140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Сезонът е открит, наслука риболовци!

сезонът риболовци

Българските риболовци имат един самобитен и неповторим свой празник извън свети Никола (когото почитат подобаващо на 6 декември). Това е откриването на активния сезон след болезнено дългата за някои пролетна забрана, свързана с размножителния период на рибите.

В по-далечното минало датата на Открива­нето беше плаваща и я натъкмяваха така, че да се падне почивен ден. Откакто бе въведен стъпаловиден график на забрана за пролетно и пролетно-лятно размножаващите се риби офи­циалното откриване на сезона става с изтичане на забраната за риболов по равнинните водо­еми до 500 м надморска височина – на 1 юни. В закона все пак е оставена вратичка и този срок подлежи на промени при някои екстремни ситу­ации, но в последните години не се е случвало.

сезонът риболовци

И така, новият риболовен сезон тръгва от 1 юни. На всички риболовци, наслука! А за водо­емите в диапазона 500-1500 м надморска висо­чина ще трябва да се изчака още, там забраната ще продължи до 15 юни, включително.

По големите ни язовири оживлението е започнало още от предните дни. Биваците са обособени, шатрите са издиг­нати, бреговата ивица вече е заприличала на голям към­пинг. Впрочем, с отпадане на забраната за някои хищници (щука, бяла риба) на практика присъствие  на риболовци по язо­вирите имаше през целия месец май (за щуката – от 1 май, за бялата риба – от 16 май).

Така наречените шаранджии и всички любители на тежкия дънен риболов чинно изчакваха с въдиците, но това не пречи да завардят позиции, дори да захранват и извършват вся­какви текущи приготовления.

Макар че и най-големите оп­тимисти едва ли се надяват на някакъв супер улов още на старта по отношение на риби от „тежка категория“.

сезонът риболовци

Нека направим кратък ана­лиз какви са рибитесред възможния масов улов по свободните водоеми в на­чалото на сезона.

Да започ­нем с големите язовири.

Каракуда – има я навсякъ­де, по водоемите с обширни водни площи даже нараства дотолкова, че замества доня­къде доста по-редкия и тру­ден шаран. По маловодните обекти си остава дребна и не пълни живарник, но във всеки случай става за занимавка. В началото на лятото вече е хвърлила хайвера и кълве уверено, макар в горещите дни да се забелязва поляриза­ция в активността й през раз­личните часови пояси.

Платика – мнозина я пред­почитат, заради спецификата в поведението й, заради ха­рактерната съпротива на по- едрите екземпляри и най-вече заради възможността за сери­ен улов. Но и тя е непредска­зуема. Както внезапно тръгва да кълве, така и изведнъж спи­ра и сякаш нищо не е в състоя­ние да я върне в играта. Не се влияе толкова от часовите по­яси, колкото от подходящата захранка и стръв. Но и в това отношение често показва раз­лични предпочитания.

Бабушка – с нея става много динамичен риболов на плувка. Килограм подходяща арома­тизирана захранка, кутийка бели червеи и може да се каже, че сме готови за подви­зи. Претенциозна е обаче към оборудването, изисква фини такъми и дребни куки. И още нещо характерно от нрава й – много се влияе от промените във времето. В това отноше­ние се изявява като отличен синоптик – няколко дни преди съществено влошаване или предстоящи валежи спира да кълве.

Уклей – с тази рибка винаги може да се спаси излета, ако по-ценните видове отказват да кълват. Движи се на па­сажи, събира се лесно в по­върхностните водни слоеве и в началото на лятото все още е активна и атрактивна в изя­вите си.

сезонът риболовци

По реките вниманието сега се насочва към други видове. Може би черната мряна и ке­фалът са най-типичните речни представители, готови да за­бавляват рибарите през юни. Ловят се обаче с различна тактика. За мряната е подхо­дяща въдица на „леко дъно” с примамки от местен произход (ручейници, мамарци), докато за кефала на дневен ред изли­зат разнообразните насекоми – мухи, оси, пчели, скакалци, бръмбари. Е, не се отказва и от някои зърнени или тестени деликатеси. За по-едри екзем­пляри – пиявица, малка жабка или рибка.

Възможности за риболов през юни има и то достатъч­но. Пък ако нещо не „улучим ваксата” и се провалим в на­мерението да натрупаме улов, ще се намерят достатъчно оправдания: я времето лошо, я водата много мътна или пре­калено бистра, я атмосферно­то налягане, я международно­то положение.

Най-хубавото в риболова е, че винаги има втори шанс. Даже може да е още утре…

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ