общи граници със сдружението, в което са членували към датата на влизане в сила на този закон, по свой избор остават в състава на същото сдружение или преминават към ловно сдружение, с което имат общи граници.“

2.     Досегашните § 30,31,32,33,34 и 35 се преномерират.

Комисията подкрепя по принцип предложението.

 

Комисията предлага да се създаде § 45:

§ 45. Ловните дружини, които до влизането в сила на този закон са учредили ловно сдружение без да имат общи граници помежду си, може да останат в състава на същото сдружение или да преминат в ловно сдружение, с което имат общи граници.

 

§ 30. (1) Дивечовъдните участъци „Студен кладенец” и „Еледжик” се предоставят от съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите на Национално сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” чрез пряко договаряне срещу заплащане на вноска по чл. 53.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват за срок 15 години.

(3) Ползването на дивеча в участъците по ал. 1 се извършва по линия на организиран ловен туризъм и за разселване на дивеч.

 

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 46, като предлага в ал. 3 думите „линия на организиран“ да се заменят с „реда на организирания“.

 

§ 31. (1) Стопанство „Кричим” се обособява като дивечовъден участък по реда на чл. 10 и без да са налице условията на чл. 7, ал. 4 и 6.

(2) Стопанисването и ползването на дивеча в участъка по ал. 1 се предоставя на Националната служба за охрана срещу заплащане на вноска по чл. 53.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 47:

§ 47. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните обособява стопанство „Кричим” като дивечовъден участък без да са налице условията на чл. 7, ал. 4 и 6.

(2) Стопанисването и ползването на дивеча в участъка по ал. 1 се предоставя на Националната служба за охрана срещу заплащане на вноска по чл. 53.

 

§ 32. Сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство в случаите на промяна на границите на ловностопанските райони по чл. 7, ал. 7.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 48:

§ 48.  Член 7, ал. 9 се прилага и за сключените до влизането в сила на този закон договори за стопанисване и ползване на дивеча в ловностопанските райони.

 

§ 33. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „без мечка” се заличават.

2. Точка 2 се отменя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 49:

§ 49. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 49, ал. 1:

а) в т. 1 думите „без мечка” се заличават;

б) точка 2 се отменя.

2.  В приложение № 5 към чл. 44, ал. 1 навсякъде думите „лов с хищни птици“ се заличават.

 

§ 34. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се чл. 80а:

„Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл. 80, могат да предоставят огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели на физически лица, ловуващи по линия на организирания ловен туризъм, след представяне на валидни ловен билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадени по националното законодателство на съответната държава.

(2) Предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за временно ползване се осъществява след сключване на договор, в който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срокът на ползване, проведеният инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанският район, в който ще се ползва.

(3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча, пренася огнестрелното оръжие и боеприпаси от обекта за съхранение до ловностопанския район по реда на чл. 96, ал. 4 и постоянно съпровожда ловуващото лице.

(4) При предоставянето и връщането на огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемо-предавателен протокол.”

2. В чл. 81:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) Служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителна агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в националните паркове, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси по постоянен адрес.”;

б) създава се ал. 5:

„(5) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:

1. копие на разрешението за носене и употреба, получено по реда на ал. 2;

2. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;

3. съгласие на работодателя;

4. документ за платена държавна такса.”;

в) досегашната ал. 4 става ал. 6.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

В § 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, в чл. 80а, ал. 4 накрая се добавя „в два екземпляра, по един за всяка от страните”.

2. В т. 2, буква „б”, в ал. 5, т. 4 думата „държавна” се заличава и накрая се добавя „в размер, определен с тарифата по чл. 12”.

Комисията подкрепя предложението.

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 50:

§ 50. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се чл. 80а:

„Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл. 80, може да предоставят огнестрелното оръжие и боеприпасите за тях за ловни цели на физическо лице, ловуващо по реда на организирания ловен туризъм, след представяне на валидни ловен билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадени по националното законодателство на съответната държава.

(2) Огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се предоставя временно за ловни цели след сключване на договор, в който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срокът на ползване, проведеният инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанският район, в който ще се ползват оръжието и боеприпасите за него.

(3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, пренася огнестрелното оръжие и боеприпасите за него от обекта за съхранение до ловностопанския район при спазване на изискванията на чл. 96, ал. 4 и постоянно съпровожда ловуващото лице.

(4) При предоставянето и връщането на огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, по един за всяка от страните.“

2. В чл. 81:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) Служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителна агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в националните паркове, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпасите за него по постоянен адрес.”;

б) създава се ал. 5:

„(5) За получаване на разрешение за съхранение на служебно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:

1. копие на разрешението за носене и употреба, получено по реда на ал. 2;

2. декларация, че огнестрелното оръжие и боеприпасите за него ще се съхраняват при условията на чл. 98;

3. съгласие на работодателя;

4. документ за платена такса, в размер, определен с тарифата по чл. 12.”;

в) досегашната ал. 4 става ал. 6.

3. В чл. 87, ал. 1, т. 1 думите „ал. 2-4“ се заменят с „ал. 2-6“.

 

 

§ 35. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)  в чл. 32 се създава нова ал. 6:

„(6) Министърът на земеделието и храните със заповедта по ал. 1 определя частите от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства, и сроковете, в които се забранява любителският риболов.”

 

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 35, който става § 51:

§ 51. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1.     В  чл. 32 се създава нова ал. 6:

„(6) Министърът на земеделието и храните със заповедта по ал. 3 определя частите от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства, и сроковете, в които се забранява любителския риболов.”

         2. В чл. 54а, ал. 3 думите „чл. 67, ал. 6“ се заменят с „чл. 67, ал. 3“.

 

Предложение на н. п. Румен Желев  и гр. н. п.:

Създават се § 36 и § 37:

„§ 36. В Закона за движение по пътищата се прави следното допълнение:

В чл. 171, т. 1 се създава буква „ж”:

„ж) който е лишен от право да управлява моторно превозно средство с влязло в сила наказателно постановление за нарушение на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовите актове по прилагането им”.

 

§ 37. В Закона за горите се правят следните допълнения:

1. Създава се чл. 272б:

„Чл. 272б. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца водач, който в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му използва моторно превозно средство, за да извозва, товари, превозва, транспортира, разтоварва, съхранява, придобива или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.

(2) Препис от влязлото в сила наказателно постановление, с което е наложено наказанието по ал. 1, се изпраща на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес на лицето.

(3) Наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно средство тече от датата на отнемане на свидетелството за управление от органите на Министерството на вътрешните работи.”

2.  В чл. 274 се създават ал. 4 и 5:

„(4) При установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му могат да се използват технически средства или системи, заснемащи или записващи:

а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;

б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението.

(5) Изготвените по реда на ал. 4 снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.”

3. В  § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 54:

„54. „Технически средства и системи” са уреди, извършващи видеозаписи, снимки, работещи самостоятелно или взаимно свързани, които заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:

а) стационарни – трайно прикрепени към сграда, земя или друга повърхност;

б) мобилни – преносими, прикрепени към превозно средство или временно разположени към земна или друга повърхност.”

 

Комисията подкрепя предложението за § 37, т. 2 и 3 и не подкрепя предложението за § 36 и § 37, т. 1.

 

Комисията предлага да се създаде § 52:

        § 52. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13 и 15 от 23.02.2016 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 274 се създава ал. 4:

„(4) Изготвените по реда на чл. 200, ал. 1, т. 4 снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.”

         2. В допълнителната разпоредба се създава т. 56:

 „56. „Технически средства и системи” са уреди, извършващи видеозаписи, снимки, работещи самостоятелно или взаимно свързани, които заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:

а) стационарни – трайно прикрепени към сграда, земя или друга повърхност;

б) мобилни – преносими, прикрепени към превозно средство или временно разположени към земна или друга повърхност.”

 

Предложение на н. п. Румен Желев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:

Създават се § 53 и 54:

§ 53. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема Стратегията за развитие на ловното стопанство в Република България.

§ 54. Параграф 13 влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Комисията подкрепя предложението.

 

Комисията предлага да се създадат § 53 и 54:

§ 53. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема Стратегията за развитие на ловното стопанство в Република България.

§ 54. Параграф 16 влиза в сила от 1 януари 2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ХРИСТОВ

 

Вижте още в официалния сайт на Народното събрание, Комисия по земеделието и храните

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/documents

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ