НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Сокол-БЛРС” ЕООД

Фирмата съществува от 1989 год. и осъществява цялата стопанска и търговска дейност на НЛРС “Съюз на ловците и риболовците в България“.
Централно управление
1040 – София, район Средец, бул. Витоша 31-33, ет.6
sokol.blrs@abv.bg
02/4174 306 ; 0896 670 563
Управител „Сокол-БЛРС“ ЕООД
Инж. Борислав Бечев
0896 675 522

Дейности

“Сокол-БЛРС” ЕООД е създадена да осъществява международен и вътрешен ловен туризъм, производство на дивеч и риба, преработка и износ на дивечово месо и други дейности.

Фирмата успешно се е наложила на международния пазар с професионализъм и коректност. Има дълготрайни контакти с Дания, Унгария, Италия, Румъния, Гърция и Кипър.

Предлага успешни преживявания с риболов, лов, фотосафари, наблюдения на редки птици, еко и селски туризъм.

Ние сме най-големият производител в България на дивечови птици за разселване в природата.

В специализирани стопанствата в Русе, Сливен, Враца и Луковит се развъждат успешно, всяка година, 120 000 бр. фазан, 30 000 бр. яребица и 8 000 бр. кеклик.

От 2011 год. започнахме производство на див заек за разселване, а от 2015 год. произвеждаме и 12 000 бр. полудива патица във всички възрастови групи.

Фирмата се е специализирала в производството на зарибителен материал и стокова риба от балканска и американска пъстърва, сивен и шаран.

Фирмата активно участва в зарибяването на териториите на Национален парк „Рила“, НП „Пирин“ и НП „Централен балкан“ с балканска пъстарва.

Снабдяваме ловно-рибарските сдружения със специфична ловна и риболовна литература, патрони и панички, ловни и риболовни принадлежности.

Разполагаме със специализиран транспорт за жива риба, амбалаж и специализиран транспорт за дивечови птици и животни до всички точки на страната. Фирмата предлага ветеринарни консултации на нашите клиенти.

“Сокол-БЛРС“ ЕООД организира и осъществява издателската дейност на съюзните издания – списание „Лов и риболов“ (месечно издание), вестник „Наслука“ (седмично издание) и новият интернет сайт “Дивото” – www.divoto.bg (всекидневно).

Изданията разполагат с устойчива целева аудитория в лицето на българската ловна и риболовна общност и са насочени към поддържането и развитието на стопанисването на дивеча в България и традициите в лова и риболова.

Фирмата е в търговски контакти с всичките 143 ЛРС и клубове в страната.

ДИВЕЧОПРОИЗВОДСТВО

Кекличево стопанство “Сините камъни”

Сливен, местност “Моллова курия”.

В стопанството съществува технология за пълен цикъл на производство на дивечови птици. Произвеждат се 22 000 бр. яребица и 8 000 бр. кеклик за разселване.

Управител – Александър Димитров, тел. 0896 670 556

Фазаново стопанство “Дунав”

Русе, ул. “Хаджигенова чешма”.

Най-голямата производствена мощност на фирмата.

В стопанството се произвеждат 120 000 бр. фазан и при съществуващи Заявки – до 10 000 бр. яребица във всички възрастови групи.

Управител – Ангел Тодоров, тел. 0896 898 220

Яребично стопанство “Дъбника”

Враца, местност “Дъбника”.

В стопанството има производствена технология за цялостно производство на 8 000 бр. яребица, а от 2011 г. и див заек за разселване.

Управител – Цветан Върбанов, тел. 0896 670 554

Патичарско стопанство “Златна Панега”

Луковит, местност “Панега”.

Произвеждат се дива патица – 12 000 бр.  и див заек – 300 бр. за разселване във всички възрастови групи.

Управител – Цецко Александров, тел. 0896 670 564

РИБОПРОИЗВОДСТВО

Пъстървово стопанство “Тошков чарк”

Батак, местност “Тошков чарк”.

Стопанството има модерна риболюпилня за 1 500 000 бр. хайвер на очни точки от балканска пъстърва за зарибяване. Произвежда и 5-7 тона стокова пъстърва за пазара.

Пъстървово стопанство “Нишава”

Годеч, ул.”Зли дол” № 50

В модерна риболюпилня се произвежда дъгова пъстърва. Стопанството зарежда 4 милиона бр. хайвер от дъгова пъстърва и  изнася  300 000 бр. 1гр. рибки в помощното стопанство в Гинци, за доотглеждане. Произвежда до 10 тона пъстърва за пазара.

Опитна станция по рибарство

Самоков, зад месокомбината.

Специализирана е за производство на сивен и малка част дъгова пъстърва.

Стопанството има възможности за производство на зарибител от сивен и 6-8 тона стокова риба и има собствена риболюпилня.

Шараново стопанство “Дъбене”

Карлово, местност “Дъбене”

Стопанството произвежда всички видове шаранови риби.

Тел. за връзка с рибните стопанства – 0896 806 324, Красимир Алексов

ЛОГО - СЛРБ