НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловна кинология

Правилник за провеждане на киноложки състезания

Първенството “Свети Хуберт” за ловци с кучета, работещи със стойка, има за цел да насърчава и подчертава духа на лова чрез състезание на високо ниво, като обръща особено внимание на познанията на кучето и техническите аспекти на лова, което е съчетано с обучението на ловците да уважават природата и екологията.

ПРАВИЛНИК

за провеждане на състезания за ловци с кучета,

работещи със стойка и шпаньоли  – /”Св.Хуберт”(Св. Евстатий)/

за Купата на НЛРС–СЛРБ

 

Първенството “Св. Хуберт” за мъже и жени ловци с кучета, работещи със стойка и шпаньоли е насърчаване и развитие при високо ниво на конкуренция на спортния дух на ловците и възпитаването им в уважение към природата и околната среда, като се подчертават техните спортно техническите и етични качества, както и вродените и придобити умения на кучетата, демонстрирани при упражняването на лова.

 

Чл.1 Организационен комитет

Цялостната организация на първенство „Св. Хуберт” за ловци (мъже и жени) с кучета, работещи със стойка за Купата на НЛРС–СЛРБ се ръководи от Комисията Спортно-състезателна дейност в лова и риболова“ към УС на НЛРС-СЛРБ. Горепосочената комисия носи отговорността за организацията на спортния календар и определяне на домакинствата за регионалните турнири и цялостната организация за финала, както и предлага на УС състезателите, които ще представляват НЛРС-СЛРБ на международни състезания, на база крайното класиране /първите 6 (шест) състезателя на финала за купата на НЛРС-СЛРБ .Сдружение, на което Комисията Спортно-състезателна дейност в лова и риболова е предоставила организацията на Регионално първенство „Св. Хуберт” за ловци (мъже и жени) с кучета, работещи със стойка, провежда това състезание само в един ден. Сдружението – организатор, следва да обяви в програмата си имената на съдиите, видът на терена и растителността, където ще се проведе състезанието и да уточни какъв вид дивеч ще се ловува. Програмата трябва да бъде изпратена заедно със заявлението за домакинство, което по възможност би следвало да се направи четири месеца преди провеждането на състезанието до Комисията по Спортно-състезателна дейност в лова и риболова. Освен това, сдружението– организатор следва да съобщи, каква част от разходите по състезанието ще поеме за своя сметка в това число и разходи за птици, сроковете за записване на участниците, както и таксите които ще събира от участниците в състезанието.

Чл.2 Участие

2.1 Разрешено е на всяко сдружение, което е член на Националната ловно-рибарско сдружение, да включи състезател – за индивидуално участие или в отбор (мъже, жени) съставен от двама ловци с две различни кучета, които са регистрирани в съответното сдружение.

2.2 Състезателите трябва да имат заверена членска карта от сдружението което представляват и заверен ловен билет за съответната година. Също така кучетата, с които се представят да имат родословие, картон за регистрация в съответното сдружение, и да имат валиден ветеринарен паспорт с актуални ваксинации и обезпаразитяване.

2.3 Всяко сдружение може да участва с един отбор, във всяка категория: мъже и жени. Разрешено е и по един резервен състезател с едно куче.

2.4 Състезателите ще са разделени в различни групи, в които не трябва да има повече от 12 ловци. В индивидуални случаи до 20 ловци в една група.

2.5 Разпределението на състезателите по групи и редът за провеждане на изпитанията, задължително ще се извърши чрез теглене на жребии, вечерта преди събитието, а при невъзможност сутринта преди започване на състезанието.

2.6 При всички случаи, двама състезатели от едно и също сдружение състезаващи се отборно не могат да се състезават в една и съща батерия /гара, поле/.

2.7 За индивидуална титла – участва 1/един/ ловец с 1/едно/ куче. Индивидуалните участници могат да бъдат не повече от шест ловци от едно сдружение.

 

Чл.3 Технически лица

3.1 Сдружението-организатор назначава секретарят на състезанието състоящ се най-малко от трима души- Главен организатор, комендант и технически сътрудник, както и техническо лице за всяка предвидена батерия /поле/. Техническите лица, трябва да бъдат избрани сред местните ловци и трябва перфектно да са запознати с правилата на състезанието.

3.2 Техническите лица имат следните задължения:

Да придружават съдията и да го водят по терените, който трябва да познават много добре. Да се грижат за правилното провеждане на състезанието. Преди старта на всяка батерия /поле/ да покажат на съдийската бригада, трасето, в което участникът може да се състезава и да припомнят на състезателя, кой вид дивеч е разрешен за лов по време на състезанието. В края на всеки тур на участника да събират оценителните листа на съдиите и да ги предоставят на Секретариата на състезанието. Да предприемат всички считани за необходими предпазни мерки, за нормалното протичане на състезанието. Да следят за редовността и стриктното спазване на правилата и програмата. Първоинстанционно да решават всякакви евентуални писмени претенции, които могат да получат от официалния капитан на отбора съгласно чл.14.

3.3 Техническото лице сътрудничи на практика с журито, но не е компетентен по отношение на окончателното отсъждане.

Чл.4 Съдийство

Всяка съдийска бригада се състои от двама съдии, избрани сред съдиите от категорията „Св. Хуберт” от листата на НЛРС-СЛРБ. По възможност, може да се покани и съдия на FCI да участва в журито. В една батерия /гара, поле/ съдийства една съдийска бригада.

Чл.5 Регистрации

5.1 Размерът на таксите за участие на състезателите се определя от Организационния комитет.

5.2 Заявлението е по образец направен от сдружението-организатор.

5.3 Всяка участващо сдружение, трябва да уведоми Секретариата на Организационния комитет относно намеренията си за участие в състезанието Св. Хуберт, един месец преди датата на провеждане.

В заявлението се съдържат, следните данни по отношение на състезателите и евентуалните резерви. Трите имена и адрес на състезателя. Име на кучето, порода, пол, дата на раждане, регистрационен номер в книгата на сдружението и номер на микрочип ако кучето има такъв.

5.4 Резервата може да замени един от състезателите до момента на поканата за началото на тура и е възможно да замени или само кучето, или само състезателят или и двамата.

Чл.6 Изключване

6.1 Състезателите не могат да използват разгонени женски кучета, кучета, които хапят и такива, които страдат от заразни болести.

6.2 Кучета, които вече са минали един тур не могат да бъдат използвани от друг състезател за същото състезание.

6.3 Не се допускат ловци употребили алкохол непосредствено преди и по време на състезанието.

6.4 Не се допускат ловци, използващи душещи или бодливи нашийници, както и такива, които малтретират по друг начин кучетата.

6.5 Не се допускат до участие състезатели, които не са регистрирали своите кучета в ловното сдружение, което представляват.

6.6 Не се допускат  до участие състезатели които имат некоректно поведение или проявяват явно неуважение към съдиите, организаторите на турнира или останалите състезатели, преди, по време или след турнира.

Чл.7 Етапи на състезанието

7.1. Явяване и представяне на състезателя:

при повикване за започване на състезанието, ловецът представя себе си и кучето на съдията/съдиите, журито/:казва състезателният си номер, името си, името на кучето, породата му, ловното сдружение и ловната дружина, в които членува.

при поискване от съдиите представя ловният си билет, членската си карта, картон за

регистрация и ветеринарният паспорт на кучето, както и ловната пушка с патроните.

Отговаря на зададени въпроси.

7.2 Ловецът, с кучето си прави 20 – минутна обиколка на полето.

7.3 Доколкото е възможно, техническото лице ще даде на всеки състезател подходящ терен, който да позволява безпроблемно ловуване. Състезателят има право да избира от къде да стартира своето участие на предоставения терен според лимита на полето.

7.4 Въпреки това, в случай че съдиите сметнат, че повече няма добър терен преди завършването на тура от състезателя, времето за прехвърляне на нов терен, няма да се смята и да се добавя към общото време на тура от състезанието.

7.5 Ловецът, трябва да носи в себе си минимум 6 патрона, но може да използва само четири от тях, като има право да изстреля само по два патрона за всеки дивеч.

7.6 Ловецът може да отстреля и да прибере максимум два броя дивеч от разрешения вид.

7.7 В случай, че отстреля дивеч без да може да го намери, ловецът ще може да направи само още един опит да отстреля и прибере двата броя разрешен дивеч. Относно изгубеният и ранен дивеч, журито ще санкционира строго ловеца. Ако след като е ранил и изгубил първият дивеч, това се повтори отново, ловецът няма да има правото да стреля по друг дивеч докато не намери изгубеният.

7.8 Ако ловецът вече е отстрелял и прибрал своите два броя дивеч, но има останали патрони, той няма право да ги използва, обаче следва да продължи своят етап от състезанието със заредена пушка, за да даде на журито възможността да оцени начина му на ловуване.

Член 8. Прекъсване на тура. Дисквалификация

8.1 Журито може да прекъсне състезанието и да елиминира състезател, ако прецени, че поведението му е опасно както за самия него, така и за останалите, поради стрелба по посока на публика, съдии, кучета и сгради.

8.2 В случай на изключителни природни бедствия и в случай на лошо време, което не позволява извършване на ловна дейност в съответствие с местните закони, тура може да бъде прекъснат и състезанието да се спре, като мярка взета от техническото лице със съгласието на журито.

8.3 В случай, че състезателят има некоректно поведение или проявява явно неуважение към съдиите, организаторите на турнира или останалите състезатели.

     8.4 В случай, че кучето отказва да търси дивеча .В случай, че кучето постоянно показва нежелание за изпълнение на командите на водача си , по начин че се намира изцяло извън неговия контрол /инат/.В случай, че от представянето на кучето е ясно че то няма връзка с ловеца , и това сочи пълна липса на контакт между него и водача му.

 

8.5 В случай, че кучето се отдалечава много и затруднява или въобще няма контакт между него и водача му.

В случай, че кучето не възстанови контакта с ловеца в рамките на една минута след подаване на съответните команди за възстановяване на същият.

8.6 В случай, че пропуска или вдига (преследва и/или улавя) съзнателно посоченият /или всеки/ дивеч /2 пъти/ без основателна причина /стойка, команда или подобни/.

    8.7 Ако състезателят стреля по разрешен за отстрел дивеч, който не е бил предварително коректно маркиран или отработен от кучето му, той не може да придобие повече точки от тези, съответстващи на квалификацията „задоволителен” поради липсата на спортсменство, както е предвидено в член 9 по отношение на полагането на усилия от страна на ловеца. Ако той отстреля и прибере един такъв дивеч, не му се присъждат точките, предвидени в член 9.1 а) и б).

 

Член 9. Резултати (оценяване по точки)

 За да се определи резултатът на състезателите, журито дава точки за всеки от следните три елемента при спазване на следната процедура:

 9.1 Стрелба: Умения на ловеца (максимум 20 точки) При условие, че всеки екземпляр от дивеча е бил предварително спрян от кучето, работещо със стойка, или отработен от шпаньола,             

 а)   отстрелян и прибран с един единствен изстрел дивеч се отсъждат +10 точки

 б) При условие, че всеки екземпляр от дивеча е бил предварително спрян от кучето, работещо със стойка, или отработен от шпаньола, отстрелян и прибран с два изстрела се отсъждат +5 точки

 в) За всеки екземпляр, пропуснат с един или с два изстрела се отсъждат (приспадат) – 5 (минус 5) точки

 г) За всеки екземпляр от дивеча, отстрелян (паднал на земята мъртъв, или ранен) и който не е намерен и донесен се отсъждат (приспадат) -10 (минус 10) точки.

 9.2 Освен това, журито може да присъди 30 точки максимално за оценяване работата на кучето, според условията, описани в член 10.

 9.3 Общата сума на точките, присъдени от журито могат да бъдат максимум 100.

 

 

 Член 10. Критерии за оценяване

10.1 За да се запази обективността на оценяването и с цел подчертаване на спортния и възпитателен дух на първенството се спазват следните правила:

 а) Всички състезатели трябва да завършат кръга си от изпитанието, освен в случаите, описани в чл.8. Базирайки се на правомощията си за оценка на поведението, показано от състезателите по време на изпитанието, за журито са валидни елементи, за които то може да даде максимум до 50 точки.

б) За поведението на кучето могат да се присъдят максимум 30 точки, при условие, че то задължително е изпълнило и втория елемент от работата си – апортиране на дивеча.

 в) Броят на присъдените точки за екземплярите отстрелян дивеч (максимум 20) е резултат от аритметично сборуване, без да се вземат предвид всички останали критерии.

 10.2 Калкулирането на точките, съгласно подточки a), б) и в) не следва да е свързано. Отделните елементи се оценяват самостоятелно.

 

 10.3 Журито оценява демонстрираното от състезателя поведение с максимум 50 точки. Те се присъждат по следните критерии:

 1) За възпитание и просветеност в ловното изкуство: максимум 15 точки.

 2) За сигурност и квалификация : максимум 20 точки.

 3) За спортсменство: максимум 15 точки.

 10.3.1 Възпитание и просветеност в ловното изкуство. Оценява се поведението на състезателя в съблюдаване на нормите(правилата) на лова и на уважение към природата и околната среда. Специално се държи сметка за следните норми на поведение: – Състезателят трябва във всеки момент да бъде в състояние да прецени  дистанциите до пътищата и постройките така, че да може да проведе гладко ловното упражнение (задача) по време на целия изпитателен тур; – Състезателят трябва да притежава в адекватна мярка чувство за уважение към собствеността на другите, като се вземе предвид, че обикновено упражняването на лова се извършва на терен, принадлежащ на друг собственик, трябва да се отчете грижата, с която състезателят избягва провокирането на щети, както от другите, така и от него. Избягването да се събират гилзите се счита за тежък недостатък, с изключение на доказана и очевидна невъзможност за това; – Оценява се връзката на ловеца с неговото куче, и неговия начин да го управлява. Реакциите в случай на съществена грешка и на ловеца и на кучето се оценяват равностойно.

10.3.2 Сигурност и квалификация. Наблюдава се и се оценява съблюдаването от страна на ловеца на правилата за сигурност по време на протичането на целия изпитателен тур, така че да не нанесе вреда не себе си или на другите, а също и комплекса от технически познания, целейки възможно най-безопасното завършване на първенството. При оценката се имат предвид следните критерии за поведение: – Начинът, по който се носи пушката, когато ловеца е сам, в близост до журито или до присъстващите на изпитанията. – Маниерът да се държи пушката в готовност за стрелба (заредена), още повече ако пръста е поставен върху предпазителя, се счита за тежък недостатък. – Оценява се поведението на състезателя в момент на изправяне пред препятствия или в близост до опасни терени. Предпочита се в такъв случай ловецът да извади патроните от оръжието, и по такъв начин да го държи под пълен контрол. – Като недостатък се оценява използването на пушката за прогонване на дивеча от храстите. – Оценява се съобразно с нивото на трудност поведението на състезателя, който бързо е намерил дивеча и е провел по адекватен начин своя изпитателен кръг в обрасла, както и повече или по-малко неравна зона на определения му терен. – Оценява се съответствието между определения за отстрел дивеч и избора на типа патрони и пушката, която състезателят използва.

10.3.3 Спортсменство (спортен дух). Очаква се спортсменско поведение на ловеца по отношение на дивеча и кучето му. Оценката се дава по следните правила на поведение: – Като отрицателно се отчита поведението на състезател, който след като е ранил дивеча, изоставя неговото търсене, за да продължи с отстрела и прибирането на двата изискуеми екземпляра. След това възобновява търсенето на първия ранен дивеч. – Оценява се коректността, етичността и спортсменството в поведението на състезателя по отношение на другите състезатели, съдиите и организаторите. – Като тежък недостатък се отчита всеки опит опитът да се стреля по дивеч извън обхвата за стрелба, или по посока към публиката. – Журито изследва и оценява състоянието на събрания дивеч, за да се увери дали той е бил разкъсан от изстрела.

10.4 В случай, че кучето донесе изнемощял, или отстрелян от друг състезател дивеч, съдийството не го отчита, но го има предвид при оценка работата на кучето. Донесеният екземпляр не се зачита към изискуемия брой екземпляри. Той не следва да бъде запазен от състезателя, но се предоставя на обслужващия персонал, присъстващ на терена.

 10.5 Журито отдава специално вниманието на това, което може да бъде определено като съществени правила на техниката – например: сътрудничеството между състезателя и неговото куче, способността на състезателя да избере най-добрия терен с оглед възможно най – бързото откриване на дивеча; пазенето на тишина по време на търсенето, за да се приближи възможно най-много до дивеча.

10.6 Извън основните правила, които се вземат основно под внимание, позволяващи най-доброто протичане на състезателния кръг, журито държи сметка и за техниките, които се употребят по време на изпитанието, с оглед на атмосферните условия, вида на терена, видовете разрешен за отстрел дивеч и др.

 Оценяване на кучето

 10.7 Журито има на разположение 30 точки за оценяване на качествата и поведението на кучето. Действията на представеното куче се оценяват по критерии, съобразени с нормалното протичане на лова, а именно: Аспекти на обучението

 10.7.1 Журито оценява с максимум 15 точки хармоничното общуване, което би трябвало да съществува между ловеца и неговото куче. То оценява включително качеството на обучението на кучето, неговото послушание, ефективност, систематичност на търсене, неговото маркиране на дивеча (или отработването му за шпаньолите), неподвижността му по време на излитането на дивеча и изстрела, качеството на апорт и меката му захапка.

 Вродени качества

 10.7.2 Журито оценява с максимум 15 точки замирането в стойка на кучето (или отработването на дивеча за шпаньоли), вродените му качества да намира дивеч, стила и скоростта му, които трябва да са присъщи за породата, маниера на търсенето му и начина, по който държи главата си, остротата на обонянието му, адаптивността му към терена и неговото завишено внимание при увеличена плътност на дивеча.

 Член 11. Скала за оценяване

 11.1 За уеднаквяване на съдебните решения между различните серии, съдиите се ръководят от следната скала на точкуване за оценяване на квалификацията на ловеца и кучето

 Ловец                                                                                 Куче

50 точки                                                                            30 точки

Недостатъчно-  0 – 10                                                      0 – 4

Достатъчно    –  11- 15                                                      5 – 10    

Добро              – 16 – 29                                                     11 – 15             

Много добро-  30 – 40                                                     16 – 25

Отлично          – 41 – 50                                                    26 – 30           

Член 12. Класиране и титли

12.1 В случай на осъществяване на две или повече серии, за присъждане на индивидуалната титла, първият класиран във всяка серия, при условия, че е придобил най-малко 60/100 (шестдесет  от 100 възможни точки) и ако той е отстрелял най-малко един екземпляр от дивеча, участва на бараж, който се провежда в един кръг, намален на 10 минути.

 12.2 Формирането на журито на баража се извършва по следния начин: – Изключват се съдиите от сдруженията на състезателите. – Оставащият председател, е и председател на това жури. Ако останат повече председатели, председателят на това жури се избира чрез жребий. Ако не е останал нито един председател, за такъв се определя на случаен принцип този, чието име е изтеглено първо. – После, чрез жребий се определят двамата члена измежду останалите съдии, за предпочитане от другите серии, различни от тази на председателя, и ако е възможно, от всяка серия, като се препоръчва (в рамките на възможното) тримата съдии на баража бъдат от различни сдружения. А. Индивидуална титла

 12.3 Баражът се изпълнява соло (индивидуално) на еднакъв тип терен.

 12.4 Състезателите, извикани на бараж се класират според точките, придобити по време на този единствен бараж.

12.5 Титлата „Национален шампион по правилата на St.Hubert” за Купата на НЛРС-СЛРБ може да бъде присъдена на един единствен състезател, който е придобил най- малко 60 точки в своя тур, и ако той е отстрелял и събрал най-малко един екземпляр от дивеча. В случай на бараж, победителят от баража се обявява за  Национален шампион по правилата на St.Hubert” за Купата на НЛРС-СЛРБ за цялата година и на него и кучето му се връчва диплом.

12.6 Първите места в индивидуалното класиране се определят измежду участниците в баража, според класирането и получения брой точки в него. *Ако има в две серии, на първо и второ място се класират победителите в сериите, според броя на получените точки. Третото място се определя след бараж между състезателите, класиралите се на второ място в двете серии. ** Ако има проведени три серии, на 1во, на 2ро и на 3то място се класират победителите в сериите според броя на получените точки от баража.

12.7 Следващите места в класирането се определят съобразно придобитите от всекиго точки в неговия кръг в съответните серии

. 12.8 В случай на равенство на точките в индивидуалното класиране, предимство се дава на състезателя, който е придобил по-добър резултат в оценката като ловец. Ако има равенство и на това ниво, предимството се отсъжда на състезателя, чието куче е получило по-висока оценка. Б. Отборно класиране

 12.9 Отборното класиране се извършва по следния начин: Първият от всяка серия получава 1 точка Вторият от всяка серия получава 2 точки и така нататък. Така придобитите точки от двамата състезатели от отбора се сборуват и за „Отбор шампион за Купата на НЛРС-СЛРБ по правилата на  Св. Хуберт” за текущата година се определя този, който е придобил най-малко точки.

 12.10 За присъждане на титлата, в случай на равенство, предимство ще бъде дадено на отбора, в който и двамата ловци съберат повече точки при оценяването „Ловец” (чл.9.2), и в случай, че равенството съществува отново, предимство ще бъде дадено на отбора, който събере повече точки за оценката „Куче” (чл. 9.3)

 

 Член 13. Награди

13. За осигуряването на купите и наградите отговорност носи сдружението организатор и НЛРС-СЛРБ.

Член 14. Контестации (Обжалване)

 14.1 Решенията на журито са безапелационни.

 14.2 Контестациите, които не могат да бъдат отнесени към критериите на съдийството, трябва да бъдат предоставени писмено на техническите представители от официалния придружител на отбора.

 14.3 Въпреки подадена контестация срещу участието на даден състезател, той може да участва като резерва.

 14.4 Контестациите трябва да бъдат придружени от документ за платена такса „обжалване”, определяна всяка година от Организационния комитет, която е с нарастващ размер в зависимост от нивото на инстанцията (първа или апелативна).

 14.5 Ако обжалването е основателно, таксата се възстановява. В противен случай се предоставя на организатора на първенството.

14.6 Контестациите трябва да бъдат предявени пред техническия представител най-късно един час преди края на състезанието (включително баража).

 14.7 Техническият представител трябва да вземе решение по предявеното обжалване на първа инстанция в часа на нейното представяне.

14.8 Решението на техническия представител може да бъде предмет на обжалване пред Организационния комитет чрез депозиране на запитване до Секретариата или до Председателя, не по-късно от един час, след като техническият представител е върнал своето решение на първа инстанция.

14.9 Организационния комитет предоставя своето решение по същността на обжалването в 24-часов срок след депозирането на жалбата пред него.

 14.10 Обявяването на резултатите от състезанието се отлага до произнасяне на решението по обжалването.

Член 15. Публика

15.1 Публиката, присъстваща на състезанието, трябва да се държи възпитано, без да препятства протичането на изпитанията, нито да демонстрира каквото и да е съдийство. Тя трябва да се съобразява с предписанията, в мярката наложена от техническите представители, от организаторите, така също и от обслужващия персонал. Нарушителите се отдалечават от терена на изпитанията.

16. Настоящия правилник е изменен и допълнен с решение на комисията по    „ Ловна кинология“ към УС на НЛРС-СЛРБ от заседание проведено на 18. 04. 2023г. и влиза в сила считано от 01.05.2023г.

 

 

 

 

Породи ловни кучета

ЛОГО - СЛРБ