140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Рибарско училище за деца отвори врати в ЛРС-Девин

рибарско училище девин

Рибарско училище за деца отвори врати в сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество”- гр. Девин. За учениците обучението е напълно безплатно. То се провежда в рамките на три дни на бреговете на водоеми, които се стопанисват от 864 ловци и риболовци, обединени в 15 дружинки от състава на ЛРС-Девин.

Как да връзват кукички и какви примамки за каква риба да слагат на тях – на това ги учи специалистът по лова на сдружението Владимир Пей­ков.

рибарско училище девин

„За нас е изключително удоволствие да обучаваме деца в тънкостите на рибо­лова. Радостно е да виждаме как разпалваме любопит­ството им към новото знание. Възпитаваме у тях други по­требности – да научат повече за света на рибите и дивата природа. Щастливи сме, кога­то установим, че те забравят за своите джиесеми и ги ос­тавят да звънят в раниците, докато зорко следят накъде да подведат клъвналата риб­ка, за да я извадят успешно.” – казва за новото си амплоа на учител експертът по горско стопанство, лов и риболов.

Първата група е от 17 деца на възраст до 10 години. Те са на лагер в село Стойките, но заниманията им са в няколко лъча из Родопа планина. До края на ваканцията ще има още 6 групи.

рибарско училище девин

Когато съста­вяли програмата за детския лагер от туроператорската фирма открили в сайта на девинското ловно–рибарско сдружение предложението за безплатно рибарско учи­лище. С грижата към децата, то се осъществява и като естествено продължение на проект на местна инициатив­на група „Високи Западни Ро­допи: „Батак-Девин-Доспат“ за насърчаване на риболов­ния туризъм.

В рамките на този проект през пролетта на 2021 г. ловците и риболовци­те от ЛРС-Девин откриха екс­позиционен рибарски център. Точно там сега детските гру­пи преминават част от обуче­нието си, за да се запознаят с ихтиологични видове, ха­рактерни за рибарската тери­тория.

Освен да разпознават рибите, които обитават во­доемите на Западни Родопи, децата научиха как тези риби се размножават, с какво се хранят, какви размери дости­гат и най-вече как се ловят. Научиха се и на риболовна етика.

Рибарският център е разположен на близо 50 кв. м площ и се намира в сграда, стопанисвана от сдружение­то на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“, гр. Девин. Той дава възмож­ност да се провеждат точно този тип рибарски училища, съществували преди десетки години в района, както и за други форми за популяри­зиране на териториите като дестинация за риболовен туризъм.

Възстановяването на дет­ските рибарски училища е дълг към миналите и след­ващите поколения. Иници­ативата е от стратегическо значение за бъдещето на НЛРС-СЛРБ. Целта е такива училища да се организират в колкото се може повече ра­йони на страната. Това заяви по време на общото събра­ние на Националната организация председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев, след като на форума легендарната състезателка по риболовни спортове з.м.с. Росица Зла­танова, предложи да се въз­становят детските рибарски училища.

рибарско училище девин

Общото събрание реши инициативата да стар­тира наесен с началото на новата учебна година. Под­чертано бе, че ако някои сдружения имат готовност да започнат и през лятната ваканция, също ще могат да разчитат на необходимата подкрепа, а Стефан Спасов, началник на отдел „Водено от общностите местно раз­витие“ в Министерство на зе­меделието, обясни какви са възможностите за финанси­ране на подобни инициативи от програмите на ЕС посред­ством Местни инициативни групи.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ