НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Национална програма за зарибяване

Резюме

На „Национална програма за поддържане на видовото разнообразие и устойчивото ползване на ихтиофауната” в системата на Национално ловно – рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”

Създадена с решение на Общото събрание (ОС) на НЛРС-СЛРБ от 2006 година.

 

Наименование на Програмата

„Национална програма за поддържане на видовото разнообразие и устойчивото ползване на ихтиофауната”

 

Стратегическа цел

Оптимизиране на дейността на НЛРС-СЛРБ по зарибяването на вътрешните водоеми и реки за стабилизиране на състоянието на рибните запаси в тях. Постигане на значими за любителите риболовци и за обществото като цяло, реални резултати от разселването на различни видове, ценни за българската ихтиофауна риби, чрез по-добра координация на дейността и оптимизирано насочване на средствата.

Укрепване на базата за развитието на устойчиво ползване на рибния ресурс от любителите риболовци в сдруженията, членове на НЛРС-СЛРБ и опазване на рибните богатства на водоемите от деградация, поради системен свръхулов и изтощаване на биологичния ресурс.

 

Източници на финансиране

Средства на сдруженията от закупени от тях стикери „Риболов”, средства от бюджетите на сдруженията и риболовните клубове.

 

За какво може да се кандидатства по Програмата?
 

Финансират се следните дейности:

 1. Зарибяване на язовири, езера и водоеми от национално значение, взети сък сключени договори за стопанисване на рибните ресурси от сдруженията, или от НЛРС-СЛРБ;
 2. Зарибяване на водоеми общинска собственост, които са предоставени на сдружението с договори за стопанисване на рибните ресурси;
 3. Зарибяване на речни участъци, речни корекции и стари корита, взети с договори за стопанисване на рибния ресурс от сдруженията и клубовете;
 4. Зарибяване на големи държавни водоеми и реки от национално значение, с цел опазване на биоразнообразието и подобряване на структурата на рибните им запаси;
Кой може да участва в Програмата?
 
 1. Ловно-рибарски сдружения, рибарски сдружения и клубове на любители риболовци, които са юридически лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), самоопределили се за извършване на обществено полезна дейност и вписани в Централния регистър към Министерство на правосъдието;
 2. Притежаващи статут на сдружение на любители риболовци по реда на Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА);
 3. Целите и средствата за тяхното постигане, определени в устава на сдружението и вписани в съдебния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, да са насочени за постигане на цели, свързани със стопанисване, опазване и устойчиво и отговорно ползване на сладководните рибни ресурси;
 4. Членуват в НЛРС-СЛРБ и са заплатили годишния си членски внос за съответната година;
 5. Имат налични натрупани средства от закупени стикери „Риболов”;
Как се финансира Програмата? В какъв размер може да бъде полученото финансиране от сдружението или от риболовния клуб? Какви са критериите и редът за кандидатстване и кой определя размера на отпусканите средства за зарибяване?
 

Програмата се осъществява с два източника на финансиране.

Първо – собствени бюджетни средства, отделени от членския внос на любителите риболовци на сдружението или клуба.

Второ – от средства, натрупани в специална сметка на Програмата, в която постъпват всички средства от стикерите „Риболов” на НЛРС-СЛРБ, с които се облепват членските карти на риболовците всяка година.

Размерът на получените средства е определен с решение на ОС по следния начин. От всеки стикер „Риболов” на стойност от 4 лв. – 3 лв. се записват в партидата на всяко сдружение или риболовен клуб, а 1 лев се отделя за зарибяване на водни обекти с национално значение, за целево зарибяване преди състезания, веднага след сключване на нови договори за стопанисване на рибния ресурс на общински водоеми, за разходи по организацията на риболовни турнири и празници за сдруженията и клубовете, членуващи в НЛРС-СЛРБ.

 

Критерии за кандидатстване и участие в Програмата за сдруженията и риболовните клубове
 
 1. Имат натрупани суми в целевата сметка в НЛРС-СЛРБ от закупени стикери „Риболов”, подали са в срок заявките си и са поели ангажимент да разселят уточнените в програмата количества и вид зарибителен матариал;
 2. Имат осигурени общински или държавни водоеми и речни участъци, със сключени съответни договори за управление на рибните ресурси;
 3. Нямат взети с договоор водоеми, но зарибяват със средства на сдружението или клуба, държавни или общински водни обекти;
 4. Изпълняват поръчка на НЛРС-СЛРБ за зарибяване на някои държавни или общински водни обекти, за които НЛРС-СЛРБ е кандидатствало или ще кандидатства за управление на рибните им ресурси;
Срокове и съставяне на програмата
 

Ежегодно до 15 януари всички сдружения и клубове получават Писмо, подписано от председателя на УС за подаване на заявките за участие в Програмата. В него са дадени и референтни актуални цени по видове и размери на зарибителен материал, валидни през годината, взети от различни стопанства и производители. Крайният срок за подаване на заявките от сдруженията и клубовете е 15 март, същата година.

Писмото съдържа и три формуляра за заявяване на вида, размера и количествата зарибителен материал, който сдружението или клубът ще разсели през годината.

Първият е за зарибяването с пъстървови видове със собствени средства на сдружението или клуба.

Вторият формуляр е за заявяване на шарановите или хищни видове, размер и количество на зарибителния материал, който сдружението или клубът ще разсели със собствени средства.

Третият формуляр е справка за осигурените за управление на рибните ресурси, чрез договор със сдружението или клуба, водоеми държавна или общинска собственост.

Тези критерии са основанието при одобрение за ползаване на средства по Програмата.

Принципът е сдруженията да зарибяват със средства от бюджетите си реципрочно на получените средства от Програмата на НЛРС-СЛРБ.

Броят на стикерите „Риболов” от предишната година и от текущата година се събира в края на месец март всяка година, като от средствата се изважда сумата, която е ползвана по Програмата за зарибяване през предходната година. Сдружението или клубът може да ползва по 3 лв. от всеки стикер по Програмата, а 1 лев остава в Програмата за осъществяване на описаните по-горе общи цели. Стикерите, които сдруженията или клубовете закупуват след месец март, остават за ползване в следващата Програма, която се съставя по описания по-горе начин.

Сдруженията и клубовете имат право да използват средства от закупените от тях стикери „Риболов” една година назад, така че не се губят никакви средства, а и сдруженията с по-малко стикери, могат да ги съберат накуп за две години и тогава да направят по-голяма поръчка на зарибителен материал, като така могат да си осигурят по-голяма отстъпка от производителя.

Средствата от стикерите „Риболов”, които не са били използвани в продължение на повече от една година назад, остават на разположение за изпълнение на общите цели на Програмата.

Авансово ползване, на повече от наличните към момента средства от стикери, за конкретно сдружение или клуб, е възможно по изключение, но само след обосновано искане и съответно одобрение от председателя на УС на НЛРС-СЛРБ. Това се прави само по изключение, когато например е подписан нов договор за стопанисване на общински или държавни водоеми от съответното сдружение или клуб.

Възможно е и обединяване на средствата от стикери на няколко сдружения или клубове, за постигане на по-добри цени от производителя на зарибителния материал. Това също става след писмено искане на заинтересуваните сдружения и след разрешение от председателя на УС.

 

Взимане на решения и промяна на регламента
 

В рутинната работа по Програмата се спазват регламентът, сроковете и критериите, определени с решение на УС. Те се прилагат и изпълняват стриктно от координатора на Програмата.

Въпроси за промяна на отчисленията от стикерите и системата на финансиране се решават от ОС, а всички решения по изключенията от общия ред в изпълнение на Програмата се одобряват задължително от председателя на УС на НЛРС-СЛРБ.

Срок за изпълнение на Програмата – 15 ноември на текущата година. Срок на отчитане на Програмата – 30 декември на текущата година.

ЛОГО - СЛРБ