ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"
Информация за теста:
 • Магазин

 • Кои според Вас са основните причини за възникване на инциденти по време на лов?

 • Категории с новини

 • Инструкции за теста:

   
  1. От база данни с 1400 въпроса, се генерират 104 въпроса. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса на случаен принцип;
  2. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси;
  3. Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен;
  4. Времетраенето на изпитния тест е 90 минути по подобие на реалния;
  5. Оценката на резултатите от изпитния тест се определя от броя на верните отговори, посочени от кандидата. Кандидатът, отговорил правилно на 80 и повече въпроси от изпитния тест, се счита за успешно издържал писмения тест;
  6. За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо: – Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите; – Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация; – Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер;
  7. Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.
  8. Резултатът от решаването на теста не следва да бъде приеман за официален резултат. За официално придобиване право на квалификация, трябва да се положи изпит пред съответните органи и институции.

  Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата:

   

  I. ДИВЕЧОЗНАНИЕ
  1. Бозайници – обект на лов

  А. Едър дивеч

  • Благороден елен – описание и биология, развитие на рогата, следи;
  • Елен лопатар – описание и биология, развитие на рогата, следи;
  • Сърна – описание и биология, развитие на рогата, следи;
  • Дива свиня – описание и биология, развитие на глигите, следи (отм. – ДВ, бр. 80 от 2010 г.);
  • Муфлон – описание и биология, развитие на рогата, следи;
  • Вълк – описание и биология, следи;

  Б. Дребен дивеч

  • Див заек – описание и биология, следи;
  • Катерица – описание и биология, следи;
  • Нутрия – описание и биология, следи;
  • Чакал – описание и биология, следи;
  • Лисица – описание и биология, следи;
  • Енотовидно куче – описание и биология, следи, отм. – ДВ, бр. 80 от 2010 г.);
  • Бялка – описание и биология, следи;
  • Черен пор – описание и биология, следи;
  • Язовец – описание и биология, следи.

  2. Птици – обект на лов

  А. Едър дивеч:

  • Глухар – описание и биология.

  Б. Дребен дивеч:

  • Фазани – колхидски, монголски, корейски – описание и биология;
  • Яребица – описание и биология;
  • Планински и тракийски кеклик – описание и биология;
  • Пъдпъдък – описание и биология;
  • Токачка – описание и биология;
  • Гривяк, гургулица и гугутка – описание и биология;
  • Голяма белочела гъска – описание и биология;
  • Зеленоглава патица и полудива патица – описание и биология;
  • Лятно и зимно бърне – описание и биология;
  • Фиш, клопач, черна качулата потапница и шилоопашата патица – описание и биология;
  • Черна лиска – описание и биология;
  • Горски бекас и обикновена бекасина – описание и биология;
  • Скорец – описание и биология;
  • Сврака, сива и посевна врана, чавка – описание и биология.

  3. Защитени животински видове:

  • (нова – ДВ, бр.80 от 2010г.) Дива коза – описание, биология, следи и природозащитен статус;
  • Мечка – описание, биология, следи и природозащитен статус;
  • Дива котка – описание, биология, следи и природозащитен казус;
  • Видра – описание, биология и природозащитен статус;
  • Златка – описание, биология и природозащитен статус;
  • Пъстър, степен пор и невестулка – описание, биология и природозащитен статус;
  • Пеликани и корморани – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Щъркели и чапли – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Лебеди и гъски – видове, разпознаване в природата, разпространение,природозащитен статус;
  • Сива патица, потапници и ангъчи – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Соколоподобни птици. Орли и лешояди – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Соколоподобни птици. Кани, блатари, мишелови, осояд – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Соколоподобни птици. Ястреби и соколи – видове, разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус;
  • Дропли и ливаден дърдавец – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Калугерица, голяма и малка бекасина – разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Хралупар и скален гълъб – разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
  • Совоподобни птици – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;

  II. ЛОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  • Организация на ловната площ, ловностопански райони. Управление на ловното стопанство;
  • Закон за лова и опазване на дивеча – право на лов, условия и ред за придобиване право на лов от български граждани;
  • Разрешителни за лов. Видове, ред за издаване и отчитане;
  • Отчетност и контрол на ползването на дивеча. Контролни органи по лова – права и задължения;
  • Административнонаказателни разпоредби;
  • Забранени методи на лов;
  • Наказателна отговорност, свързана с ловни и защитени видове.

  III. ДИВЕЧОРАЗВЪЖДАНЕ,СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

  • Таксация на дивеча – необходимост, методи за провеждане;
  • Основни изисквания за развъждане и развитие на дивеча, подобряване на естествените условия за живота му;
  • Създаване и поддържане на специализирана фуражна база за дивеча – дивечови ниви, ливади, сечища, ловни просеки;
  • Видове ловностопански съоръжения, предназначение – чакала, хранилки, солища, калища, водопоища;
  • Подхранване на дивеча през зимния сезон – норми и срокове;
  • Ловностопанско значение на хищниците;
  • Опазване на дивеча от селскостопански машини и химически препарати;
  • Противопожарни правила и изисквания за предотвратяване на опасността от пожари и унищожаването на дивеча;
  • Първична обработка на отстреляния дивеч, предпазни мерки при работа с отстрелян дивеч и намерени трупове в ловностопанските райони;
  • Ловни трофеи – видове, начини за оценка, регистрация. Трофейно дело, изложби;
  • Мерки за предотвратяване на щетите, нанасяни от и върху дивеча.

  IV. НАЧИНИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЛОВУВАНЕ

  • Начини и методи на ловуване на отделните видове дивеч;
  • Индивидуално ловуване – видове дивеч – обекти на индивидуалното ловуване;
  • Групово ловуване – подвижна и неподвижна постова гонка. Видове дивеч – обекти на груповото ловуване (отм. – ДВ, бр. 80 от 2010 г.);
  • Мерки за безопасност при ловуване;
  • Ловуване на прелетен дивеч – начини, методи, срокове и норми;
  • Ловуване на водоплаващ дивеч – начини, методи, срокове и норми;
  • Групово ловуване на дребен местен дивеч – начини, методи, срокове и норми;
  • Ловуване на хищници – срокове, начини, методи, отчетност и контрол;
  • Ловуване на едър дивеч – начини, методи, срокове и норми;
  • Групово ловуване на дива свиня – начини, методи, срокове и норми;
  • Ловна етика, ловни ритуали и традиции.

  V. ОРЪЖЕЗНАНИЕ И ЛОВНА СТРЕЛБА

  • Ловно оръжие – видове и предназначение;
  • Ловно гладкоцевно оръжие – предназначение, видове, устройство и калибри. Условия и ред за придобиване, съхраняване, носене и употреба съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му;
  • Ловни боеприпаси – видове. Избор на боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия;
  • Съхраняване на ловното оръжие и боеприпаси в домашни условия и при транспортиране;
  • Стрелба с гладкоцевна ловна пушка. Правила за безопасност при боравене с ловно оръжие.

  VI. ЛОВНА КИНОЛОГИЯ

  • Кучето в съвременния лов. Развъждане и отглеждане на ловни кучета;
  • Обучение на ловно куче;
  • Английски птичари – пойнтер, английски и ирландски сетер;
  • Континентални птичари – германски брак, дратхаар;
  • Шпаньоли – кокер-шпаньол, бретон-шпаньол;
  • Кучета за подземен лов – ягдтериер, фокстериер, дакел;
  • Българско гонче;
  • Основни болести по ловните кучета. Предпазване на ловното куче от болести; Киноложки изложби и полеви изпитания на ловни кучета.

  VII. БОЛЕСТИ ПО ДИВЕЧА

  • Значение на болестите по дивеча. Признаци за заболявания;
  • Причини за поява на болестите, предотвратяване;
  • Бяс – причинител, признаци;
  • Трихинелоза – причинител, начин на установяване, предпазване;
  • Антракс – причинител, признаци, предпазване;
  • Туларемия – причинител, признаци, предпазване;
  • Токсоплазмоза – причинител, признаци, предпазване;
  • Чума по дивите свине – причинител, признаци;
  • Хиподермоза по ловните бозайници;

  VIII. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

  • Видове наранявания по време на ловен излет;
  • Оказване на първа медицинска помощ при огнестрелни рани;
  • Оказване на първа медицинска помощ при навяхвания, счупвания, контузии;
  • Оказване на първа медицинска помощ при ухапвания.

   

  ЛОГО - СЛРБ