140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Швейцария – Ползването на алпийски ибекс е отличен пример за устойчиви практики

Международен екип от учени под ръководството на Университета в Кеймбридж и Швейцарския федерален институт за изследване на горите, снега и ландшафта, наскоро предста­ви резултати от проучване на лова на алпийските диви козли (ибекси), про­ведено в източношвейцарския кантон Граубюнден. Изследването се е бази­рало основно на сравнителен анализ на 8000 трофея от представители на вида, събрани между 1978 и 2013 г. Сред целите на проучването е било да се установи дали средният размер на рогата и средното тегло на пред­ставителите на вида са се промени­ли през последните 40 години.

Резултатите, представе­ни от учените, разкриват, че ибексите с рога над средния размер е по-вероятно да бъ­дат отстреляни в сравнение с екземплярите на същата възраст, които имат по-къси рога. Поради завишения кон­трол на отстрела, наложен от швейцарските власти, ловци­те отстрелват колкото могат по-малко алпийски планински козли, тъй като санкциите при евентуални нарушения са из­ключително строги.

ОГРОМЕН УСПЕХ СЛЕД ТОТАЛНОТО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ВИДА

Алпийският ибекс е вид, който е бил напълно изчезнал от територията на Швейцария и затова поддържането на устойчива популация се смя­та за голям успех. Предста­вителите на вида имат средна продължителност на живота 17 години и сравнително ни­ски нива на репродуктивност. В изследвания кантон Грау­бюнден живеят около 40 % от обитаващите Швейцария ал­пийски диви козли. Всеки ло­вец има право да отстреля по един мъжки и един женски ек­земпляр от вида от определе­на възрастова група за период от 10 години. Ако някой пред­ставител на гилдията наруши това условие, като например отстреля по-възрастен ибекс с по-стойностен трофей, а няма право на такъв в даде­ния момент, паричната глоба е солидна и животното се кон­фискува от властите. Целта на регулаторните органи е да поддържат числеността на от­делните стада в рамки, които позволяват горите, обитавани от тях, да им осигурят доста­тъчно храна през зимата. Не­зависимо от този конфликт на интереси най-важното от на­учна гледна точка е, че ловът не оказва негативно влияние върху популацията на ибекси­те в дългосрочен план.

В момента изследователи­те разработват модел, бази­ращ се на повече критерии, който ще им позволи да бъде направено по-цялостно срав­нение на алпийските ибекси в регионите, където ловът им е разрешен и тези, в които е забранен.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ