140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

„Сокол-БЛРС“ достави 20 диви зайци на ДЛС-Тервел

20 диви зайци ще бъдат разселени в ДЛС-Тервел. След предвидения в закона 45-дневен срок, в който жи­вотните трябва да престоят в карантинен двор, те ще бъ­дат пуснати в ловностопан­ските райони на териториал­ното поделение. Зайците са доставени от „Сокол-БЛРС“, като с разселването им се цели увеличаване на попу­лация на този безценен вид дивеч.

С носталгия по-старите ловци си спомнят времето, когато заекът е бил осно­вен обект на лов в нашата страна. Известно е, че пре­ди 25-30 години България е изнасяла хиляди зайци, но числеността на този вид ди­веч намалява прогресивно от 1970 г. насам, по-осезаемо след 1994 г. Официалните таксации посочват запаси в рамките на 370 до 420 хил. индивида за последните 20 години, колкото е бил от­стрелът на заек през 1970 г. Популацията е застрашена, а прирастът е 0,68 при нор­мален около 1, което сочи, че запасите трудно могат да бъдат запазени. Причините за критичното им намалява­не са комплексни: от влоша­ването на местообитанията, в частност интензивната селскостопанска дейност в териториалния обхват на ДЛС-Тервел, до недостатъч­ните усилия в посока стопа­нисването на дивите зайци, което води до необходимост­та от вземане на мерки, като една от тях е разселване в страната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество – Тервел” – гр. Тервел
Пощ. код: 9450
Мобилен: 0883 304 429

Реклама

ЛОГО - СЛРБ