140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Стартира международна кампания за защита на мигриращите птици

BirdLife International и БДЗП стартират кампания­та „Великолепните седем – Flight for Survival“. Kампани­ята проследява зрелищните миграции на 7 емблематич­ни вида птици – бял щър­кел, царски орел, египетски лешояд, осояд, пъдпъдък, гургулица и голямо черног­лаво коприварче, и разкрива опасностите, с които те се сблъскват по време на своя дълъг път.

Стрелба, капани, отро­ви… Над 25 000 000 миг­риращи птици са убивани незаконно всяка година. За птиците граници не съ­ществуват – миграционните пътища пресичат страни, дори континенти. Затова за опазването им са нужни уси­лията на институции и орга­низации от цял свят. BirdLife International – най-голямата мрежа от природозащитни организации, работи заед­но със своите партньори по света, сред които е и БДЗП, за защита на мигриращите видове птици. За да бъде спасена най-бързо изчезва­щата хищна птица в Европа, се създаде най-мащабният проект за опазване на лешо­яди, правен някога – „Нова надежда за египетският ле­шояд“. В него БДЗП заедно с още над двайсет организа­ции и институции в 14 стра­ни от Европа, Близкия изток и Африка доказват, че поли­тически граници не същест­вуват, когато е необходимо да се спаси от изчезване един световно застрашен вид.

„Великолепните седем“ – “Fight for Survival” е кампа­ния, създадена от BirdLife Европа и Централна Азия за повишаване на осведоме­ността относно незаконното убиване на птици в Италия, Хърватия, Кипър, Гърция, Египет, Ливан, Унгария и България, и за природоза­щитните дейности за борба с това.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ