НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловна кинология

Правилник за провеждане на киноложки състезания

Първенството “Свети Хуберт” за ловци с кучета, работещи със стойка, има за цел да насърчава и подчертава духа на лова чрез състезание на високо ниво, като обръща особено внимание на познанията на кучето и техническите аспекти на лова, което е съчетано с обучението на ловците да уважават природата и екологията.

Този правилник е изменен и допълнен с решение на Комисията по ловна кинология към УС на НЛРС – СЛРБ от заседание, проведено на 24.02.2012 г.

1.1 Цялостната организация на първенство „Св. Хуберт” за ловци (мъже и жени) с кучета, работещи със стойка за Купата на НЛРС–СЛРБ се ръководи от Комисията по ловна кинология към УС на НЛРС-СЛРБ.

1.2 Горепосочената комисия носи отговорността за организацията на спортния календар и определяне на домакинствата за регионалните турнири и цялостната организация за финала, както и предлага на УС състезателите, които ще представляват НЛРС-СЛРБ на международни състезания, на база крайното класиране /първите 6 (шест) състезателя на финала за купата на НЛРС-СЛРБ .

1.3 Сдружение, на което Комисията по ловна кинология е предоставила организацията на Регионално първенство „Св. Хуберт” за ловци (мъже и жени) с кучета, работещи със стойка, провежда това състезание само в един ден.

1.4 Сдружението – организатор, следва да обяви в програмата си имената на съдиите, видът на терена и растителността, където ще се проведе състезанието и да уточни какъв вид дивеч ще се ловува. Програмата трябва да бъде изпратена заедно със заявлението за домакинство, което по възможност би следвало да се направи четири месеца преди провеждането на състезанието до Комисията по ловна кинология. Освен това, сдружението– организатор следва да съобщи, каква част от разходите по състезанието ще поеме за своя сметка в това число и разходи за птици, сроковете за записване на участниците, както и таксите които ще събира от участниците в състезанието.

2.1 Разрешено е на всяко сдружение, което е член на Националната ловно-рибарско сдружение, да включи състезател – за индивидуално участие или в отбор (мъже, жени) съставен от двама ловци с две различни кучета, които са регистрирани в съответното сдружение.

2.2 Състезателите трябва да имат заверена членска карта от сдружението което представляват и заверен ловен билет за съответната година. Също така кучетата, с които се представят да имат картон за регистрация в съответното сдружение, и да имат валиден ветеринарен паспорт с актуални ваксинации и обезпаразитявания.

2.3 Всяко сдружение може да участва с един отбор, във всяка категория: мъже и жени. Разрешено е и по един резервен състезател с едно куче.

2.4 Състезателите ще са разделени в различни групи, в които не трябва да има повече от 12 ловци. В индивидуални случаи до 20 ловци в една група.

2.5 Разпределението на състезателите по групи и редът за провеждане на изпитанията, задължително ще се извърши чрез теглене на жребии, вечерта преди събитието, а при невъзможност сутринта преди започване на състезанието.

2.6 При всички случаи, двама състезатели от едно и също сдружение състезаващи се отборно не могат да се състезават в една и съща батерия /гара, поле/.

2.7 За индивидуална титла – участва 1/един/ ловец с 1/едно/ куче. Индивидуалните участници могат да бъдат не повече от шест ловци от едно сдружение.

3.1 Сдружението-организатор назначава секретарят на състезанието състоящ се най-малко от трима души- Главен организатор, комендант и технически сътрудник, както и техническо лице за всяка предвидена батерия /поле/. Техническите лица, трябва да бъдат избрани сред местните ловци и трябва перфектно да са запознати с правилата на състезанието.

3.2 Техническите лица имат следните задължения:

 • Да придружават съдията и да го водят по терените, който трябва да познават много добре.
 • Да се грижат за правилното провеждане на състезанието.
 • Преди старта на всяка батерия /поле/ да покажат на съдийската бригада, трасето, в което участникът може да се състезава и да припомнят на състезателя, кой вид дивеч е разрешен за лов по време на състезанието.
 • В края на всеки тур на участника да събират оценителните листа на съдиите и да ги предоставят на Секретариата на състезанието.
 • Да предприемат всички считани за необходими предпазни мерки, за нормалното протичане на състезанието. Да следят за редовността и стриктното спазване на правилата и програмата.
 • Първоинстанционно да решават всякакви евентуални писмени претенции, които могат да получат от официалния капитан на отбора съгласно чл.14.

3.3 Техническото лице сътрудничи на практика с журито, но не е компетентен по отношение на окончателното отсъждане.

Всяка съдийска бригада се състои от двама съдии, избрани сред съдиите от категорията „Св. Хуберт” от листата на НЛРС-СЛРБ. По възможност, може да се покани и съдия на FCI да участва в журито. В една батерия /гара, поле/ съдийства една съдийска бригада.

5.1 Размерът на таксите за участие на състезателите се определя от Организационния комитет.

5.2 Заявлението е по образец направен от сдружението-организатор.

5.3 Всяка участващо сдружение, трябва да уведоми Секретариата на Организационния комитет относно намеренията си за участие в състезанието Св. Хуберт, един месец преди датата на провеждане.

В заявлението се съдържат, следните данни по отношение на състезателите и евентуалните резерви.

– Трите имена и адрес на състезателя.
– Име на кучето, порода, пол, дата на раждане, регистрационен номер в книгата на сдружението.

5.4 Резервата може да замени един от състезателите до момента на поканата за началото на тура и е възможно да замени или само кучето, или само състезателят или и двамата.

6.1 Състезателите не могат да използват разгонени женски кучета, кучета, които хапят и такива, които страдат от заразни болести.

6.2 Кучета, които вече са минали един тур не могат да бъдат използвани от друг състезател за същия тур.

6.3 Не се допускат ловци употребили алкохол непосредствено преди и по време на състезанието.

6.4 Не се допускат ловци, използващи душещи или бодливи нашийници, както и такива, които малтретират по друг начин кучетата.

6.5 Не се допускат до участие състезатели, които не са регистрирали своите кучета в ловното сдружение, което представляват.

7.1. Явяване и представяне на състезателя:

– при повикване за започване на състезанието, ловецът представя себе си и кучето на съдията /съдиите, журито/:

– казва състезателният си номер, името си, името на кучето, породата му, ловното сдружение и ловната дружина, в които членува.

– при поискване от съдиите представя ловният си билет, членската си карта, картон за регистрация и ветеринарният паспорт на кучето, както и ловната пушка с патроните. Отговаря на зададени въпроси.

7.2 Ловецът, с кучето си прави 20 – минутна обиколка на полето.

7.3 Доколкото е възможно, техническото лице ще даде на всеки състезател подходящ терен, който да позволява безпроблемно ловуване. Състезателят има право да избира от къде да стартира своето участие на предоставения терен според лимита на полето.

7.4 Въпреки това, в случай че съдиите сметнат, че повече няма добър терен преди завършването на тура от състезателя, времето за прехвърляне на нов терен, няма да се смята и да се добавя към общото време на тура от състезанието.

7.5 Ловецът, трябва да носи в себе си минимум 6 патрона, но може да използва само четири от тях, като има право да изстреля само по два патрона за всеки дивеч.

7.6 Ловецът може да отстреля и да прибере максимум два броя дивеч от разрешения вид.

7.7 В случай, че отстреля дивеч без да може да го намери, ловецът ще може да направи само още един опит да отстреля и прибере двата броя разрешен дивеч. Относно изгубеният и ранен дивеч, журито ще санкционира строго ловеца. Ако след като е ранил и изгубил първият дивеч, това се повтори отново, ловецът няма да има правото да стреля по друг дивеч докато не намери изгубеният.

7.8 Ако ловецът вече е отстрелял и прибрал своите два броя дивеч, но има останали патрони, той няма право да ги използва, обаче може да продължи своят етап от състезанието със заредена пушка, за да даде на журито възможността да оцени начина му на ловуване.

8.1 В случай, че ловецът стреля по забранен вид дивеч, той ще бъде елиминиран. Ако стреля по разрешен дивеч, който е бил уцелен, или ходи по земята без преди това да е бил ранен, или който отказва да лети, ловецът ще бъде елиминиран.

8.2 Журито може да прекъсне състезанието и да елиминира състезател, ако прецени, че поведението му е опасно както за самия него, така и за останалите.

8.3 В случай на изключителни природни бедствия и в случай на лошо време, което не позволява извършване на ловна дейност в съответствие с местните закони, тура може да бъде прекъснат и състезанието да се спре, като мярка взета от техническото лице със съгласието на журито.

8.4 В случай, че състезателят има некоректно поведение или проявява явно неуважение към съдиите, организаторите на турнира или останалите състезатели.

8.5 В случай, че кучето отказва да търси дивеча.

В случай, че кучето постоянно показва нежелание за изпълнение на командите на водача си /инат/.

8.6 В случай, че кучето се отдалечава много и затруднява или въобще няма контакт между него и водача му.

В случай, че кучето не възстанови контакта с ловеца в рамките на една минута след подаване на съответните команди за възстановяване на същият.

8.7 В случай, че пропуска или вдига съзнателно посоченият /или всеки/ дивеч /2 пъти/ без основателна причина /стойка, команда или подобни/.

За да се установи резултатът на състезателите, журито ще даде точки за всеки от следните три елемента, при спазване на следната процедура:

9.1 Отстрел: Умения на ловеца (максимум 20 точки)

а) при условие, че дивечът предварително е бил посочен и обработен от кучето, за всяка бройка отстрелян само с един изтрел и прибран дивеч, ловецът ще получи + 10 точки.

б) при условие, че дивечът предварително е бил посочен и обработен от кучето, за всяка бройка отстрелян и прибран дивеч с два изтрела, ловецът ще получи +5 точки.

в) за всеки пропуск, независимо дали е с един или два изтрела, на ловеца ще бъдат взети – 5 точки.

г) за всеки брой отстрелян дивеч (мъртъв или ранен), който не е прибран, на ловеца ще бъдат взети – 10 точки.

9.2 Освен това, журито има максимум от 50 точки, които могат да бъдат дадени за действията на ловеца, което е част от предвидените мерки в чл.10.

9.3 И накрая, журито има максимум от 30 точки за оценка на работата на кучето, което също е част от предвидените мерки по чл.10.

9.4 Журито може да даде общ максимум от 100 точки.

10.1 С цел еднакво съдийство и подчертаване на доброто спортсменство, трябва да се обърне внимание на следните правила:

а) състезателите са длъжни да завършат състезателния си тур, освен в случаите предвидени в чл.8. Въз основа на поведението и на способността на състезателя по време на тура, журито по свое усмотрение може да отсъди максимален брой точки, а именно 50.
б) 30 е максималният брой точки, който може да се отсъди за поведението на кучето. Те се считат за второстепенни за ловеца.
в) дадените точки за отстрелян брой дивеч, са резултат от сумиране без някакви определени съображения на съдиите.

10.2 Различните видове отсъждания в подточки а,б и в определено не са абсолютно закономерни и трябва да бъдат разграничени едни от други.

Оценка на ловеца

10.3 За оценяването на поведението на състезателя по време на даден кръг от изпитанията, журито има право да даде максимум от 50 точки, както е посочено по-долу:

1) акуратност и ловно образование: максимум 15 точки.
2) безопасност и способност: максимум 20 точки.
3) спортсменство: максимум 15 точки.

10.3.1 Акуратността и ловното образование означават, поведението на състезателя относно спазването на ловните правила и уважението към природата (еко ловец).

По-специално, следните правила на поведение трябва да бъдат надлежно разгледани:

 • Състезателят трябва да бъде в състояние във всеки един момент да изчисли разстоянието от пътищата и сградите, с оглед на това да проведе нормално ловно упражнение, особено по време на неговият тур.
 • Състезателят трябва да има достатъчно чувство на уважение към земеделските земи и собствеността на другите, най-малкото защото ловът се извършва върху земя, която е нечия собственост, така че състезателят трябва да се старае да избягва опасностите касаещи него или другите хора.
 • Строго санкциониран от журито ще бъде всеки ловец, който не си събира гилзите. С изключение на тези, които няма начин да бъдат намерени.
 • Връзката, която ловецът установява с кучето и начинът, по който тя протича ще се оценява. Всяка реакция по вина на ловеца, или по вина на кучето ще бъде оценена.

10.3.2 Под безопасност и компетентност се има предвид, че трябва да се следи за изпълняването на правилата за безопасност по време на провеждане на изпитанията, с оглед на това ловецът да не нарани себе си или някой друг.

По-специално ще се разгледат следните правила на поведение:

 • Начинът, по който се носи пушката ще бъде оценяван.
 • Счита се за голям недостатък, ако ловецът постоянно носи пушката в позиция за стрелба и държи пръста си на спусъка.
 • Начинът по-който ловецът решава възникнали пречки по време на изпитанието, начинът по който зарежда и презарежда оръжието си и мястото където го прави също се оценява.
 • Употребата на пушка, за да се прогони дивеч от храстите се счита за грешка.
 • Оценява се в съответствие с трудностите, поведението на състезател, който с цел бързо намиране на дивеч, решава да изпълни своята задача навлизайки в гориста местност или в какъвто и да е друг труден терен.
 • Пригодността на вида патрони и пушка, които ловецът възнамерява да използва по отношение на дивеча, който ще се ловува.

10.3.3 Спортсменско поведение означава, отношението на ловеца към дивеча и неговото куче. По-специално се има предвид за следните начини на поведение:

 • Счита се за негативно поведението на състезател, който след като е ранил дивеч, го изоставя за да отстреля двата задължителни броя дивеч и чак след като е приключил, се връща да търси ранения.
 • Поведението към съдиите, организаторите и останалите състезатели също се оценява.
 • Счита се за голяма грешка, да се стреля по дивеч, който е извън обсег или такъв, който лети срещу минувачите и хората.
 • Журито ще прегледа състоянието на донесения дивеч, за да се убеди,че не е увреден от изстрела.

10.4 В случай, че увреден дивеч или дивеч ранен от друг състезател бъде донесен от кучето, тогава се оценява само поведението на кучето. Състезателят не трябва да прибира този дивеч в чантата, а да го предаде на персонала. Този дивеч няма да бъде пресметнат към изискването за отстрел на двата броя дивеч.

10.5 Журито трябва да обърне особено внимание на така наречените особени правила: сътрудничеството между състезателя и неговото куче, способността за избор на най-добрия терен за бързото намиране на дивеча, пазенето на максимална тишина по време на изпълнение на неговата част от тура, с цел приближаване най-близо до дивеча.

10.6 Освен тези правила, които трябва да се считат общи за журито, за да има най-добри резултати, трябва да се използват всички техники във връзка с намиране на идеалното местоположение за провеждане на състезанието, да се имат предвид атмосферните условия, видът терен и дивечът, които се предполага,че трябва да се намери.

Оценка на кучето

10.7 Що се отнася до даването на 30 точки, които са на разположение на журито, за оценка на поведението на кучето: действията на представените кучета ще бъдат оценявани по следните правила, по отношение на нормалния ловен процес.

Аспекти на дресировката

10.7.1 Журито ще оценява, давайки максимум от 15 точки на: добрата връзка между кучето и стопанина му; по-специално ще се оценява качеството на дресировката на кучето, неговото послушание, ефективност, правилното изпълнение на задачите му, неподвижността в началото и в момента на изстрела, маркировката му, липсата на поражения по дивеча, уважението му към дивеча независимо дали е с козина или пернат дори и когато не е бил посочен или отработен (със шпаньола).

Естествени качества

10.7.2 По същият начин журито ще оценява с максимум от 15 точки инициативността на кучето и неговите инстинктивни качества за намиране на дивеча; стилът, касаещ породата му както в темпото, така и в момента на посочване и продължаване на задачата, носене на главата; приспособяемостта му към трасето и до колко е предпазливо, изправяйки се сред множество дивеч, доброто му обоняние.

11.1 С цел да се хармонизират оценките сред различните турове от състезанието, съдиите ще спазват следните точкови параметри на оценка за квалификации:

 

 ЛовецКуче
50 точки30 точки
Недостатъчно0 – 100 – 4
Достатъчно11- 155 – 10
Добро16 – 2911 – 15
Много добро30 – 4016 – 25
Отлично41 – 5026 – 30

 

12.1 в случай на две или повече батерии, за да се определи индивидуалната титла, първият класиран от всяка батерия при условие, че има най-малко 60 точки от 100 възможни и е отстрелял поне един брой дивеч, ще бъде повикан за бараж, като времетраенето му ще бъде намалено на 15 мин.

12.2 Формирането на журито за баража ще се направи по следния начин:

– съдии от едно и също сдружение със състезателите, ще бъдат изключени;
– главен съдия на полето за баража ще бъде и председател на това жури;
– ако главния съдия не отговаря на горепосочените критерии, председателят ще се избира чрез жребии, като първото изтеглено име ще е това на председателя;

А – индивидуална титла

12.3 Баражът ще се проведе на същия ден като квалификационните кръгове ако е възможно, да се проведат преди залез слънце, на същото място където се провежда състезанието. Хипотетично, ако баражът не може да започне в този период от време, ще се проведе на следващата сутрин, като се има предвид, че ако избраното чрез жребии жури вече е ангажирано и даден съдия не може да работи, неговият заместник ще се реши чрез гласуване от членовете на Организационния комитет на настоящето състезание.

12.4 Баражът ще се проведе самостоятелно на същия вид терен.

12.5 Състезателите, извикани за бараж се класират според точките получени в същия бараж.

12.6 Титлата „шампион на турнира за ловци с кучета, работещи със стойка – ”Св.Хуберт”(Св. Евстатий) за Купата на НЛРС–СЛРБ може да бъде дадена само на състезател, който е получил най-малко 60 точки по време на тура си и е отстрелял и прибрал поне един брой дивеч. В случай на бараж, победителят ще бъде обявен за „шампион на турнира за ловци с кучета, работещи със стойка – ”Св.Хуберт”(Св. Евстатий) за Купата на НЛРС–СЛРБ” за една спортна година, като ще бъде даден сертификат на ловеца и кучето му.

12.7 Първите места в индивидуалното класиране ще бъдат дадени официално на състезателите, които са извикани да участват в баража въз основа на получената оценка по време на този бараж. В случай на три групи 1,2 и 3-ят ще бъдат наградени. В случай на две групи, третото място ще се определи след бараж между класираните се втори състезатели от всяка група.

12.8 Индивидуалното класиране се извършва въз основа на получените точки от всеки състезател от различните групи по време на неговото представяне.

12.9 В случай на равенство на точките в индивидуалното класиране, предимство ще се дава на състезателя, който има най-добрата оценка на журито, като ловец. Ако дори и след това равенството се запази, предимство ще се даде на състезателя, който има най-добра оценка на кучето си.

12.10 За да бъде обявен и третият класиран, дали директно или чрез бараж, състезателят трябва да има най-малко 45 точки по време на редовния си тур и да е прибрал поне един брой дивеч.

Б – отборно класиране

12.11 За присъждане на титлата ще се вземе в предвид най-големия сбор от точките на двамата участници от един отбор.

12.12 За присъждане на титлата, в случай на равенство в точките в класирането на отборите, ще се предпочете отборът от който двамата състезатели са получили най-голям брой точки в оценяването „ловец” (чл.9.2). В случай, че равенството се запази, ще се предпочете отборът, който е получил максимален брой точки от оценката за „куче” (чл. 9.3).

13.1 За осигуряване на купите и наградите отговорност носи сдружението организатор и НЛРС-СЛРБ.

14.1 Решението на журито е окончателно.

14.2 Искове, които по никакъв начин не касаят критерия по отсъждане използван от журито, трябва да бъдат дадени в писмен вид на техническото лице.

14.3 Иск, представен срещу участието на даден състезател, позволява на същия състезател да участва, но под уговорка.

14.4 Исковете трябва да бъдат придружени с платена такса-иск, която се утвърждава всяка година от Комисията по кинология, с различна сума във връзка с първа или втора инстанция.

14.5 Ако искът е добре обоснован, таксата се връща, в противен случай таксата се съхранява от секретаря на комисията.

14.6 Исковете могат да се подават на техническото лице до един час преди края на състезанието (включително бараж).

14.7 Техническото лице трябва да реши проблема по иска на първа инстанция в рамките на един час от момента, когато е подаден.

14.8 Решението на техническото лице може да бъде обект на обжалване пред Организационния комитет, с писмено искане до секретаря или до председателя, в рамките на един час, след изразеното първоинстанционно становище на техническото лице .

14.9 Организационният комитет дава своето решение до един час от подаването на иска.

14.10 Обявяването на резултатите ще бъде спряно до съобщаването на решенията.

15.1 Зрителите, присъстващи на състезанието трябва да имат правилно поведение, без да нарушават хода на състезанията и без ясно да изразяват каквато и да е оценка. Трябва да се съобразяват с инструкциите давани от техническите лица, организаторите и назначения персонал. Всеки нарушител ще бъде отстранен от зоната на състезанието.

Породи ловни кучета

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ