НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Тест за кандидат ловци

Scroll to Top

Инструкции за теста:

 
  1. От база данни с 1400 въпроса, се генерират 104 въпроса. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса на случаен принцип;
  2. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси;
  3. Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен;
  4. Времетраенето на изпитния тест е 90 минути по подобие на реалния;
  5. Оценката на резултатите от изпитния тест се определя от броя на верните отговори, посочени от кандидата. Кандидатът, отговорил правилно на 80 и повече въпроси от изпитния тест, се счита за успешно издържал писмения тест;
  6. За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо: – Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите; – Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация; – Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер;
  7. Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.
  8. Резултатът от решаването на теста не следва да бъде приеман за официален резултат. За официално придобиване право на квалификация, трябва да се положи изпит пред съответните органи и институции.

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата:

 

I. ДИВЕЧОЗНАНИЕ
1. Бозайници – обект на лов

А. Едър дивеч

• Благороден елен – описание и биология, развитие на рогата, следи;
• Елен лопатар – описание и биология, развитие на рогата, следи;
• Сърна – описание и биология, развитие на рогата, следи;
• Дива свиня – описание и биология, развитие на глигите, следи (отм. – ДВ, бр. 80 от 2010 г.);
• Муфлон – описание и биология, развитие на рогата, следи;
• Вълк – описание и биология, следи;

Б. Дребен дивеч

• Див заек – описание и биология, следи;
• Катерица – описание и биология, следи;
• Нутрия – описание и биология, следи;
• Чакал – описание и биология, следи;
• Лисица – описание и биология, следи;
• Енотовидно куче – описание и биология, следи, отм. – ДВ, бр. 80 от 2010 г.);
• Бялка – описание и биология, следи;
• Черен пор – описание и биология, следи;
• Язовец – описание и биология, следи.

2. Птици – обект на лов

А. Едър дивеч:

• Глухар – описание и биология.

Б. Дребен дивеч:

• Фазани – колхидски, монголски, корейски – описание и биология;
• Яребица – описание и биология;
• Планински и тракийски кеклик – описание и биология;
• Пъдпъдък – описание и биология;
• Токачка – описание и биология;
• Гривяк, гургулица и гугутка – описание и биология;
• Голяма белочела гъска – описание и биология;
• Зеленоглава патица и полудива патица – описание и биология;
• Лятно и зимно бърне – описание и биология;
• Фиш, клопач, черна качулата потапница и шилоопашата патица – описание и биология;
• Черна лиска – описание и биология;
• Горски бекас и обикновена бекасина – описание и биология;
• Скорец – описание и биология;
• Сврака, сива и посевна врана, чавка – описание и биология.

3. Защитени животински видове:

• (нова – ДВ, бр.80 от 2010г.) Дива коза – описание, биология, следи и природозащитен статус;
• Мечка – описание, биология, следи и природозащитен статус;
• Дива котка – описание, биология, следи и природозащитен казус;
• Видра – описание, биология и природозащитен статус;
• Златка – описание, биология и природозащитен статус;
• Пъстър, степен пор и невестулка – описание, биология и природозащитен статус;
• Пеликани и корморани – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Щъркели и чапли – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Лебеди и гъски – видове, разпознаване в природата, разпространение,природозащитен статус;
• Сива патица, потапници и ангъчи – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Соколоподобни птици. Орли и лешояди – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Соколоподобни птици. Кани, блатари, мишелови, осояд – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Соколоподобни птици. Ястреби и соколи – видове, разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус;
• Дропли и ливаден дърдавец – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Калугерица, голяма и малка бекасина – разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Хралупар и скален гълъб – разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;
• Совоподобни птици – видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус;

II. ЛОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

• Организация на ловната площ, ловностопански райони. Управление на ловното стопанство;
• Закон за лова и опазване на дивеча – право на лов, условия и ред за придобиване право на лов от български граждани;
• Разрешителни за лов. Видове, ред за издаване и отчитане;
• Отчетност и контрол на ползването на дивеча. Контролни органи по лова – права и задължения;
• Административнонаказателни разпоредби;
• Забранени методи на лов;
• Наказателна отговорност, свързана с ловни и защитени видове.

III. ДИВЕЧОРАЗВЪЖДАНЕ,СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

• Таксация на дивеча – необходимост, методи за провеждане;
• Основни изисквания за развъждане и развитие на дивеча, подобряване на естествените условия за живота му;
• Създаване и поддържане на специализирана фуражна база за дивеча – дивечови ниви, ливади, сечища, ловни просеки;
• Видове ловностопански съоръжения, предназначение – чакала, хранилки, солища, калища, водопоища;
• Подхранване на дивеча през зимния сезон – норми и срокове;
• Ловностопанско значение на хищниците;
• Опазване на дивеча от селскостопански машини и химически препарати;
• Противопожарни правила и изисквания за предотвратяване на опасността от пожари и унищожаването на дивеча;
• Първична обработка на отстреляния дивеч, предпазни мерки при работа с отстрелян дивеч и намерени трупове в ловностопанските райони;
• Ловни трофеи – видове, начини за оценка, регистрация. Трофейно дело, изложби;
• Мерки за предотвратяване на щетите, нанасяни от и върху дивеча.

IV. НАЧИНИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЛОВУВАНЕ

• Начини и методи на ловуване на отделните видове дивеч;
• Индивидуално ловуване – видове дивеч – обекти на индивидуалното ловуване;
• Групово ловуване – подвижна и неподвижна постова гонка. Видове дивеч – обекти на груповото ловуване (отм. – ДВ, бр. 80 от 2010 г.);
• Мерки за безопасност при ловуване;
• Ловуване на прелетен дивеч – начини, методи, срокове и норми;
• Ловуване на водоплаващ дивеч – начини, методи, срокове и норми;
• Групово ловуване на дребен местен дивеч – начини, методи, срокове и норми;
• Ловуване на хищници – срокове, начини, методи, отчетност и контрол;
• Ловуване на едър дивеч – начини, методи, срокове и норми;
• Групово ловуване на дива свиня – начини, методи, срокове и норми;
• Ловна етика, ловни ритуали и традиции.

V. ОРЪЖЕЗНАНИЕ И ЛОВНА СТРЕЛБА

• Ловно оръжие – видове и предназначение;
• Ловно гладкоцевно оръжие – предназначение, видове, устройство и калибри. Условия и ред за придобиване, съхраняване, носене и употреба съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му;
• Ловни боеприпаси – видове. Избор на боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия;
• Съхраняване на ловното оръжие и боеприпаси в домашни условия и при транспортиране;
• Стрелба с гладкоцевна ловна пушка. Правила за безопасност при боравене с ловно оръжие.

VI. ЛОВНА КИНОЛОГИЯ

• Кучето в съвременния лов. Развъждане и отглеждане на ловни кучета;
• Обучение на ловно куче;
• Английски птичари – пойнтер, английски и ирландски сетер;
• Континентални птичари – германски брак, дратхаар;
• Шпаньоли – кокер-шпаньол, бретон-шпаньол;
• Кучета за подземен лов – ягдтериер, фокстериер, дакел;
• Българско гонче;
• Основни болести по ловните кучета. Предпазване на ловното куче от болести; Киноложки изложби и полеви изпитания на ловни кучета.

VII. БОЛЕСТИ ПО ДИВЕЧА

• Значение на болестите по дивеча. Признаци за заболявания;
• Причини за поява на болестите, предотвратяване;
• Бяс – причинител, признаци;
• Трихинелоза – причинител, начин на установяване, предпазване;
• Антракс – причинител, признаци, предпазване;
• Туларемия – причинител, признаци, предпазване;
• Токсоплазмоза – причинител, признаци, предпазване;
• Чума по дивите свине – причинител, признаци;
• Хиподермоза по ловните бозайници;

VIII. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

• Видове наранявания по време на ловен излет;
• Оказване на първа медицинска помощ при огнестрелни рани;
• Оказване на първа медицинска помощ при навяхвания, счупвания, контузии;
• Оказване на първа медицинска помощ при ухапвания.

 

ЛОГО - СЛРБ