140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Регионална среща-съвещание в Монтана

Инж. Константин КОСТОВ, ръководител на ЛРС-Монтана

Регионална среща на специалистите по ловно стопанство се проведе на 2 ноември тази година в Монтана. Срещата бе по инициатива на Национал­ното ловно-рибарско сдружение – „Съюз на ловци­те и риболовците в България“ във връзка с изпъл­нението на Мандатната програма за периода 2013 – 2017 г. на Националното сдружение. В залата на Националния учебен център на Гражданска защита в областния град в Северозапада се събраха пред­ставители на ловно-рибарските сдружения в Лом, Видин, Белоградчик, Чупрене, Берковица и Монтана. От Националното ловно-рибарско сдружение при­състваха инж. Васил Василев, главен секретар, и инж. Георги Младенов – експерт-координатор.

Председателят на ЛРС „Огоста”-Монтана инж. Тодор Върбанов като домакин откри работна­та среща и даде думата на представителите на Националното ловно-ри­барско сдружение, а след това и на ръководителите и специалистите от орга­низациите по места. По време на разговорите и дискусиите се обсъдиха искрено и дори остро

ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ СТОПАНИСВАНЕТО НА ДИВЕЧА

и моментното състояние на дивечовите запаси. Едино­душно бе мнението, че дър­жавата в лицето на своите местни структури тотално е изоставила своите кон­тролни функции в ползва­нето на земеделските земи /торенето, ползване на неразрешени хербициди и инсектициди, монокултур­ното земеделие и др/.

Големи проблеми има и при ползването и охраната на горския фонд с повсеместните сечи, повредени и унищожени горски и пол­ски пътища,

НЕЗАКОННАТА СЕЧ И СЪСИПВАНЕТО НА ДИВЕЧОВИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

Липсва и сериозен кон­трол, а ако има някакъв – той е предимно формален в лов­ното стопанство – при такса­цията, ловните мероприятия и ползването на дивеча, за­явиха ръководителите и екс­пертите на сдруженията.

Не без доза самокритич­ност колегите споделиха, че

ВИНА ЗА МНОГО ОТ ПРОБЛЕМИТЕ И НЕРЕДНОСТИТЕ НОСЯТ И ЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

А намирането на реше­ния се блокира от незаин­тересоваността от страна на част от ловците към на­болелите проблеми. Лип­сата на контрол и сериоз­ни санкции от държавните органи за опазването на природата и нейните оби­татели и дистанцирането и на част от ловците от грижи за полетата им водят до унищожаването на птици и животни и промяна на мес­тообитанията на дребния и част от едрия дивеч, отче­тоха участниците в среща­та. Вече се наблюдават и

ГОЛЕМИ НАМАЛЕНИЯ В ЧИСЛЕНОСТТА НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ МЕСТЕН ДИВЕЧ

в региона – заек, яребица, фазан, както и при прелет­ния /о44сновно пъдпъдъка/, предупредиха експертите.

На срещата се обсъдиха и редица важни организацион­ни въпроси –

АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ,

промените в устава от 2016 г и др. Присъстващите бяха информирани за новосъзда­дения електронен информа­ционен портал www.divoto. bg и как могат да се се вклю­чат в него.

В края на срещата учас­тниците я оцениха като не­обходима и ползотворна и настояха тревогите им да бъдат чути и

ДА СЕ НАМЕРЯТ БЪРЗИ И ТОЧНИ РЕШЕНИЯ

Това ще бъде от полза не само за ловците, а и за ця­лата природа и всички хора, подчертаха експертите. Те предложиха такива работни мероприятия да се провеждат по-често, за да се откликва бързо и ефективно на възник­налите проблеми, преди те да се задълбочат и да доведат до тежки поражения на приро­дата и обитателите й.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ