Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ролята на ловците в опазването на гургулицата е подчертана в нова научна статия

статия гургулицата

Работата по опазване, която европейските ловци извърш­ват в полза на местообита­нията и видовете птици, се признава все повече от науч­ната общност. Journal of Nature Conservation наскоро публику­ва статия от Карлос Санчес- Гарсия, изследователски ди­ректор на фондация Artemisan, на тема „Управление на мес­тообитанията, извършвано от ловци по западния прелетен път на гургулицата: Възмож­ности и капани, свързани с устойчив лов“.

„Въпреки че приносът на ловците за опазването на мес­тообитанията в Европа вече е известен, това е голям научен принос, който показва в де­тайли усилията, положени в ловните полета на Франция, Испания и Португалия. ” – каза в изявление за FACE Карлос Санчес-Гарсия

Проучването има за цел да опише и количествено опре­дели мерките, прилагани в ловните полета, които благо­приятстват популацията на гургулицата, както и пречките при прилагането на мерки за управление, насочени към гур­гулицата.

Авторите на тази статия са получили 931 отговора на проучването, представляващи 7% от ловна­та площ в Португалия, 2,3% в Испания и 56,5% във Франция, като отговорите от Франция идват от ниво администрация.

Статията подчертава, че в значителна част от ловните полета се провеждат мерки за управление, които могат да бъдат от полза за гургулицата по време на размножителния период в Европа, въпреки че не са насочени изключително към вида. Например управле­ние на дребни видове дивеч, като осигуряване на местооби­тания за хранене и гнездене или допълнителни зърнени храни и вода за яребиците, или практики за управление, насочени към дивите зайци и фазаните. Дори управлението, насочено към едър дивеч в Ис­пания, като благороден елен и сърна, подобрява наличността на диви семена за гургулицата.

В заключение тази статия предоставя допълнителни до­казателства за решаващата роля, която европейските ло­вци играят в опазването на ди­вата природа, като инвестират големи ресурси за подобрява­не на местообитанията за своя сметка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ